Centrum Wsparcia Mediacji działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Wydziału powołaną na podstawie Zarządzenia nr 132/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz Regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 5/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN

Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM, obok realizowania funkcji naukowo – badawczej i dydaktyczno – edukacyjnej jest cechującą się otwartością przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów, nakierowaną na budowanie relacji ze środowiskami zaangażowanymi w promowanie mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Misją Centrum jest podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju mediacji poprzez przyczynianie się do zwiększania stopnia jej poznania jako przedmiotu badań i nauki, do rozpowszechnienia i ugruntowania wiedzy o niej w społeczeństwie przez edukację oraz propagowanie jej idei. Centrum jest wreszcie ośrodkiem wspierania praktyki przez naukę, inicjatywą uzupełniającą i współistniejącą ze środowiskami mediatorów i innych zainteresowanych mediacją podmiotów zewnętrznych dla maksymalnego wykorzystania osiągnięć nauki w praktyce.

Logo Centrum Wsparcia Mediacji z trzema symbolami człowieka


Publikacje
Okładka książki

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

Red. naukowa: prof. UAM dr hab. Joanna Mucha

Rok wydania: 2021

Przeczytaj recenzję monografii

Książka jest rezultatem prowadzonego na Wydziale pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Joanny Muchy interdyscyplinarnego projektu badawczego. W skład zespołu badawczego weszli przedstawiciele nauk prawnych, psychologii oraz pedagogiki oraz badacze z Włoch i Ukrainy. Nasz Wydział reprezentowała także dr Joanna Zajączkowska-Burtowy.

Oprócz analizy stanu prawnego projekt obejmował również badania ankietowe wśród mediatorów, których celem było udokumentowanie aktualnego stanu rzeczy w zakresie dopuszczania przez mediatorów dzieci do uczestnictwa w mediacji, przyjmowanych sposobów tego uczestnictwa oraz przyczyn rezygnacji z włączania dzieci do mediacji, a także oczekiwań mediatorów wobec ustawodawcy w badanej materii.


Konferencje

Rola sądu w mediacji

Termin: 4 listopad 2021 r.

Przeczytaj recenzję monografii

W dniu 4 listopada odbyła się na Wydziale VI Konferencja Szkoleniowa, połączona z IX Poznańskim Salonem Mediacji pt. „Rola sądu w mediacji”. Konferencja towarzyszyła obchodom przypadającego w tym roku w dniach 18 – 24 października Tygodnia Mediacji i świętowanego w dniu 21 października Międzynarodowego Dnia Mediacji. Tym razem wystąpienia prelegentów uzupełnione zostały przez panel ekspercki, w trakcie którego sędziowie dyskutowali na temat obecnej kondycji mediacji i prognoz jej rozwoju, a także dzielili się doświadczeniami z własnej praktyki.


Projekty partnerskie

Poznań Miasto Mediacji

„Poznań Miasto Mediacji” to projekt środowisk prawniczych miasta skupionych wokół idei propagowania mediacji zarówno w administracji, jak i wzmacniania świadomości prawnej lokalnych społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu i regionie. Został zainicjowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM, działające przy Wydziale Centrum Wsparcia Mediacji oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej i Sąd Okręgowy w Poznaniu. W trakcie wspólnych prac zostały przygotowane założenia projektu, do którego zaproszono Miasto Poznań i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W czwartek 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM strony zawarły porozumienie o współpracy.

Celem projektu jest budowanie postaw promediacyjnych, kultury polubownego rozwiązywania sporów, kultury dialogu, łagodzenie konfliktów w ramach społeczności lokalnej oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych i związanych z tym obciążeń dla wszystkich uczestników postępowań sądowych w mieście i regionie.

Strony porozumienia zobowiązują się do szerokiego wykorzystania mediacji w ramach swojej działalności, zwiększenie zakresu i efektywności podejmowanych inicjatyw, włączenie podmiotów, które w zakresie mediacji są mniej aktywne i potrzebują merytorycznego, specjalistycznego wsparcia, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, wzajemne wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych na terenie Miasta Poznania na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie mediacji oraz wspólnego promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie budowania kultury dialogu.