Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny


Wydawane od: 1921

MEiN: 100 pkt

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Podstawowym celem czasopisma jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach międzynarodowej wspólnoty naukowej. Redakcja preferuje te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marek Smolak

Dyscypliny: nauki prawne, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne

Czasopismo Prawno-Historyczne


Wydawane od: 1948

MEiN: 70 pkt

Półrocznik poświęcony historii ustroju i prawa, dziejom prawa rzymskiego i kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz historii prawa jako nauki. Na łamach CPH publikują nie tylko renomowani badacze z kraju i zagranicy, ale także młodzi adepci nauk historyczno-prawnych.

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz

Dyscypliny: nauki prawne, historia, filozofia

Przegląd Prawa Rolnego


Wydawane od: 2007

MEiN: 140 pkt

Półroczniki z zakresu prawa rolnego służące nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, ale także wspierające proces stanowienia prawa i administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Publikacje dotyczą teorii prawa rolnego, jak również studiów i materiałów z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Roman Budzinowski 

Dyscypliny: nauki prawne

Zeszyt Prawniczy UAM


Wydawane od: 2011

„Zeszyt Prawniczy UAM” (poprzednio: „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”) to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów młodych naukowców dotyczących bieżących problemów prawnych. Zakres tematyczny czasopisma jest szeroki – na jego treść składają się publikacje z wszystkich dziedzin nauki prawa.

Redaktor naczelny: dr Maria Jędrzejczak

Dyscypliny: nauki prawne

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Wydawane od: 2012

MEiN: 40 pkt

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University Law Review jest międzynarodowym czasopismem naukowym indeksowanym w European Reference Index for the Humanities and Social Sciences ERIH Plus. Na łamach czasopisma publikowane są anglojęzyczne teksty z zakresu nauk prawnych poświęconego teoretycznemu, interdyscyplinarnemu, komparatystycznemu oraz dogmatycznemu podejściu do prawa.

Redaktor naczelny: dr Paweł Kwiatkowski

Dyscypliny: nauki prawne

Okładka czasopisma przedstawiająca urzędników podpisujących odkumenty

Studia Prawa Publicznego


Wydawane od: 2013

MEiN: 40 pkt

Recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się w cyklu kwartalnym, otwarte na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Czasopismo jest adresowane do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos.

Redaktor naczelny:

Dyscypliny: nauki prawne

Seria wydawnicza AMU Law Books

International legal sources of implementation of the humanitarian principle in the process of imprisonment


Książka zawiera przede wszystkim analizę dokumentów prawa międzynarodowego, posiadających prawnie wiążący charakter (hard law) oraz dokumentów przedstawia- ących jedynie propozycje dla wypracowania w systemach krajowych stosownych wzorców postępowania (soft law). Analiza ma na celu ocenę spójności − lub wykazanie jej braku − wobec norm prawa międzynarodowego kształtujących zasadę humanitaryzmu w różnych modelach ochrony praw człowieka i ich wpływu na sytuację osób wykonujących karę pozbawienia wolności. Prowadzone rozważania posiadają szeroki zakres, obejmą nie tylko przestrzeń europejską, ale w ujęciu konfrontacyjnym do ostatnio wymienionej, także obszar Afryki i obu Ameryk. W tym też należy upatrywać nowatorski charakter pracy, ponieważ dotychczas nie ukazało się opracowanie, które w sposób kompleksowy, obejmujący obszary o zróżnicowanym pojmowaniu praw człowieka przedstawiałoby znaczenie zasady humanitaryzmu dla osób wykonujących karę pozbawienia wolności. W pracy wykorzystywana jest metoda dogmatyczna oparta na analizie źródeł prawa, poglądów doktryny oraz orzecznictwa międzynarodowych trybunałów powołanych dla kontroli realizacji idei ochrony praw człowieka. Z pewną ostrożnością można też stwierdzić, że w pracy wykorzystana jest też metoda prawnoporównawcza, w zakresie, w jakim odwołuje się do prawa włoskiego, co wynika z zespołu autorów.

Impact of CJEU Case-law on Excise Duty Regulations in Selected EU Member States


Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) na sferę stosowania prawa podatkowego jest niekwestionowany w doktrynie i judykaturze. W znacznie mniejszym stopniu przedmiotem dyskursu naukowego jest problematyka wpływu jurysprudencji TSUE na proces stanowienia prawa podatkowego. Mniejsze zainteresowanie doktryny prawa podatkowego problematyką wpływu orzecznictwa TSUE na stanowienie prawa podatkowego nie oznacza jednak, że zagadnienie to jest mniej istotne zarówno dla teorii, jak i praktyki prawa podatkowego. Przeciwnie, w ramach tej problematyki mieści się wiele zagadnień, których wyjaśnienie może przyczynić się do rozwoju nauki prawa podatkowego i polepszenia jakości procesu stanowienia prawa podatkowego w państwach Unii Europejskiej. Celem opracowania jest ukazanie zmian w ustawodawstwach podatkowych wybranych państw Unii Europejskiej, których źródłem było orzecznictwo TSUE. Ze względu na doniosłość teoretyczną analizowanej problematyki badania nad legislacją podatkową poszczególnych państw uzupełnione zostały rozważaniami dotyczącymi relacji zachodzących między wymiarem sprawiedliwości reprezentowanym przez sądy krajowe a stanowieniem prawa w ujęciu ustrojowym, historycznym i doktrynalnym.

Młotek leżący na otwartej książce - okładka książki

American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures


Prawo amerykańskie i amerykańska jurysprudencja pozostają nieustannym źródłem inspiracji dla teoretyków i filozofów prawa oraz badaczy myśli polityczno-prawnej. Mimo, że implementacja wybranych amerykańskich rozwiązań prawnych w krajach europejskich jest znacznie utrudniona (a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa), nie budzi wątpliwości fakt, że amerykańska jurysprudencja na celu ma realizację wartości wspólnych dla całej euroatlantyckiej tradycji prawnej: praw i wolności jednostki, godności człowieka i obywatela, rządów prawa i podziału władzy politycznej. Celem monografii jest ukazanie, w jaki sposób wybrane idee i instytucje prawa amerykańskiego (np. wybór prezydenta przez Kolegium Elektorów, udział ławy przysięgłych w postępowaniu sądowym czy szeroko zakrojona wolność słowa), służą realizacji wymienionych wyżej wartości przy użyciu środków innych niż tych, które stosowane są na gruncie europejskim. Autorzy analizują i porównują amerykańskie idee instytucji przy użyciu aparatu metodologicznego charakterystycznego dla kontynentalnej nauki o prawie, ukazując amerykańskie prawo i amerykańską jurysprudencję przez pryzmat badacza poszukującego odpowiedzi na uniwersalne dla demokracji liberalnej pytania o rolę prawa w gwarantowaniu swobód i samorealizacji jednostki oraz bezpieczeństwa i społecznego dobrobytu.

Legal and socio-economics and political changes in Russia’s relations with China


Monografia dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy Rosją i Chinami, które w ostatnich dekadach stworzyły nowy model relacji między krajami o różnych systemach społeczno-gospodarczych. Ten model współpracy jest zapisany w rosyjsko-chińskich oficjalnych dokumentach, w tym w Traktacie o Sąsiedztwie, Przyjaźni i Współpracy z 2001 roku. Stosunki rosyjsko-chińskie są najważniejszym czynnikiem pokoju i stabilności w regionie Azji i Pacyfiku oraz na świecie. Wzmocnienie Chin nie stanowi zagrożenia dla rosyjskich interesów na poziomie regionalnym i globalnym. Rosja i Chiny są filarami wspierającymi obecny porządek międzynarodowy, równie zainteresowanymi jego stabilnością i trwałością. Sfera bliskości lub zbieżności ich zainteresowań jest znacznie szersza niż sfera możliwych nieporozumień lub rozbieżności. Rosyjsko-chińskie partnerstwo strategiczne stopniowo przekształca się z deklaracji politycznej w konkretne projekty gospodarcze. W publikacji przedstawiono proces bliskości tych państw z uwzględnieniem aspektów prawnych, gospodarczych i technologicznych.

The legal and economic aspects of associations of agricultural producers in selected countries of the world


Publikacja ma przede wszystkim charakter prawny, ale zawiera także rozdział ekonomiczny wskazujący na praktyczny wpływ zrzeszeń producentów rolnych, przede wszystkim spółdzielni producentów rolnych na rozwój gospodarki rolno-spożywczej. Autorami rozdziałów książki są pracownicy naukowi z wielu uniwersytetów w Europie, a także z Argentyny.
Zmiany społeczno-gospodarcze, globalizacja, zapewnienie bezpieczeństwa żywości i żywnościowego, zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, i kwestie dotyczące COVID 19 powodują, że zagadnienie zrzeszania się producentów rolnych na świecie jest coraz bardziej istotne. Gospodarstwo rolne niezależnie od jego wielkości jest bowiem małą jednostką i konieczna jest współpraca producentów rolnych na różnych etapach prowadzonej działalności rolniczej. Rozważania zawarte w niniejszej publikacji koncentrują się przede wszystkim na spółdzielniach w rolnictwie, organizacjach i grupach producentów rolnych oraz innych formach zrzeszania producentów rolnych występujących w Argentynie, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Słowenii i na Słowacji, a także innych wybranych krajach świata. Książka odwołuje się również do prawodawstwa Unii Europejskiej, które promuje współpracę producentów rolnych.

International organization as a subject of non-contractual liability on the example of the european union and the caribbean community


Tytuł (PL): Organizacja międzynarodowa jako podmiot pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej na przykładzie Unii Europejskiej i Wspólnoty Karaibskiej

Publikacja poświęcona jest problematyce pozaumownej odpowiedzialności odszkodowawczej dwóch regionalnych organizacji międzynarodowych – Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Karaibskiej (CARICOM). Problematyka ta została zaprezentowana na tle ogólnych zagadnień odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, wypracowanych w toku prac kodyfikacyjnych przez Komisję Prawa Międzynarodowego. Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują zarówno podstawowe aspekty teoretyczne, jak i problemy praktyczne wynikające z tego rodzaju odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, która służy ochronie praw jednostek. Odpowiedzialność pozaumowna, która możliwość ponoszenia przez organizacje negatywnych konsekwencji za określone zachowania przypisywane zarówno ich instytucjom, jak i funkcjonariuszom, została zaprezentowana nie tylko w kontekście postanowień traktatowych, ale przede wszystkim w kontekście bogatego orzecznictwa organów sądowych tych organizacji, a zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości UE. Zasady i przesłanki pozaumownej Unii Europejskiej za niezgodne z prawem zachowania jej instytucji i funkcjonariuszy zostały bowiem w praktyce ukształtowane w tym orzecznictwie.

Constitutional barriers to the applicability of private law in the public sector. A comparative study with particular emphasis on Polish and German law


Autorzy, stosując metodę prawnoporównawczą analizują konstytucyjne uwarunkowania stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Praca jest przykładem relatywnie nowego ujęcia tematu. W dotychczasowymi prawoznawstwie tematyka stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym stosunkowo rzadko podejmowana była bowiem z cywilistycznego punktu widzenia. Najczęściej była ona przedmiotem badań specjalistów prawa gospodarczego publicznego. Niemniej autorzy zadbali o to, by monografia była również wyrazem wewnętrznej integracji nauk prawnych. Dlatego też w projekcie badawczym obok cywilistów uczestniczy również specjalistka z dziedziny prawa publicznego. W ramach podjętych badań autorzy musieli zmierzyć się z tak doniosłymi problemami we współczesnym prawoznawstwie, jak: istota podziału systemu prawnego na prawo prywatne i publiczne; problematyka konstytucjonalizacji prawa prywatnego, a w ramach tego zagadnienie horyzontalnego efektu praw podstawowych; kwestia wewnętrznej integralności systemu prawnego, w tym zagadnienie kryteriów wyodrębniania gałęzi prawa oraz autonomii tych gałęzi, jak również rozumienia zasady jedności prawa cywilnego; problematyka metod stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym. Jedną z konkluzji jest postulat wyodrębnienia subgałęzi prawa cywilnego, to jest prawa cywilnego sektora publicznego. Autorom towarzyszy przekonanie, że analiza stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym może przyczynić się do wzbogacenia metodologii cywilistycznej. W tym specyficznym środowisku, jakim jest sektor publiczny, ze zdwojoną mocą można dostrzec charakterystyczne cechy prawa cywilnego, a więc zarówno cywilnoprawej metody regulacji, jak i poszczególnych instytucji kwalifikowanych jako cywilnoprawne.

The placing of novel foods on the EU market in the light of new EU regulations


W monografii przedstawiono zagadnienie wprowadzania nowej żywności na rynek unijny. Szczególnym wyzwaniem, przed jakim stają Wspólna Polityka Rolna, rolnictwo i współczesny świat, jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu rosnącego zapotrzebowania na środki spożywcze. Rozwiązaniem może być wzrost produkcji konwencjonalnej żywności lub poszukiwanie alternatywnych źródeł pożywienia, jak niespożywana dotąd w UE żywność z państw trzecich, efekt nowych sposobów produkcji lub przetwarzania. Są to jednak produkty, których bezpieczeństwo nie zostało potwierdzone doświadczeniem bezpiecznej konsumpcji w UE, dlatego mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów w UE. Autor analizuje regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., służące utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia konsumenta, a także otwarciu unijnego rynku na bezpieczne innowacje w sektorze rolno-spożywczym i odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w UE nowej żywności, w szczególności unijne rozporządzenie nr 2015/2283 i wydane do niego rozporządzenia wykonawcze, chronią zdrowie i życie ludzi, jednocześnie zapewniając swobodny przepływ tego rodzaju żywności w UE oraz ochronę interesów ekonomicznych zarówno konsumenta, jak i podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.

Continuous obligation


Autorka omawia jedną z najbardziej ogólnych konstrukcji prawa zobowiązań, znajdującej zastosowanie zarówno do stosunków zobowiązaniowych nawiązanych na podstawie czynności prawnych, jak i z mocy ustawy. Przedstawia szczegółowo istotę zobowiązania ciągłego, jego trwanie w czasie i wypowiedzenie oraz podejmuje próbę wyróżnienia typów zobowiązań ciągłych.

Polish labour law and the Church’s social teaching. A legal and sociological study


Socio-political doctrines are of substantial significance in the law-making process. Referring to them brings order to the process of decoding the axiology of law. In the Polish cultural sphere, which is part of Western culture, it is the social doctrine of the Catholic Church that is fundamentally important; it is essentially the co-creator of the “system of European values.” But this doctrine is particularly interesting from the point of view of labour law, because in an extremely comprehensive and entirely clear way it indicates a defined and detailed model of how employment relations develop. Therefore, bearing in mind that the social doctrine of the Church in the Polish cultural sphere has considerable importance and its contribution to the development of labour law is indisputable, we must ask how it is reflected in Polish labour law. It is a question of examining the extent to which ideas stemming from Church doctrine are present in the current form of Polish labour law. Is it at all ”attractive” for the Polish employer? One might also inquire as to its potential “attractiveness” in the future, especially in the context of attempts made at codification. The research hypothesis comes down to showing that with regard to the significance of the Church’s social doctrine in the Polish cultural context the conceptual inspirations stemming from this doctrine can be sought out in Polish law-making. This seems particularly justified in terms of labour law, owing to the fact that this doctrine presents its vision for employment relations in a very complex way.

Reporting of enterprises. The main theoretical problems and legal regulations


Monografia wpisuje się w dyskusję nad stanem obecnym oraz przyszłości rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw, koncentrując się na nowych regulacjach prawnych dotyczących zwłaszcza systemu raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa i jego oceny. W kontekście obecnych doświadczeń funkcjonowania systemu, należałoby wyznaczyć w tej problematyce nowe kierunki rozważań teoretycznych. Na system wpływa obecnie szczególnie postępująca ewolucja paradygmatu dotyczącego roli przedsiębiorstwa w systemie społeczno-gospodarczym (coraz częściej firma postrzegana jest nie tylko jako podmiot, którego celem jest osiąganie zysków, ale także jako organizacja, która ma przynieść korzyści społeczeństwu, społeczności lokalnej, klientom itp.), a także wykorzystanie technologii informacyjnej w ewidencji księgowej dające niemal nieograniczone możliwości przetwarzania ogromnej liczby danych w krótkim czasie.

Odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami były nowe regulacje w skali międzynarodowej, regionalnej (UE) i krajowej. Wdrożenie tych regulacji do praktyki miało miejsce niedawno, co wciąż powoduje konieczność wyjaśnienia ich istoty i komentarza. Stało się również inspiracją do powstania publikacji.

Legal and socio-economics changes in New Zealand


We współczesnym świecie niewiele jest państw funkcjonujących w izolacji, z reguły odległość geograficzna tych państw decydowała w przeszłości o takim odosobnieniu politycznym i gospodarczym. Z upływem lat nastąpiło zdecydowane zbliżenie takich krajów do rozwiniętego świata gospodarczego: Australia wraz z Nową Zelandią zacieśniły współpracę i zbliżyły się do Azji. Integracja gospodarcza i wspólne cele dotyczące bezpieczeństwa sprawiły, że państwa zmieniły się w kontekście społecznym i ekonomicznym, a także w dziedzinie przepisów prawnych. Analiza zmian zachodzących w takich państwach jak Nowa Zelandia jest intersująca z uwagi na adaptację doświadczeń dla dobra innych państw. W publikacji zaprezentowano tę problematykę, odnosząc się do zagadnień z zakresu prawa, bezpieczeństwa narodowego, polityki regionalnej, rozwoju turystyki, zmian demograficznych oraz zagadnień gospodarczych Nowej Zelandii, co pozwala szerzej uchwycić zaistniałe już zmiany prawne i społeczno-ekonomiczne, ukazujące rozmiar dokonań Nowej Zelandii na swojej drodze rozwoju, jednocześnie zakreślając perspektywy na przyszłość.

Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland


Niniejsza monografia jest pierwszą książką w j. angielskim poświęconą prawnym zasadom zakładania i funkcjonowania spółdzielni rolniczych w Polsce. Autorka prowadząc rozważania słusznie wskazuje na bogatą historię spółdzielczości rolniczej na ziemiach polskich, nawiązując m.in. do działalności Stanisława Staszica na początku XIX wieku czy ustawy z 29.10.1920 r. o spółdzielniach. W dalszej części publikacji zaprezentowane zostało m.in. pojęcie, przedmiot działalności, rodzaje spółdzielni rolniczych, prawne zasady ich zakładania (np.założyciele, statut, wkłady i udziały, organy, rejestracja) oraz funkcjonowania (np. majątek, sprawy finansowe, umowa kontraktacji, połączenie, lustracja). Rozważania koncentrują się przede wszystkim na spółdzielniach produkcji rolnej, spółdzielczych grupach producentów rolnych, spółdzielniach mleczarskich oraz spółdzielniach rolników (te ostatnie mogą być tworzone na podstawie ustawy z 4.10.2018 r.). Przeprowadzone rozważania pozwoliły na przedstawienie przez Autorkę wielu ciekawych wniosków, w tym postulatów de lege ferenda.

Ethical issues in taxation


This monograph covers issues of law-maker’s ethics, tax bodies’ ethics and taxpayer ethics. This problem is analysed from theoretical as well as from dogmatic point of view and is accompanied by judicature of the Constitutional Tribunal and administrative judicature. This problem is crucial as it concerns lawmaking and the application of tax law at the same time. And not only does it have economic and social implications, which are dealt mainly by those who govern and the governed, but it influences different attitudes towards the idea of tax obligation. The taxpayer’s attitude towards the idea of tax obligation is a derivative of the process of tax lawmaking, especially of the fact that the legislator abides by the axiological values, those reflected in the Constitution. Essentially, it refers to justice in a material aspect, that is the authorities’ regard to the principle of equality and universality, and to procedural justice, which relates to the law-maker’s respect of the decent legislation. This is why the structure of this monograph leads the reader from biblical to modern times. The author analyses the conditions that shape the mentality of the tax law-maker, of the authorities that apply the tax law and of the taxpayer. It was necessary to indicate the relationship between ethical and economic limits of taxation. It was indicated that the limit of taxation power lies within the right of ownership. The legal protection of the taxpayer in administrative court proceedings is a different issue. Only an independent court and an independent judge will be able to break the maxim of dura lex sed lex when a rule of law is threatened by an extreme form of legalism.

Definitions and typologies of acts in criminal proceedings. Perspective of conventionalisation and formalisation


This book is a summary of many years of research into acts in proceedings. The complete account of the research results has been published in Polish as “Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim” by the Adam Mickiewicz University Press. “Definitions and typologies…” discusses the issues of typology and definition of acts in criminal proceedings approached as formalised legally-relevant conventional acts. The monograph is underpinned by detailed methodological and theory-of-law premises, making use of the conceptions of conventional acts and constitutive rules as well as some components of the conception of performative utterances. The monograph adheres to the integrating model of law studies whereby Polish criminal procedural law is only a point of reference, while the research results are applicable to other legal systems, in particular written law ones.

Treaty-making powers of international organizations


Autor: Andrzej Gadkowski

Data wydania: 2018

Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze prawa międzynarodowego kompleksowym opracowaniem problematyki zdolności traktatowej organizacji międzynarodowych. Celem badań było określenie istoty, źródeł i specyfiki tej zdolności, która jest szczególnie ważnym atrybutem każdego podmiotu prawa międzynarodowego. Przedmiotem rozważań autora jest zarówno koncepcja kompetencji przyrodzonych organizacji międzynarodowych, jak i koncepcja kompetencji przyznanych im przez państwa w akcie konstytucyjnym. W ramach tej drugiej koncepcji, analizowana jest problematyka kompetencji traktatowych wyraźnie przyznanych, jak również problematyka kompetencji dorozumianych, dla uzasadnienia których wymagane jest przeprowadzenie skomplikowanej dedukcji opartej na różnych, nie zawsze jednoznacznych podstawach. Praktyczną stronę problematyki badawczej obrazuje analiza źródeł i zakresu zdolności traktatowej Unii Europejskiej. W pracy zaprezentowana została również problematyka zdolności traktatowej sui generis organizacji międzynarodowych oraz niektórych organów traktatowych w dziedzinie międzynarodowego prawa środowiska, które nie są organizacjami międzynarodowymi, ale zostały wyposażone przez państwa w określony zakres kompetencji traktatowych.

Creation and enforcement of financial market law in the light of the economisation of law


This book is a summary of many years of research into acts in proceedings. The complete account of the research results has been published in Polish as “Formalizacja i konwencjonalizacja jako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim” by the Adam Mickiewicz University Press. “Definitions and typologies…” discusses the issues of typology and definition of acts in criminal proceedings approached as formalised legally-relevant conventional acts. The monograph is underpinned by detailed methodological and theory-of-law premises, making use of the conceptions of conventional acts and constitutive rules as well as some components of the conception of performative utterances. The monograph adheres to the integrating model of law studies whereby Polish criminal procedural law is only a point of reference, while the research results are applicable to other legal systems, in particular written law ones.

The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire


The study focuses on vicars of dioceses (vicarius dioeceseos) of the Later Roman Empire and their judiciary capacity, which occupied one of the principal places in their duties. It is the first attempt to present the issue in scholarly research. The book covers the period from the establishment of dioceses under Diocletian (reigning 284–305) until the final abolishment of vicariates by Justinian I (reigning 527–565) and his further modifications of imperial administration introduced at a supra-provincial level. It concerns all dioceses of the Roman empire, excluding diocese administrators with special status: comes Orientis, praefectus Augustalis and vicars residing in Rome (especially vicarius urbis Romae). The author employs historical-legal methodology, consisting in an analysis of the judicature of diocesan vicars based on legal sources, supplemented by iconographic, literary and epigraphical sources, and prosopography. He draws on the conclusions resulting from the research of sociologists, sociobiologists, and particularly evolutionary psychologists, with regard to the mechanisms which exerted influence on the evolution of the judiciary of diocesan vicars.