Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką pomocniczą Wydziału powołaną na podstawie zarządzenia nr 320/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi jednostkę pomocniczą — Laboratorium w rozumieniu § 67 ust. 2 w zw. z § 75 ust. 8 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną na podstawie § 69 ust. 1 pkt 3 Statutu.

Regulamin Kliniki

Strona Kliniki Prawa

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Legal Clinic of Adam Mickiewicz University, Poznań) stanowi platformę umożliwiającą studentom zarówno doskonalenie umiejętności badawczych, jak i rozwijanie kompetencji praktycznych w zakresie stosowania prawa. Nieodzowne wsparcie w tym obszarze zapewnia zespół Kliniki, w skład którego wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym Kierowniczka Kliniki – prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl oraz opiekunowie poszczególnych sekcji. Celem jednostki pomocniczej jest wsparcie procesu kształcenia poprzez prowadzenie seminariów, wykładów fakultatywnych oraz warsztatów.

Klinika Prawa - logo główne PL

Klinika podejmuje działania o charakterze integracyjnym, zarówno wewnątrz Uczelni, poprzez współpracę z kołami naukowymi, jak i na płaszczyźnie zewnętrznej, nawiązując współpracę z uczelniami zagranicznymi. W celu wspierania rozwoju naukowego studentów oraz popularyzacji nauki, Zespół Kliniki przygotowuje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach prawniczych typu Moot Court.

Centralnym elementem działalności Kliniki jest świadczenie nieodpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym, a także wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sferze edukacji publicznej. Specjalizacja Kliniki obejmuje obszar postępowań dyscyplinarnych oraz innych form odpowiedzialności represyjnej, m.in. związanych z rozszerzeniem kompetencji własnych dyrektorów szkół w zakresie rehabilitacji i odpowiedzialności nieletnich. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług pro bono – aby uzyskać opinię prawną, prosimy o wypełnienie dostępnego formularza informacyjnego.

Dla osób ubiegających się o opinię prawną:

Regulamin świadczenia pomocy prawnej


Rekrutacja:


Rekrutacja wolontariuszy w ramach Kliniki prowadzona jest z początkiem każdego semestru (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego). Wolontariusze podlegają wpisowi poprzez listę fakultetów w USOS za zgodą Kierowniczki Kliniki. W ramach rekrutacji każdy z kandydatów jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania na adres mailowy Kliniki formularza rekrutacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierowniczka Kliniki może zadecydować o przyjęciu wolontariusza poza regularnym terminem rekrutacji. Szczegółowe terminy rozpoczęcia procesu rekrutacji będą ogłaszane w aktualnościach oraz na mediach społecznościowych Kliniki Prawa.


Kierowniczka: