STYPENDIA

Biuro obsługi studentów

mgr Sandra Hildebrandt
lic. Natalia Jaszkiewicz

Pokój 01 (parter) – Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A
Telefon (61) 829-3118, (61) 829-3119
e-mail natalia.jaszkiewicz@amu.edu.pl
e-mail sandra.hildebrandt@amu.edu.pl

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 14.00

WSPARCIE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wsparcie, jakie możesz otrzymać, nigdy nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel: 61 829 20 55
bon@amu.edu.pl

Strona internetowa Biura: amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Usługa wideo:

Kontaktu do tłumacza języka migowego 

Dyżury:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00, środa – dzień wewnętrzny

Pobierz poradnik dla nauczycieli akademickich w pliku pdf (1,3 MB): Dostępne zajęcia

Koordynator Wydziałowy ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agata Szadeberg 

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
e-mail: arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
lic. Dominika Hoft
e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl
tel.: 61 829 12 10

Starsza referent ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Agnieszka Janicka
e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
tel.: 61 829 22 43

Stypendium dla studentów z niepełnosprawnościami

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, UAM oferuje szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać studenci i doktoranci.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych generuje wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy we właściwym wydziałowym Biurze Obsługi Studentów.

Więcej informacji o pomocy materialnej

Racjonalne Dostosowania (RD)

Racjonalne dostosowania procesu kształcenia (w skrócie RD) przysługują każdemu studentowi UAM z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach oraz w zakresie organizacji egzaminów i zaliczeń. Wsparcie, jakie możesz otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich.  

Więcej informacji o Racjonalnych Dostosowaniach. 

Asystent dydaktyczny

Studenci UAM z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością. Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka z grupy zajęciowej lub przynajmniej osoba studiująca na tym samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. W uzasadnionych przypadkach asystentem może być osoba niebędąca studentem (np. członek rodziny). Asystent zawiera umowę zlecenie z uczelnią poprzez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Pomagający asystent jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej karty pracy asystenta. 

Więcej informacji o asystencie dydaktycznym. 

Wsparcie dla studentów słabosłyszących

Studenci i doktoranci słabosłyszący mogą skorzystać m. in. ze wsparcia tłumacza języka migowego, przystosowanych lektoratów języka angielskiego realizowanych w  Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych, zajęć praktycznej nauki języka polskiego, konsultacji logopedycznych oraz wypożyczyć systemy FM. 

Więcej informacji o wsparciu dla studentów słabosłyszących. 

Usługa wideo-połączeń z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Usługa wideo-połączeń  polega na łączeniu się studenta / doktoranta przez specjalne oprogramowanie (na tablecie lub przez stronę internetową) z tłumaczem języka migowego oraz pracownikiem uniwersytetu.

Usługa ta jest zainstalowana w 7 punktach na UAM w Poznaniu oraz w Kaliszu. Zadanie jest realizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w ramach projektu „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”, nr projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 celem zwiększenia dostępności usług administracyjnych dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością słuchu.

Z dokładnymi lokalizacjami punktów tłumaczeń można się zapoznać poniżej:

 • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Sekcja Spraw Studenckich,
 • Prorektor ds. Studenckich prof. Dr hab. Joanna Wójcik,
 • BOS Wydziału Studiów Edukacyjnych,
 • BOS Wydziału Prawa i Administracji,
 • BOS Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • BOS Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu.

Usługa wideo połączeń dostępna jest w dni robocze w godzinach funkcjonowania poszczególnych Biur.

Dodatkowe informacje można uzyskać w BOS Wydziału Prawa i Administracji.

Usługa wideo:

Kontaktu do tłumacza języka migowego 

Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących

Studenci z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać ze wsparcia Pracowni Biblioteki Książki Mówionej (Collegium Novum), która zajmuje się adaptacją materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (m. in. wydruki brajlowskie i adaptacje do różnych formatów plików tekstowych). Pracownia umożliwia wypożyczenie specjalistycznego sprzętu: urządzenia do słuchania książek w standardzie DAISY i plików tekstowych,  wyposażone w dyktafon, monitory brajlowskie, notatniki brajlowskie z monitorem brajlowskim. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysokiej jakości skanery wraz z oprogramowaniem OCR, screenreadery i powiększalniki, które umożliwiają samodzielną pracę osobom niewidomym i słabowidzącym, znajdują się w bibliotekach na wszystkich kampusach UAM w Poznaniu. Zapewniamy dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej (w ABC) – książek i podręczników akademickich przetworzonych i zaadaptowanych do postaci cyfrowej, możliwej do odczytu mową syntetyczną.

Więcej informacji o wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących. 

Wsparcie dla osób niewidomych i słabowidzących na UAM
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami obecnie rozszerza zakres wsparcia o system udźwiękowienia i opisu przestrzeni oparty na znacznikach ToTuPoint, wspomagający osoby z niepełnosprawnością wzroku w orientacji przestrzennej.
System ten jest zainstalowany w Collegium Iuridicum Nocum
Znaczniki są zainstalowane nad drzwiami wejściowymi oraz w innych istotnych miejscach budynku np. toalety, windy, Biura Obsługi Studentów.
W momencie, gdy w pobliżu znacznika znajdzie się osoba ze smartfonem wyposażonym w bezpłatną aplikację ToTuPoint, znacznik wyemituje sygnał dźwiękowy oraz komunikat słowny opisujący miejsce jego lokalizacji. Dodatkowo na telefon przekazywany jest tekst z opisem najbliższej okolicy miejsca zainstalowania znacznika. Pomoże to osobie z niepełnosprawnością wzroku w dokładnym zorientowaniu się, gdzie znajdują się miejsca, do których zmierza. Wykaz wszystkich lokalizacji znaczników zainstalowanych na terenie Uniwersytetu jest dostępny z poziomu aplikacji oraz na stronie totupoint.pl w zakładce „Lokalizacje”.
Mamy nadzieję, że rozwój tego systemu przyczyni się do lepszego udostępnienia obiektów UAM osobom z niepełnosprawnością wzroku. Wszelkie sugestie dotyczące kolejnych lokalizacji oraz treści komunikatów słownych i tekstowych emitowanych przez istniejące już znaczniki prosimy zgłaszać do administratora systemu, Pana Henryka Lubawego.

Zapraszamy do kontaktu!

Miejsca w domach studenckich przystosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością

UAM dysponuje 30 przystosowanymi pokojami w 8 domach studenckich. Wszystkie pomieszczenia spełniają wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowaną łazienkę z toaletą, stosowne do potrzeb umeblowanie oraz domofon z sygnalizacją dla osób nie(do)słyszących (DS „Jowita” oraz DS „Zbyszko”). Przed każdym akademikiem z pokojami przystosowanymi  znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Więcej informacji o przystosowanych miejscach w akademikach. 

Transport dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów. Transport może zostać przyznany studentowi na cały rok akademicki lub tylko na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca.

Więcej informacji o transporcie dla studentów z niepełnosprawnością. 

Dodatkowe informacje odnośnie transportu dla studentów z niepełnosprawnościami

* * * 

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport – do 30 września.

W ramach tego wsparcia korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

Więcej Szczegółów

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Zrzeszenie „Ad Astra” jest  organizacją studencką, która działa na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich. Na początku każdego roku  akademickiego Zrzeszenie organizuje spotkania adaptacyjne dla studentów pierwszego roku, by wdrożyć ich w uczelniane życie i przekazane kompleksowe informacje dotyczące wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami, jakie oferuje UAM. Zrzeszenie we współpracy z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje studentów z niepełnosprawnościami w różnych obszarach.

Więcej informacji o Zrzeszeniu „Ad Astra”.

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

W trakcie konsultacji studenci mogą lepiej rozpoznać swoje preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, wypracować odpowiednie, dostosowane do ich potrzeb metody opanowywania obowiązującego ich materiału studiów. Mogą też zapoznać się z wybranymi technikami uczenia się i wypróbować je w praktyce. Konsultacje służą również budowaniu motywacji do studiowania, zarządzaniu czasem, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacji egzaminów i kolokwiów oraz w sytuacji nawarstwienia się zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na uczelni i poza nią. 

Więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie. 

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego dla studentów UAM

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię. Spotkania dla studentów UAM są bezpłatne. 

Więcej informacji na stronie Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Obozy i seminaria szkoleniowe organizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Letnia Szkoła Języka Angielskiego w nadmorskich miejscowościach oraz Zimowe Seminarium Szkoleniowe organizowane są w ośrodkach w pełni dostępnych i przystosowanych, dysponujących bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym.  

Więcej informacji w aktualnościach na stronie Biura.

Przystosowane zajęcia z wychowania fizycznego

Studenci z niepełnosprawnościami w ramach zajęć z wychowania fizycznego (obowiązkowych na I roku studiów) mogą skorzystać z alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. Do zajęć tych należą: nauka pływania, sekcja pływacka, gimnastka lecznicza i zajęcia ogólnousprawniające. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości każdego studenta. 

Więcej informacji o przystosowanych zajęciach z wychowania fizycznego.

Obozy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  (SWFiS)

Obóz sportowo-rekreacyjny organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych oraz Integracyjny Spływ Kajakowy, w którym biorą udział zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawni.

Więcej informacji na stronie SWFiS. 

Sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi sekcję sportową, w ramach której studenci z niepełnosprawnościami przygotowują się do zawodów sportowych z cyklu Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS – w różnych dyscyplinach, np. bowlingu, pływaniu, bocci, czy goalballu. 

Więcej informacji na stronie SWFiS. 

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego to oddolny system wsparcia dla osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego. Naszym celem jest aby każda osoba, która kiedykolwiek  czuła się niezrozumiana z powodu stanu swojego zdrowia psychicznego, dotknięta przemocą domową czy odtrącona z powodu swojej orientacji seksualnej bądź niepełnosprawności, otrzymała niezbędne wsparcie.

Tworzymy system pomocy oparty na wolontariuszach występujących w roli „przyjaciół – opiekunów”, którzy są gotowi pomóc swoim podopiecznym nawet w prostych czynnościach (jak np. załatwienie czegoś na uczelni, bądź umówienie wizyty u psychologa), służyć radą lub też po prostu towarzyszą swoim podopiecznym, gdy ci czują się samotni.

Tych 300 opiekunów stanowi wsparcie dla 1000 podopiecznych – różnych ludzi, którzy borykają się z depresją, anoreksją, nerwicą, należą do społeczności LGBT+, są w żałobie, doświadczają przemocy, walczą z nałogami, przechodzą przez trudne rozstanie, dowiedzieli się o tym, że zachorowali na ciężką chorobę, czy czują się osamotnieni.

Już kilkaset osób otrzymało specjalistyczne przeszkolenie, aby móc wspierać (bez prowadzenia terapii) osoby, które zmagają się różnego rodzaju z trudnościami. Osoby te występują w roli przyjaciół-opiekunów, których zadaniem jest np. zaprowadzenie innych studentów na wizyty u psychologa, utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, wspierania ich w trudnościach życia codziennego i pomoc przy formalnościach związanych z życiem uniwersyteckim.

Celem Sieci nie jest świadczenie profesjonalnej pomocy, a oferowanie podstawowego wsparcia jej uczestnikom. Opiekunowie są wsparciem dla swoich podopiecznych, nie są natomiast ich terapeutami. Pomoc specjalistyczna należy do profesjonalistów, a Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego tworzy po prostu dodatkową sieć wsparcia.

Obecnie Fundacja działa na terenie całego  kraju, w naszych szeregach są opiekunowie oraz podopieczni z Poznania, Warszawy, Wrocławia i wielu innych miast i mniejszych miasteczek.

Relacja wolontariusz-podopieczny nie jest jednak jedynym obszarem  działań fundacji, dlatego prowadzimy różnorodne działania edukacyjne w obszarze zdrowia psychicznego, różnorodności i tolerancji poprzez organizację webinarów, konferencji, kampanii społecznych oraz aktywność w mediach społecznościowych. Wierzymy, że najważniejsza jest edukacja, która może przynieść bardziej długotrwałe efekty, dlatego prowadzimy kampanię społeczną, uświadamiającą znaczenie języka w relacjach międzyludzkich.

Zorganizowaliśmy ponad 30 szkoleń, w tym  kilkanaście otwartych webinariów. Edukujemy na temat tolerancji oraz zorganizowaliśmy wydarzenie “Porozmawiajmy o depresji”, w którym wystąpiły m.in. takie osoby jak Kampania przeciw homofobii, Zdrowa Głowa, Qeerowy Feminizm, Maja Staśko, Nastoletni Azyl, It Matters i wiele innych zaprzyjaźnionych z Siecią podmiotów.

Potrzebujesz pomocy?

Wypełnij zgłoszenie prośby o wsparcie: kliknij tutaj

Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach:

Facebook: https://www.facebook.com/siecprzyjaciolzdrowiapsychicznego

Instagram: https://www.instagram.com/siec.przyjaciol/

Strona www: https://www.siecprzyjaciol.org/

 

DLA STUDENTÓW Z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić. Biuro nigdy nie przekazuje informacji o studentach innym osobom, jeśli nie wyrażają na to zgody. Będziemy mogli przekazać informacje o wsparciu, jakiego potrzebujesz wybranym przez Ciebie wykładowcom wyłącznie na Twoją pisemną prośbę. Wsparcie, jakie możesz otrzymać na UAM, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Najważniejsze, abyś wiedział, że na UAM możesz otrzymać:

 • Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia,• darmową pomoc psychologiczną w Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego,
 • wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
 • lektoraty z języka angielskiego w małych grupach,
 • pomoc asystenta dydaktycznego,
 • udział w letnich i zimowych wyjazdach szkoleniowych,
 • udział w obozach sportowo-rekreacyjnych,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – UWAGA: dotyczy tylko osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-asd

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań 
bon@amu.edu.pl
tel: 061 829 20 55

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
mgr Anna Rutz
arutz@amu.edu.plbon@amu.edu.pl
tel.: 61 829 20 55

Młodszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami
mgr Krzysztof Osóbka
krzysztof.osobka@amu.edu.pl 
tel.: 61 829 22 43

Dyżury: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-13:00
środa – dzień wewnętrzny

BEZPŁATNA OPIEKA MEDYCZNA

Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby studiujące do ukończenia 26 lat, mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców. W tym celu jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeśli student nie ma takiej możliwości, gdyż np. rodzice nie są ubezpieczeni, nie posiada także żadnej innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swoją uczelnię. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten spoczywa na nim samym.

Jaki dokument stanowi dowód ubezpieczenia studenta?
 • druk ZUS lub ZUS ZCNA – czyli dowód zgłoszenia do ubezpieczenia jako członka rodziny,
 • Aktualna legitymacja studencka
 • Zaświadczenie z zakładu pracy rodzica lub inny dokument potwierdzający opłacanie składek przez rodzica.

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni. W nagłych przypadkach (zachorowanie wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. W przypadku przyjęcia do szpitala można zrobić to w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczenia jeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe to w ciągu 7 dni od wypisania ze szpitala.

Na jakich zasadach osoba studiująca poza miejscem zamieszkania może skorzystać
z opieki lekarza pierwszego kontaktu?

Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej www.nfz-poznan.pl

Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie.

Dokąd należy się udać w przypadku nagłego zachorowania?

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej podstawowej opieki. Może być ona sprawowana w przychodni lub w innej placówce, która podpisała z przychodnią umowę. Każda placówka  powinna umieścić w widocznym miejscu informację o miejscu świadczonej opieki całodobowej – wraz z adresem i numerem telefonu. W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie.

Na jakich zasadach studenci pochodzący z innych krajów mogą korzystać
z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?

Studenci z krajów UE/EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem powinni okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Studenci, którzy rozpoczynają naukę w uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA mogą podpisać z WOW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Również studenci z Polski wyjeżdżający do innego państwa UE/EFTA mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Przed wyjazdem, powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w danym kraju.

Jak długo po zakończeniu nauki student ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Więcej informacji:

PORADNIA ROZWOJU I WSPARCIA PSYCHICZNEGO

Na Naszym Uniwersytecie jednostką odpowiedzialną za udzielanie pomocy w sytuacjach problemów natury psychologicznej i emocjonalnej jest Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

Poradnia oferuje szeroko pojętą pomoc w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu na różnych jego płaszczyznach poprzez adaptację do nowego środowiska uczelnianego, relacje z innymi, problemy osobiste i rodzinne. Wizyty mają różny charakter od konsultacji, spotkań zaprogramowanych na wsparcie, interwencji kryzysowej, po psychoterapię.

Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na rozwiązanie problemu, nie wiesz jak pokonać trudności, nie masz siły ani motywacji do działania, zgłoś się do nas.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego są dostępne dla studentów i pracowników na stronie
https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

„DS” Hanka
al. Niepodległości 26, pok. 13 i 14
61-714 Poznań

Koordynator ds. współpracy z Poradnią

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem  i zauważasz, że ktoś z twojego akademickiego otoczenia jest w kryzysowej sytuacji, że dzieje się z nim coś niepokojącego, myśli lub mówi o samobójstwie lub chcesz opowiedzieć o swojej trudnej sytuacji możesz śmiało zgłosić to koordynatorowi. On z zachowaniem pełnej dyskrecji zadba o to, by ta osoba otrzymała jak najszybciej profesjonalną pomoc jaką oferuje powołana do tego na naszej uczelni Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

http://poradnia.amu.edu.pl/kontakt/

Na Wydziale Prawa i Administracji powołano Koordynatora ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego:

mgr Agata Szadeberg
Mail: agata.szadeberg@amu.edu.pl
Telefon: (61) 829-4293


Możesz skorzystać z pomocy Fundacji – Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Facebook: https://www.facebook.com/siecprzyjaciolzdrowiapsychicznego

Instagram: https://www.instagram.com/siec.przyjaciol/

Strona www: https://www.siecprzyjaciol.org/