Logo przedstawiające skrót Elsa z paragrafem

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań

Profil organizacji: Jesteśmy jedną z Grup Lokalnych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Koncentrujemy się na rozwijaniu umiejętności naukowych, zawodowych oraz miękkich studentów poprzez organizację wydarzeń zewnętrznych, a także poprzez szkolenia i wydarzenia zarezerwowane dla członków Stowarzyszenia. Działamy w 4 obszarach: – Działalność Naukowa, której członkowie organizują konkursy, prelekcje, szkolenia, wykłady, Moot Courty, – Rozwój Zawodowy, którego członkowie zajmują się koordynacją praktyk międzynarodowych oraz organizacją wydarzeń, takich jak warsztaty dotyczące umiejętności zawodowych, czy też targi praktyk i staży, – Seminaria i Konferencje, zajmujące się organizacją seminariów oraz konferencji, a także wydarzeń międzynarodowych, – Marketing, który zrzesza najbardziej kreatywne osoby, promujące działania i wydarzenia Stowarzyszenia.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Marcin Sokołowski


Logo koła naukowego Lege Artis przedstawiające liter L oraz A z tiarą i eskulapem.

Koło Naukowe Prawa Medycznego „Lege Artis”

Profil organizacji: „Lege Artis” stawia sobie za cel zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa medycznego, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru tej dziedziny nauki, a także podejmowanie naukowej dyskusji z przedstawicielami środowisk prawniczych i medycznych. Powyższy cel Koło stara się realizować poprzez organizowanie konferencji naukowych, webinarów, seminariów i warsztatów, jak również publikowanie artykułów oraz nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Joanna Agnieszka Haberko


logo KN Iure Et Facto

Koło Nauk Penalnych „Iure et Facto”

Profil organizacji: W Kole Nauk Penalnych „Iure et Facto” zajmujemy się prawem karnym materialnym i procesowym (zarówno krajowym, jak i międzynarodowym), kryminalistyką oraz naukami penitencjarnymi. Organizujemy konferencje, warsztaty i wykłady otwarte, a także liczne spotkania z ekspertami, w tym przedstawicielami zawodów prawniczych oraz biegłymi. Członkowie Koła regularnie odwiedzają m.in. jednostki Prokuratury i Policji, areszty, zakłady karne, laboratoria kryminalistyczne, zakłady medycyny sądowej. Dzięki temu mamy możliwość skonfrontowania wiedzy zdobywanej na naszym Wydziale z rzeczywistością wykrywania przestępstw, prowadzenia procesów karnych czy wykonywania wyroków.

Opiekunowie naukowi: mgr Zofia Branicka, dr Karolina Kiejnich-Kruk, dr Martyna Kusak, dr Piotr Karlik, prof. dr hab. Paweł Wiliński


Logo z napisem Ad Rem

Koło Naukowe Administratywistów UAM „Ad rem”

Profil organizacji: Koło Naukowe Administratywistów UAM „Ad rem” jest organizacją zrzeszającą studentów pragnących rozwinąć swoje pasje i zainteresowania związane z prawem administracyjnym oraz postępowaniem administracyjnym. Nasze spotkania mają na celu poruszanie aktualnych problemów z zakresu ustrojowego oraz materialnego prawa administracyjnego, a także procedury administracyjnej. Nasz cel jest prosty! Promowanie wśród studentów prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego poprzez organizację spotkań seminaryjnych, konferencji naukowych, konkursów oraz rozmaitych spotkań o charakterze prelekcji lub debat. Opiekę merytoryczną nad Kołem sprawują pracownicy Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.

Opiekun naukowy: dr Marcin Princ


Logo zawierające drzwi wpisane w znak paragrafu

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska

Profil organizacji:

 • gospodarka nieruchomościami, zagadnienia związane z własnością lokali, ustanowieniem odrębnej własności lokali, wspólnotami mieszkaniowymi, przeniesieniem własności nieruchomości, zasiedzeniem nieruchomości, użytkowaniem wieczystym, służebnościami gruntowymi i przesyłu, prawem pierwokupu, współwłasnością, granicami nieruchomości, procedurą rozgraniczania nieruchomości i wznowieniem granic, gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność SP i JST, gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi, podatkami związanymi z nieruchomościami,
 • prawo rolne, w tym szczególnie Wspólna Polityka Rolna, kształtowanie ustroju rolnego, umowy i ubezpieczenia w rolnictwie, obrót nieruchomościami rolnymi.
 • prawo ochrony środowiska, podstawy konstytucyjne i zasady prawa ochrony środowiska, administracja publiczna i jej zadania, zarządzanie zasobami i ochroną wód, ochrona powietrza i klimatu, finansowanie ochrony środowiska i odnawialne źródła energii, pozwolenia emisyjne.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Logo zawierające literę H otoczoną liśćmi laurowymi

Koło Naukowe Historii Prawa

Profil organizacji: Jesteśmy Studenckim Kołem Naukowym Historii Prawa działającym na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Już od 2017 r. zrzeszamy studentów zainteresowanych prawem minionych epok. Nasza organizacja jest ukierunkowana nie tylko na naukowy rozwój jej członków, ale także na podejmowanie działań o charakterze dydaktycznym. W związku z tym rokrocznie prowadzimy szereg warsztatów i seminariów, w ramach których staramy się pomagać studentom naszego Wydziału w przygotowaniach do egzaminów z historii prawa oraz myśli polityczno-prawnej. Ponadto organizujemy konferencje naukowe, których tematyka obejmuje wybrane problemy z historii prawa, tak publicznego, jak i prywatnego. Przy realizacji naszych przedsięwzięć współpracujemy także z Wydziałem Historycznym UAM.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński,


Logo z godłem z paragrafem

Koło Naukowe Języka Niemieckiego Prawniczego „Jurasprache”

Profil organizacji: Koło Naukowe Języka Niemieckiego Prawniczego „Jurasprache” zrzesza głównie studentów uczących się na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Głównym celem Koła jest rozwijanie kompetencji językowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, finansowego i gospodarczego. Spotkania mają za zadanie zapoznanie z fachową terminologią prawniczą, jej utrwalenie oraz praktyczne wykorzystanie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych oraz przygotowanie do tworzenia własnych precyzyjnych w przekazie wypowiedzi dotyczących danej dziedziny prawa. Koło stanowi również wsparcie językowe dla studentów planujących uczestniczyć w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego.

Opiekun naukowy: Agnieszka Białek


Logo przedstawiające odcisk palca - linie papilarne

Koło Naukowe Kryminalistyki

Profil organizacji: Celem działalności KNK jest zrzeszanie osób zainteresowanych kryminalistyką w celu pogłębiania wiedzy z tej dziedziny. Koło organizuje cykliczne spotkania z prelekcjami zaproszonych Gości, a także z wystąpieniami własnymi uczestników Koła. Planowane jest również organizowanie konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji pokonferencyjnych.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski, dr Jagoda Dzida


Logo przedstawiające chmurę wyrazów ułożonych w kształt granic Polski

Koło Naukowe Polityki Rozwoju

Profil organizacji: Koło prowadzi działalność badawczą i popularyzatorską w obszarze prawnych aspektów prowadzenia polityki rozwoju, a także prawnych regulacji i kluczowych znaczeniu dla osiągania strategicznych celów tej polityki. W związku z tym dotychczasowa aktywność członków koła odnosiła się do takich obszarów badawczych jak w szczególności fundusze unijne, prawo zamówień publicznych, czy rozwój elektromobilności.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska, dr Jarosław Kola


Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society

Profil organizacji: Szerzenie wiedzy na temat prawa amerykańskiego oraz amerykańskiej polityki i gospodarki; rozwijanie więzi między USA a Europą; organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, itd.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk


Logo przedstawiające sędziego zasiadającego za biurkiem z flagą Wielkiej Brytanii

Koło Naukowe Prawa Brytyjskiego UAM

Profil organizacji: Nasze Koło zajmuje się popularyzowaniem Common law. Do stycznia 2022 r. zorganizowaliśmy 10 OKN, wydaliśmy dwie monografie oraz jesteśmy w trakcie naboru abstraktów do trzech kolejnych publikacji naukowych.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Przemysław Krzywoszyński


Logo zawierające nazwę koła Usus Iuris

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris działa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2010 roku. Głównym celem działalności koła naukowego jest uzupełnienie i poszerzanie wiedzy zdobywanej w toku studiów z dziedziny szeroko pojętego prawa cywilnego oraz rozwinięcie niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych. Działalność organizacji studenckiej oscyluje wokół popularyzacji polskiego prawa prywatnego poprzez organizację ogólnopolskich konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz spotkań z dydaktykami i praktykami. Zadania podejmowane w ramach działalności koła naukowego Usus Iuris odbywają się w ramach poszczególnych sekcji, do których należą członkowie koła.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dr Mariusz Zelek, mgr Monika Moska


Logo przedstawiające piorun

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

Profil organizacji: Przedmiotem zainteresowania KN PERS, poza prawem energetycznym, są także inne prawne aspekty sektorów infrastrukturalnych, tj. prawo kolejowe, prawo telekomunikacyjne, prawo pocztowe i inne. KN PERS to Koło otwarte na współpracę nie tylko ze studentami prawa spoza WPiA UAM, ale także studentów kierunków nieprawniczych, szczególnie technicznych.

Opiekun naukowy: dr Piotr Lissoń


Logo przedstawiające paragraf

Koło Naukowe Prawa Finansowego „Pecunia”

Profil organizacji:

 • tworzenie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań studentów oraz Członków Koła,
 • popularyzacja wiedzy związanej z prawem finansowym wśród studentów Uczelni, a także poza nią,
 • promowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego i zawodu doradcy podatkowego,
 • tworzenie możliwości zdobycia profesjonalnego doświadczenia zawodowego w zakresie finansów i prawa finansowego poprzez współpracę z instytucjami i przedsiębiorstwami,
 • umożliwienie wszechstronnego rozwoju Członków Kola,
 • dbałość o dobry wizerunek Uczelni.

W poprzednim roku akademickim koło realizowało wydarzenia i warsztaty dot. drogi do zawodu doradcy podatkowego, walki z unikaniem opodatkowania, podatku cukrowego, konkurs z prawa podatkowego oraz wykład prof. Andrzeja Gomułowicza pt. „Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego”.

Opiekun naukowy: dr Edgar Krzysztof Drozdowski


Logo przedstawiające miecz i wagę

Koło Naukowe Prawa Karnego „Zbrodnia i Kara”

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Karnego „Zbrodnia i Kara” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zostało utworzone w 2021 roku przez grupę studentów – pasjonatów prawa karnego materialnego. Nasza działalność koncentruje się wokół działań mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat prawa karnego poprzez organizację wydarzeń takich jak wieczory z orzeczeniami, prelekcje, wyjścia oraz konferencje naukowe.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak LL.M., , mgr Kamil Łakomy


Logo przedstawiające orła z polskiego godła

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” skupia osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z prawem konstytucyjnym, ustrojem państwa oraz prawami człowieka. Studenci i studentki zrzeszeni w Kole wspólnie pogłębiają wiedzę, spotykają się z najciekawszymi postaciami świata prawniczego, organizują konferencje i seminaria naukowe, konkursy prawa konstytucyjnego oraz spotkania dyskusyjne. „Pro Public Bono” współpracuje z Zakładem Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając pod opieką naukową kierownika Zakładu, prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca. Rok powstania Koła: 2003.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Witold Płowiec


Logo zawierające budowlę z kolumnami otoczoną żółtymi gwiazdami.

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”

Profil organizacji: Koło prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach – badamy prawo rzymskie w okresie istnienia Imperium Romanum oraz zajmujemy się spojrzeniem na współczesne zagadnienia prawne przez pryzmat antycznego prawa rzymskiego i ius commune oraz w kontekście komparatystyki prawniczej. Nie ograniczamy się jednak tylko do prawa rzymskiego. Zajmujemy się także takimi dziedzinami jak: komparatystyka prawa prywatnego, komparatystyka kultur prawnych, historia prawa prywatnego, historia ustroju państwa, czy teoria i filozofia prawa. Organizujemy wykłady otwarte, seminaria, konferencje naukowe etc.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Dajczak


Logo z paragrafem

Koło Naukowe Prawa Spółek Handlowych i Rynku Kapitałowego „Societas”

Profil organizacji: Koło prowadzi działalność zmierzającą do pogłębiania wiedzy teoretycznej członków poprzez ich aktywizację, stymulowanie procesów wymiany informacji, organizowanie spotkań z przedstawicielami nauki oraz praktykami, stanowiąc platformę wymiany informacji. KNPSH nastawione jest także na rozwój umiejętności praktycznych członków stwarzając możliwość zaznajomienia się przez nich z informacjami mogącymi znaleźć bezpośrednie zastosowanie w przyszłym życiu zawodowym. Do założeń funkcjonowania KNPSH należy również omawianie, w ramach organizowanych cyklicznie spotkań, aktualnych problemów związanych ze zmianami w prawie, ocena trafności planowanych przez ustawodawcę nowelizacji aktów prawnych regulujących problematykę prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, a także zaznajamianie członków z orzecznictwem z ww. zakresu.

Opiekun naukowy: dr Jędrzej Jerzmanowski


Logo przedstawiające trzy romby

Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego „Westa”

Profil organizacji: Działalność Koła polega w największej mierze na pogłębianiu wiedzy teoretycznej Członków poprzez ich aktywizację oraz stymulowanie procesów wymiany informacji w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Ponadto Członkowie mają szansę na bierny jak i czynny udział w organizowanych przez Koło konferencjach naukowych czy spotkaniach z przedstawicielami nauki oraz praktykami, co pozwala rozwinąć również umiejętności praktyczne Członków Koła. W ramach cyklicznych spotkań omawiane są aktualne problemy oraz najciekawsze zagadnienia z zakresu szeroko pojętego prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM dr hab. Jakub Pokrzywniak


Okręgi nachodzące na siebie

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej „IP, Tech & Data Protection”

Profil organizacji: Swoją działalność koło skupia wokół zagadnień dotyczących prawa własności intelektualnej, a także szeroko pojętego prawa nowych technologii. Zajmuje się również tematyką związaną ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski


Logo przedstawiające paragraf wpisany w kopułę świątyni

Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego

Profil organizacji: W obszarze zainteresowań Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego mieści się szeroko pojętą problematyka relacji państwo – religia/kościoły/związki wyznaniowe, zarówno w wymiarze prawnym, ekonomicznym, politycznym, społecznym jak i historycznym. Koło skupia się głównie na przepisach regulujących działalność kościołów i związków wyznaniowych w Polsce i na świecie, a ponadto na kwestiach wolności sumienia i wyznania. Koło cyklicznie organizuje konferencje naukowe. wykłady otwarte oraz zbiera artykuły do redagowanych przez siebie monografii naukowych. Ponadto członkowie koła organizują wewnętrzne spotkania dyskusyjne.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz


Logo przedstawiające popiersie Profesora Zygmunta Ziembińskiego w okularach

Koło Naukowe Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego UAM

Profil organizacji: Działalność koła obejmuje: spotkania lekturowe, na których omawiane są teksty z zakresu teorii i filozofii prawa, współpracę z kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach, organizację konferencji naukowych.

Opiekunowie naukowi: dr Maciej Dybowski, dr Mikołaj Hermann, dr Piotr F. Zwierzykowski, LL.M.


logo koła naukowego

Koło Naukowe Prawa Europejskiego „Europa Concors”

Profil organizacji: Koło podejmuje działania związane z promocją wiedzy na temat prawa i działalności Unii Europejskiej. Do tej pory w ramach Koła organizowano:

 • Wydarzenia popularnonaukowe, np. Dzień Europy, Panel ekspercki – Edukacja Cyfrowa w Unii Europejskiej, Debata dla licealistow, Wykład otwarty Leszka Millera o Akcesji Polski do UE,
 • Konkurs ze znajomości Prawa Unii Europejskiej dla II roku Prawa (2 edycje),
 • Ogólnopolskie Konferencje Naukowe, np. 25 lat Rynku Wewnętrznego, Ochrona Środowiska w UE,
 • Wyjazdy, np. European Youth Event w Strasburgu.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska


logo koła naukowego Pro Natura

Koło Naukowe Prawa Żywnościowego i Ochrony Środowiska „Pro Natura”

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Żywnościowego i Ochrony Środowiska „Pro Natura” zostało oficjalnie zarejestrowane w 2013 r. i od tej pory rozwija swoją działalność. Działa przy Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się rozwojem pasji naukowej swoich członków, zarówno w zakresie prawa żywnościowego, prawa ochrony środowiska, jak i prawa rolnego. In dubio pro natura.

Opiekunowie naukowi: dr Łukasz Mikołaj Sokołowski, mgr Eliza Jachnik


logo YEA

Young Entrepreneurs Association (YEA)

Profil organizacji: Koło Naukowe Młodych Przedsiębiorców jest organizacją studencką działającą na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W swoich działaniach staramy się zgłębiać wiedzę na temat zarządzania, prawa i biznesu, śledzić aktualnie panujące trendy biznesowe oraz zdobywać nowe i praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy. Wszystkie założenia realizujemy poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konferencji oraz spotkań z przedstawicielami biznesu (zarówno w Poznaniu, jak i w formie wyjazdowej). Jeśli masz ciekawy pomysł i chęć do jego realizacji lub chcesz po prostu pomóc we wdrażaniu w życie pomysłów innych – zapraszamy serdecznie do dołączenia w nasze szeregi!

Opiekun naukowy: dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak


logo koła naukowego Futurum Europae

Koło Naukowe Futurum Europae

Profil organizacji: Koło Naukowe Futurum Europae zajmuje się szerzeniem wiedzy związanej z Unią Europejską, promowaniem idei integracji europejskiej wśród studentów, a także tworzeniem możliwości zdobycia doświadczenia w zakresie prawa unijnego.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński


logo koła naukowego prawa sportowego UAM

Koło Naukowe Prawa Sportowego

Profil organizacji:

Koło Naukowe Prawa Sportowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zrzesza kilkunastu studentów prawa z UAM, jednak jest również otwarte na osoby reprezentujące inne kierunki na naszej uczelni lub nawet sympatyków spoza niej. Zespół KNPS tworzy wiele projektów, spotkań oraz konferencji o tematyce łączącej prawo oraz sport. Nasze spotkania to okazja do spotkania z wieloma naukowcami z różnych uniwersytetów oraz praktyków, których praca ma związek z szeroko pojętym prawem sportowym, wysłuchania ich wykładów lub czasem nawet udziału w warsztatach.

Największą satysfakcję daje oczywiście realizacja dużych projektów, więc w ramach działalności KNPS zorganizowane zostały między innymi:

 • Ogólnopolski panel dyskusyjny „Bezpieczeństwo uczestników zawodów sportowych”,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty odpowiedzialności w sporcie”,
 • Spotkanie z psycholog sportową – Darią Abramowicz: „o mentalności sportowca na tle jego wizerunku w mediach”,
 • Spotkanie z drużyną e-sportową Herosi UAM,
 • Prelekcja adw. Adama Kupsika na temat kontratypu ryzyka sportowego oraz odpowiedzialności karnej,
 • Spotkanie z piłkarskim pośrednikiem transakcyjnym – Szymonem Pacanowskim z agencji Fabryka Futbolu,
 • Spotkanie z trenerem i byłym piłkarzem – Jarosławem Araszkiewiczem.

Ponadto, organizujemy wspólne wyjazdy na ogólnopolskie kongresy oraz konferencje o tematyce prawa sportowego. Byliśmy między innymi na Kongresie Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Sportowych, zorganizowanym przez Towarzystwo Sieci Naukowej Prawa Sportowego w Lubinie, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo. Sport. Finanse. 2019” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz I i II Krakowskiej Konferencji Prawa Sportowego zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Opiekun naukowy: dr Paweł Kokot


logo koła naukowego Inter Gentes

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” jest kołem naukowym funkcjonującym przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założone zostało pod koniec roku akademickiego 2012/2013 z inicjatywy grupy studentów ówczesnego II roku prawa. Koło zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa publicznego oraz dyplomacji poprzez organizację konferencji o zasięgu ogólnopolskim, seminariów naukowych oraz wspieraniu uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, w szczególności Model United Nations.

Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski, dr Natalia Cwicinskaja


Koło Naukowe Prawa Gospodarczego „Liberalizacja Prywatyzacja Deregulacja”

Profil organizacji: Koło zrzesza studentów zainteresowanych publicznym prawem gospodarczym. Stawia sobie za cel działania jego popularyzację poprzez podejmowanie inicjatyw naukowych. Zadaniem Koła jest rozwijanie i uzupełnianie zagadnień szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego poruszonych w toku zajęć, poszerzanie horyzontów myślowych, zwracanie uwagi na aktualne przemiany gospodarcze oraz zachęcanie do podejmowania polemiki, organizacja konferencji oraz innych wydarzeń naukowych i popularyzatorskich. Koło Naukowe otwarte jest w szczególności na zagadnienia dotyczące prawa przedsiębiorców, prawa konkurencji, pomocy publicznej, zamówień publicznych, sektorów strukturalnych, ingerencji państwa w gospodarkę, samorząd gospodarczy, prawo gospodarki komunalnej, a także wiele innych aspektów publicznego prawa gospodarczego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Eryk Kosiński


Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM organizuje szereg wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, które pozwalają studentkom i studentom WPiA UAM zdobywać wiedzę oraz kształcić umiejętności przydatne adeptom prawa. Są to między innymi warsztaty z pisania pism procesowych (w ramach cyklu spotkań pt. „Warsztat Młodego Prawnika”), warsztaty z pisania glos połączone z konkursem na glosę, warsztaty z zakresu retoryki i mowy sądowej czy spotkania dyskusyjne dotyczące aktualnych problemów prawnych wokół prawa procesowego cywilnego. Koło tworzy także niepowtarzalną okazję do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami kilkunastu zawodów prawniczych podczas wydarzenia o nazwie „Po_prawne rozmowy”.

KNPPC organizuje również coroczną ogólnopolską konferencję naukową, konkurs wiedzy o postępowaniu cywilnym oraz wydarzenia, które przybliżają zagadnienia prawne uczniom liceów ogólnokształcących.

Opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha

Koordynatorka projektów KNPPC: mgr Agata Szafrańska-Rathee


Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Profil organizacji:
Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej jest naukową organizacją studencką, działającą przy Zakładzie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Koło rozpoczęło działalność w 2014 r. Zainteresowania naukowe członków Koła skupiają się wokół szeroko pojętych nauk penalnych, a w szczególności kryminologii, polityki kryminalnej, socjologii prawa, penitencjarystyki i więziennictwa, a także teorii i filozofii prawa karnego i kryminologii. Celami Koła są m.in. zdobywanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej członków dotyczącej nauk penalnych, rozwój umiejętności praktycznych w zakresie stosowania wiedzy teoretycznej, obserwacja i badanie zjawisk przestępczych, integracja środowiska akademickiego. Koło realizuje działalność poprzez organizację spotkań, wykładów i konferencji z uczestnictwem praktyków i teoretyków nauk kryminalnych, seminariów naukowych, wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych.

Opiekunowie naukowi: prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski, mgr Jakub Stankiewicz


Koło Naukowe Prawa Ochrony Danych Osobowych i Sztucznej Inteligencji „Salus Populi”

Profil organizacji: Koło Naukowe Prawa Ochrony Danych Osobowych i Sztucznej Inteligencji „Salus Populi” stanowi inicjatywę skupiającą studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz rozwojem sztucznej inteligencji w kontekście prawnym. Celem Koła jest nie tylko poszerzanie wiedzy w obszarze prawa ochrony danych osobowych i sztucznej inteligencji, ale także zwracanie uwagi społeczeństwa na istotę odpowiedniego regulowania tych dziedzin w kontekście współczesnych wyzwań technologicznych.

Opiekun naukowy: dr Maria Jędrzejczak, mgr Patryk Pieniążek


WSPÓŁPRACUJEMY:

Logo przedstawiające napis Cognitis

Stowarzyszenie Cognitis

Profil organizacji: Cognitis to stowarzyszenie, w którym tworzymy projekty skierowane zarówno do członków, jak i do zainteresowanych studentów. Stawiamy przede wszystkim na rozwój oraz poszerzanie wiedzy z zakresu konsultingu i szeroko rozumianego doradztwa, organizując warsztaty, a także biorąc w nich udział. Członkowie, działając w zespołach projektowych lub stałych, stawiają czoła nowym wyzwaniom, rozwijając umiejętności twarde i miękkie. Studia to wyjątkowy okres, z którego warto wyciągnąć jak najwięcej – działalność w Cognitis stwarza pole do rozmaitych doświadczeń, dzięki którym zawiązujemy przyjaźnie i zdobywamy konkretną wiedzę zawodową.