W ramach Programu Staży Naukowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjmuje na bezpłatne staże naukowe osoby niezatrudnione na Wydziale i mające co najmniej stopień naukowy doktora. Stażystami mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, osoby zatrudnione w kraju lub za granicą, a także niepozostające w zatrudnieniu. Program służy pomocy w prowadzonych przez Stażystów badaniach naukowych, a także wymianie myśli oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Regulamin Programu Staży Naukowych realizowanych na WPiA UAM

Skład Komisji ds. Staży Naukowych realizowanych na WPiA UAM