Władze Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu są świadome, że jego rola nie ogranicza się wyłącznie do edukacji, ale polega też na aktywnym uczestnictwie w życiu miasta, regionu i kraju. W tym celu Wydział współpracuje z partnerami społecznymi, przedstawicielami administracji, biznesu i  korporacji prawniczych, a  także szkół z  regionu. Efektem podejmowanych działań są zawierane porozumienia o współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Porozumienia określają zakres i zasady współpracy uwzględniając potrzeby społeczności wydziałowej (studentów, doktorantów, pracowników) oraz zakres działalności podmiotów zewnętrznych, w tym specyfikę działalności interesariuszy ze względu na ich różnorodność (organy administracji publicznej, instytucje publiczne, przedsiębiorcy, zrzeszenia pracodawców, placówki edukacyjne, stowarzyszenia i fundacje itd.). Porozumienia dotyczą współdziałania w obszarze działalności edukacyjnej i naukowej (w tym projekty B+R) i obejmują między innymi organizację szkoleń, warsztatów, spotkań ze studentami oraz konferencji naukowych, programy staży i praktyk studenckich. Wydział konsekwentnie dąży do systematycznego poszerzenia oferty w tym zakresie, zawierając porozumienia o współpracy z kolejnymi podmiotami.

Cykliczne spotkania z członkami Rady Biznesu i Nauki oraz innymi interesariuszami zewnętrznymi stanowią także ważne forum wymiany poglądów dotyczących sposobu optymalnego kształtowania sylwetki absolwentów WPiA UAM w Poznaniu. Wspólnie z interesariuszami Wydział organizuje również szereg wydarzeń naukowych, w których udział biorą studenci jako współorganizatorzy, a nawet prelegenci – płynące z nich wnioski stanowią cenną inspirację dla doskonalenia jakości kształcenia na studiach.

Interesariusze:

 • Areszt Śledczy w Poznaniu
 • Biuro Rzecznika Praw Uczniowskich 
 • Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu
 • DGA Centrum Sanacji Firm S.A
 • Enea Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Izba Notarialna w Poznaniu
 • Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło&Topolewski S.K.A.
 • I Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
 • Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Poznaniu
 • Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu 
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prokuratura Regionalna w Poznaniu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 • Sąd Okręgowy w Poznaniu
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Urząd Miasta Poznania
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
 • Wielkopolska Izba Adwokacka 
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
 • Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu