Centrum Wsparcia Mediacji działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Wydziału powołaną na podstawie Zarządzenia nr 132/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz Regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 5/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

REGULAMIN

Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM, obok realizowania funkcji naukowo – badawczej i dydaktyczno – edukacyjnej jest cechującą się otwartością przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów, nakierowaną na budowanie relacji ze środowiskami zaangażowanymi w promowanie mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Misją Centrum jest podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju mediacji poprzez przyczynianie się do zwiększania stopnia jej poznania jako przedmiotu badań i nauki, do rozpowszechnienia i ugruntowania wiedzy o niej w społeczeństwie przez edukację oraz propagowanie jej idei. Centrum jest wreszcie ośrodkiem wspierania praktyki przez naukę, inicjatywą uzupełniającą i współistniejącą ze środowiskami mediatorów i innych zainteresowanych mediacją podmiotów zewnętrznych dla maksymalnego wykorzystania osiągnięć nauki w praktyce.

Logo Centrum Wsparcia Mediacji z trzema symbolami człowieka


Publikacje
Okładka książki

Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów

Red. naukowa: prof. UAM dr hab. Joanna Mucha

Rok wydania: 2021

Przeczytaj recenzję monografii

Książka jest rezultatem prowadzonego na Wydziale pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Joanny Muchy interdyscyplinarnego projektu badawczego. W skład zespołu badawczego weszli przedstawiciele nauk prawnych, psychologii oraz pedagogiki oraz badacze z Włoch i Ukrainy. Nasz Wydział reprezentowała także dr Joanna Zajączkowska-Burtowy.

Oprócz analizy stanu prawnego projekt obejmował również badania ankietowe wśród mediatorów, których celem było udokumentowanie aktualnego stanu rzeczy w zakresie dopuszczania przez mediatorów dzieci do uczestnictwa w mediacji, przyjmowanych sposobów tego uczestnictwa oraz przyczyn rezygnacji z włączania dzieci do mediacji, a także oczekiwań mediatorów wobec ustawodawcy w badanej materii.

Monografia „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia” prof. Joanny Muchy

Monografia „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia”

Red. naukowa: prof. UAM dr hab. Joanna Mucha

Rok wydania: 2022

Monografia koncentruje się na kwestiach dotyczących ugody mediacyjnej, które są problematyczne w praktyce i przede wszystkim rzadko poruszane w doktrynie. W opracowaniu zawarto analizę takich szczegółowych zagadnień, jak dopuszczalność i warunki zawarcia ugody w przypadku stron wielopodmiotowych i podmiotów nielegitymowanych materialnie, reprezentacja stron przy zawieraniu ugody przed mediatorem czy wyjście jej treści poza przedmiot powództwa. Rozważania te dopełniają uwagi na temat znaczenia ugody mediacyjnej dla sądu oraz jej roli w postępowaniu karnym, a także perspektyw, jakie dla rangi ugód mediacyjnych niesie ze sobą Konwencja o międzynarodowych porozumieniach zawartych w drodze mediacji (Konwencja singapurska). Uzupełnieniem rozważanych na tle polskiego porządku prawnego zagadnień jest zaprezentowanie instytucji ugody mediacyjnej na Litwie, gdzie mediacja jest w niektórych sprawach obligatoryjna oraz w Ukrainie, gdzie prawna regulacja mediacji została wprowadzona niedawno, zatem na kształtowanie się instytucji ugody wpływała przede wszystkim nauka i praktyka w zakresie stosowania prawa. Autorami poszczególnych rozdziałów monografii są również inni pracownicy naszego Wydziału: prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo, prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel oraz dr Piotr Karlik.


Konferencje

Rola sądu w mediacji

Termin: 4 listopad 2021 r.

Przeczytaj recenzję monografii

W dniu 4 listopada odbyła się na Wydziale VI Konferencja Szkoleniowa, połączona z IX Poznańskim Salonem Mediacji pt. „Rola sądu w mediacji”. Konferencja towarzyszyła obchodom przypadającego w tym roku w dniach 18 – 24 października Tygodnia Mediacji i świętowanego w dniu 21 października Międzynarodowego Dnia Mediacji. Tym razem wystąpienia prelegentów uzupełnione zostały przez panel ekspercki, w trakcie którego sędziowie dyskutowali na temat obecnej kondycji mediacji i prognoz jej rozwoju, a także dzielili się doświadczeniami z własnej praktyki.


Projekty partnerskie

Poznań Miasto Mediacji

„Poznań Miasto Mediacji” to projekt środowisk prawniczych miasta skupionych wokół idei propagowania mediacji zarówno w administracji, jak i wzmacniania świadomości prawnej lokalnych społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu i regionie. Został zainicjowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM, działające przy Wydziale Centrum Wsparcia Mediacji oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej i Sąd Okręgowy w Poznaniu. W trakcie wspólnych prac zostały przygotowane założenia projektu, do którego zaproszono Miasto Poznań i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W czwartek 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM strony zawarły porozumienie o współpracy.

Celem projektu jest budowanie postaw promediacyjnych, kultury polubownego rozwiązywania sporów, kultury dialogu, łagodzenie konfliktów w ramach społeczności lokalnej oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych i związanych z tym obciążeń dla wszystkich uczestników postępowań sądowych w mieście i regionie.

Strony porozumienia zobowiązują się do szerokiego wykorzystania mediacji w ramach swojej działalności, zwiększenie zakresu i efektywności podejmowanych inicjatyw, włączenie podmiotów, które w zakresie mediacji są mniej aktywne i potrzebują merytorycznego, specjalistycznego wsparcia, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, wzajemne wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych na terenie Miasta Poznania na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie mediacji oraz wspólnego promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie budowania kultury dialogu.