Szaro-czerwone logo z napisem PANA

Porozumienie o współpracy pomiędzy WPIA UAM w Poznaniu i Polską Agencją Nadzoru Audytowego

W lutym 2022 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu a Polską Agencją Nadzoru Audytowego, dotyczące wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie celów stawianych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przez prawodawcę. W szczególności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo inwestorów i obrotu gospodarczego poprzez realizację nadzoru nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Planowana współpraca stwarza możliwości wdrożenia w praktyce efektów prowadzonych na Wydziale badań. W najbliższym czasie opracowany zostanie przez pracowników Wydziału m. in. sposób powiązania procedur kontroli z nowymi procesami wprowadzonymi przez ustawę o e-doręczeniach. Współpraca otwiera również szanse dla studentów, którzy realizować będą praktyki i staże, czerpiąc z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia kadr Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

W wyniku realizacji porozumienia o współpracy w kwietniu 2022 r. został wdrożony projekt przygotowany przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu dotyczący schematów postępowania w zakresie wdrożenia oraz stosowania w ramach działalności kontrolnej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320, ze zm.).   


Program staży w prokuraturach

Na mocy podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Prokuraturą Regionalną w Poznaniu powstał nowy projekt staży dla naszych studentów. W styczniu 2022 r. odbył się pierwszy nabór na nieodpłatne studenckie staże w prokuraturach rejonowych, Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Do korzystania z programu Staży uprawnieni są studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku „Prawo” – od drugiego do piątego roku studiów.

Dzięki stażom studenci poznają specyfikę działalności prokuratury, zdobędą praktyczne doświadczenie, wykorzystają swoją wiedzę przy realizacji zadań (udział w czynnościach procesowych), zyskają cenne umiejętności pod okiem inspirującego mentora. W ramach programu stażowego zaplanowano wizytę w Areszcie Śledczym, wizytę w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wizytę w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu oraz udział w czynnościach prowadzonych przez Zakład Medycyny Sądowej w Poznaniu.  


Logo przedstawiające dwie postaci ściskające sobie dłonie

Współpraca Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ze środowiskiem mediatorów

W październiku 2021 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UAM a Polskim Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu. Porozumienie jest efektem wcześniejszej wieloletniej współpracy, obejmującej liczne wspólne inicjatywy na płaszczyźnie edukacyjnej, dydaktycznej i popularyzującej mediację. Mediatorzy z PCM (a także spoza tej organizacji) m.in. są wykładowcami i trenerami na prowadzonych na Wydziale studiach podyplomowych z mediacji, prowadzą spotkania i warsztaty dla studentów, zaś pracownicy Wydziału udzielają merytorycznego wsparcia w związku z organizowanymi wydarzeniami oraz konsultują problemy wynikające z regulacji prawnych dotyczących mediacji. Wspólnym przedsięwzięciem obu stron była też – przy współudziale innych podmiotów – konferencja . Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym”.

W podpisanym porozumieniu strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy, m.in. poprzez propagowanie idei mediacji poprzez działalność edukacyjną i naukową, współpracę przy organizacji szkoleń, konferencji naukowych, jak również studiów podyplomowych i innych form edukacji, realizację programów staży i praktyk studenckich czy wspieranie merytorycznie WPiA w procesie zmian programów nauczania.


Logo Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z godłem RP

Współpraca WPiA UAM w Poznaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 3 grudnia 2019 roku pomiędzy WPiA UAM
w Poznaniu a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Strony ustalił zasady współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu prawnych zagadnień związanych z prawami przedsiębiorców i ich ochroną. Na WPiA odbywają się cykliczne konferencje naukowe pt.: „Prawo dla przedsiębiorców” poświęcone aktualnym zagadnieniom odnoszącym się do przedsiębiorczości. Poruszana tematyka poddawana jest refleksji
z punktu widzenia zasad kluczowych dla demokratycznego państwa prawa.

I edycja 2019:

II edycja 2021 r. (https://youtu.be/p92-zmpRYEs)

Współorganizatorzy stworzyli także przestrzeń wymiany doświadczeń oraz podjęcia merytorycznego dyskursu przez przedsiębiorców organizując wydarzenia towarzyszące, w tym dedykowane tej grupie forum dyskusyjne.  Stałym wydarzeniem jest organizowany wspólnie Panel Młodych Naukowców.


Logo Państwowej Inspekcji Pracy

Porozumienie o współpracy pomiędzy WPIA UAM w Poznaniu i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu

W ramach nawiązanej w marcu 2016 r. współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, budujemy płaszczyznę rozmowy wokół teoretyczno-praktycznych problemów współczesnego człowieka pracy

Każdej jesieni, odbywa się konferencja z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” poświęcona wybranemu aktualnemu problemowi dotykającego człowieka pracy. Z kolei wiosną organizujemy poświęcone powyższej problematyce seminaria.

Przejdź do strony projektu


Poznań Miasto Mediacji

„Poznań Miasto Mediacji” to projekt środowisk prawniczych miasta skupionych wokół idei propagowania mediacji zarówno w administracji, jak i wzmacniania świadomości prawnej lokalnych społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu i regionie. Został zainicjowany przez Wydział Prawa i Administracji UAM, działające przy Wydziale Centrum Wsparcia Mediacji oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej i Sąd Okręgowy w Poznaniu. W trakcie wspólnych prac zostały przygotowane założenia projektu, do którego zaproszono Miasto Poznań i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W czwartek 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM strony zawarły porozumienie o współpracy.

Celem projektu jest budowanie postaw promediacyjnych, kultury polubownego rozwiązywania sporów, kultury dialogu, łagodzenie konfliktów w ramach społeczności lokalnej oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych i związanych z tym obciążeń dla wszystkich uczestników postępowań sądowych w mieście i regionie.

Strony porozumienia zobowiązują się do szerokiego wykorzystania mediacji w ramach swojej działalności, zwiększenie zakresu i efektywności podejmowanych inicjatyw, włączenie podmiotów, które w zakresie mediacji są mniej aktywne i potrzebują merytorycznego, specjalistycznego wsparcia, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, wzajemne wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych na terenie Miasta Poznania na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie mediacji oraz wspólnego promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie budowania kultury dialogu.