Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jednostka naukowa o długiej tradycji i wielkich ambicjach w 2017 roku w wyniku oceny kompleksowej działalności naukowej, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, jako jedyny wydział prawa w Polsce i jeden z dwóch na naszej Uczelni (obok Wydziału Anglistyki) uzyskał najwyższą kategorię A+. Wydział od wielu lat zajmuje także wysokie miejsca w rankingach uczelni akademickich w Polsce, co potwierdza jego efektywność naukową, ciągłą chęć rozwoju i doskonalenia procesów edukacyjnych. W 2020 roku osiągnął bardzo dobre wyniki w zakresie zdawalności absolwentów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Spośród osób, które ukończyły studia z oceną bardzo dobrą, aż 90% zdających na aplikacje uzyskało wynik pozytywny. Pod tym względem Wydział Prawa i Administracji znajduje się w ścisłej krajowej czołówce, zajmując II miejsce w rankingu. Poniżej możesz zapoznać się z pełną ofertą studiów prowadzonych na naszym Wydziale.


Administracja

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne
W jakim trybie odbywają się zajęcia?

Od roku akademickiego 2023/2024 na Administracji niestacjonarnej obu stopni w pierwszej, dłuższej części semestru odbywać się będą zdalne wykłady, a w części drugiej, krótszej – stacjonarne ćwiczenia.

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Absolwent studiów posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną  i potrafi wykorzystywać to w pracy zawodowej. Posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalność gospodarczej,  sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej,  posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.  Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Gdzie będziesz mógł pracować?

Absolwent kierunku Administracja jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej –  zarówno rządowej, jak i samorządowej, w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Obowiązkowe praktyki zawodowe, na które student zostaje  skierowany  na studiach pierwszego stopnia dają możliwość praktycznej nauki z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego. Po uzyskaniu tytułu magistra absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej.  Może znaleźć zatrudnienie w  urzędach  miast i gmin,  starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich,  urzędach pracy,  Kuratorium Oświaty, Państwowej Inspekcji Pracy a także w administracji prywatnej.

Szczegóły i zasady rekrutacji 

Kierunek prawno-ekonomiczny

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzony wspólnie  przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A Mickiewicza jest adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych.  Ma  przygotowywać absolwentów, którzy będą zlecać prawnikom wykonywanie usług na rzecz przedsiębiorstwa lub innych podmiotów funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze gospodarczej. Osoby te będą zdolne do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach zarówno ich wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego.

Studiując na  Kierunku prawno-ekonomicznym zdobędziesz wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej, jak również posiądziesz umiejętność rozumienia testów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i interpretowania. Nauczysz się analizować oraz oceniać wzajemne interakcje między „zewnętrznymi” (niezależnymi od przedsiębiorcy) oraz „wewnętrznymi (zależnymi od przedsiębiorcy) czynnikami ekonomicznymi i prawnymi wpływającymi na sytuację przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz przygotowany do opracowywania i realizowania działań gospodarczych z uwzględnieniem ich wymiaru ekonomicznego i prawnego.

Nauczysz się identyfikowania i oceniania kierunków ewolucji oraz zmian uregulowań prawnych w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i politycznym. Ponadto zdobędziesz umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

Gdzie będziesz mógł pracować?

Studia na kierunku prawo-ekonomicznym pozwolą absolwentom uzyskać niezwykle rozlegle, horyzontalne wykształcenie wiążące aspekty nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych.

Absolwenci  tego kierunku  będą przygotowani do podejmowania tradycyjnych funkcji zawodowych osób kończących studia ekonomiczne w ramach kierunku ekonomia, ale zarazem uzyskają unikatowe kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa.
Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

Szczegóły i zasady rekrutacji 

Kierunek Prawno-ekonomiczny został nagrodzony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”certyfikatem znaku jakości „Studia z Przyszłością”.

Prawo europejskie

Jaką zdobędziesz wiedzę  i umiejętności?

Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawa i polityk Unii Europejskiej, opanujesz dwa języki obce, nabędziesz umiejętność analizowania zjawisk i procesów społecznych, poznasz sposoby pozyskiwania i przekazywania informacji, pracy w grupie  i organizowania zespołu, natomiast  po ukończeniu studiów drugiego stopnia będziesz potrafił analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, a także podejmować decyzje w tym zakresie, jak i pracować w grupie ekspertów z różnych dziedzin.

Gdzie będziesz mógł pracować?

Po ukończeniu studiów I stopnia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w administracji unijnej, rządowej i samorządowej, a także w organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, naukowych i wydawniczych, środkach masowego przekazu, podmiotach ubiegających się o fundusze unijne i administrujących programami unijnymi, natomiast po ukończeniu studiów II stopnia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w tych instytucjach na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem  wybranego modułu (dyplomatyczno-konsularny lub europejska administracja publiczna).

Szczegóły i zasady rekrutacji 

Prawo

Studia 5-letnie, jednolite, magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Studia na kierunku Prawo dają  wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych, oraz uczy się  posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa też umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa.

Gdzie będziesz mógł pracować?

Ukończenie studiów na kierunku Prawo daje możliwość zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości, w administracji państwowej i samorządowej i w wielu innych zawodach. Umożliwia prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców.  Absolwent jest również przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej i komorniczej), a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej.

Szczegóły i zasady rekrutacji 

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze to wyjątkowa w skali europejskiej oferta dla maturzystów oraz maturzystek gotowych studiować równocześnie dwa systemy prawne w dwóch językach. Kompetencje fachowe oraz językowe, których posiadanie potwierdzają trzy dyplomy ukończenia studiów wyższych mgr, LL.B. oraz LL.M., dają absolwentkom oraz absolwentom nieocenioną przewagę na prawniczym rynku pracy już na starcie.  

Rekrutacja

Podstawę Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych stanowi wieloletnia ponadgraniczna współpraca z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ma to wpływ na postępowanie rekrutacyjne, które odbywa się dwuetapowo.

  • Pierwszy etap: rekrutacja na EUV od 1.5.(!) do 5.9.2022 r. 
  • Drugi etap: rekrutacja na UAM od 16.8. do 14.10.2022 r. (po ukończonym z sukcesem pierwszym etapie) 

Szczegóły odnośnie postępowania rekrutacyjnego na stronie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (przejdź do strony – link). 

Językowe przygotowanie do studiów

Podjęcie dwujęzycznych studiów ma sens tylko wtedy, gdy od początku dysponujesz znajomością języka niemieckiego na odpowiednim poziomie. Oferowane przez Uniwersytet Europejski Viadrina programy językowe mogą Ciebie w tym zakresie doskonale wesprzeć. To, który program będzie dla Ciebie odpowiedni zależy od tego, na jakim poziomie języka niemieckiego znajdujesz się obecnie:

Perspektywy zawodowe

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze otwierają przed Tobą  różnorodne ścieżki kariery. Po ich zakończeniu możesz pracować w:

  • klasycznych zawodach prawniczych jako adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator w Polsce oraz w Niemczech,
  • europejskich oraz międzynarodowych organizacjach i  urzędach,
  • polskich, niemieckich lub międzynarodowych korporacjach.

Z radością informujemy, że Kierunek Prawo prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą został trzykrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”. Kierunek otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji” oraz Certyfikat Premium. Certyfikaty zostały przyznane na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze. 

Zarządzanie i prawo w biznesie

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

„Zarządzanie i prawo w biznesie” jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne pozyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Interdyscyplinarny program studiów jest punktem wyjścia do budowania i rozwoju kariery zawodowej w różnych obszarach biznesu, choć specyfika studiów nie ogranicza osób je kończących do znalezienia zatrudnienia wyłącznie w tej sferze. Absolwent studiów pozna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Gdzie będziesz mógł pracować?

Absolwent kierunku „Zarządzanie i prawo w biznesie” uzyska przygotowanie umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Jego wiedza i umiejętności będą mogły zostać wykorzystane w podmiotach o różnej wielkości – od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające otoczeniu międzynarodowym.

W szczególności absolwent tego kierunku będzie zdolny do organizowania działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną przedsiębiorstwa. Jego kompetencje będą mogły jednak zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonalnych tego ostatniego – poczynając od departamentów organizacyjno-administracyjnych i finansowo-księgowych poprzez działy związane z działalnością produkcyjną bądź usługową na jednostkach zajmujących się marketingiem, sprzedażą i logistyką kończąc.

Absolwent kierunku będzie również w pełni przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów owej działalności. Będzie on bowiem w stanie samodzielnie określić optymalną formę prowadzonej działalności, przeprowadzić procedurę jej rejestracji oraz właściwie zorganizować jej bieżące działanie.

Wiedza i uzyskane przez absolwenta kompetencje staną się również podstawą podejmowana działalności o charakterze doradczym dla różnego rodzaju podmiotów zewnętrznych. Obejmie to pracę w kancelariach prawnych zapewniających obsługę podmiotów gospodarczych.

Potencjalne zatrudnienie absolwenta kierunku nie będzie ograniczone do sektora przedsiębiorstw – przygotowanie zawodowe pozwoli bowiem na znalezienie pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Z uwagi na znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli działać na styku obu obszarów – administracji i biznesu – w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw.

Szczegóły i zasady rekrutacji 

Z wielką satysfakcją informujemy, że kierunek Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I i II stopnia) w roku 2019 został nagrodzony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”. Certyfikaty zostały przyznane na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickie i gospodarcze .


Kierunek Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I i II stopnia) został dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością”. Kierunek otrzymał nie tylko certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością”, ale także certyfikat nadzwyczajny „Lidera jakości kształcenia”.

European Legal Studies

3-year full-time BA program in English Get a head start to a promising career!

If you want to understand how does the European Union actually work, tackle past and present challenges of the European project as well as be able to comment on public and state policies, relating to everyday life, then our BA program in European Legal Studies is right for you. 

OUR WEBSITE

European Legal Studies – Adam Mickiewicz University

DETAILS AND RULES OF RECRUITMENT

Apply click here