Lista osób, które uzyskały stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 1965

od 1 stycznia 2020 r. do d. d.

Imię i NazwiskoTemat pracy habilitacyjnejData Nadania stopnia
dr hab. Julia Wojnowska-Radzińska  Implications of Pre-emptive Data Surveillance for Fundamental Rights in the European Union
(Wpływ prewencyjnego nadzoru nad danymi na prawa podstawowe w Unii Europejskiej)
23.04.2024 r.
dr hab. Anna KapałaKrótkie łańcuchy dostaw i lokalne systemy żywnościowe – studium prawnoporównawcze19.03.2024 r.
dr hab. Rafał WrzecionekZarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny25.04.2023 r.
dr hab. Lucyna StaniszewskaInstytucja zajęcia stanowiska jako forma współdziałania w stanowieniu i stosowaniu prawa28.02.2023 r.
dr hab. Anna DemenkoPrzestępstwa popełniane przez wypowiedź25.10.2022 r.
dr hab. Maciej KruśAkt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych31.05.2022 r.
dr hab. Piotr PilarczykSądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765-1794). Studium historyczno-prawne08.12.2020 r.
dr hab. Jakub KępińskiWpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej20.10.2020 r.
dr hab. Katarzyna LeśkiewiczPrawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa10.07.2020 r.
dr hab. Izabela LipińskaPrawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej10.07.2020 r.
dr hab. Michał UrbańczykIdea godności człowieka w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki10.07.2020 r.
Brak wyników.

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r.

od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
dr hab. Iwona Sepioło-Jankowska Optymalny model odpowiedzialności prawnej za czyny karne skarbowe 22.10.2019 r.
dr hab. Boubacar Sidi Diallo Afrykański regionalny system bezpieczeństwa zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego 25.06.2019 r.
dr hab. Przemysław Litwiniuk Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego 25.06.2019 r.
dr hab. Marcin Sokołowski Intercyza europejska jako metoda umownego kształtowania małżeńskich ustrojów majątkowych 25.06.2019 r.
dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk Pozbawienie jednostki możności obrony praw w postępowaniu sądowoadministracyjnym 28.05.2019 r.
dr hab. Wojciech Szafrański Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia 26.02.2019 r.
dr hab. Sławomir Pawłowski Modyfikacje klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki 20.11.2018 r.
od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karnomaterialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu 26.06.2018 r.
dr hab. Witold Płowiec Orzeczenia trybunału konstytucyjnego z terminem utraty mocyobowiązującej niekonstytucyjnej regulacji 26.06.2018 r.
dr hab. Barbara Janusz-Pohl Formalizacja i konwencjonalizacjajako instrumenty analizy czynności karnoprocesowych w prawie polskim 22.05.2018 r.
dr hab.  Przemysław Ostojski Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym 17.04.2018 r.
dr hab.  Przemysław Krzywoszyński Referendum ogólnokrajowe w Europie: teorie, praktyki, analogie 17.04.2018 r.
dr hab. Jarosław Grykiel Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonanialub nienależytego wykonania przez dłużnika 20.03.2018 r.
dr hab. Agnieszka Pyrzyńska Zobowiązanie ciągłe jako konstrukcja prawna 20.03.2018 r.
dr hab. Marcin Lemkowski Świadczenie antycypacyjne 23.01.2018 r.
dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Swobodny przepływ audiowizualnych usług medialnych  na żądanie w Unii Europejskiej 24.10.2017 r.
od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
dr hab. Paweł Daniel Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym 27.06.2017 r.
dr hab. Joanna Długosz Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym 21.03.2017 r.
dr hab. Aneta Suchoń Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych 18.10.2016 r.
od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
dr hab. Michał Zaremba Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki 27.09.2016 r.
dr hab. Krzysztof Mularski Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego 28.06.2016 r.
dr hab. Maciej Górka Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej 24.05.2016 r.
dr hab. Artur Mudrecki Rzetelny proces podatkowy 15.03.2016 r.
dr hab. Maksymilian Stanulewicz Państwo wobec problemu własności nieruchomości Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w XX w. 27.10.2015 r.
dr hab. Wojciech Piątek Powaga rzeczy osadzonej wyroku sądu administracyjnego 20.10.2015 r.
od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Włodzimierz Głodowski Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 30.06.2015 r.
Dr hab. Joanna Mucha Zawisłość sprawy w procesie cywilnym 30.06.2015 r.
Dr hab. Hanna Suchocka Jedno-tematyczny cykl publikacji: Konstytucje państw Europy Środkowo – Wschodniej  jako wyraz i narzędzie transformacji ustrojowej 21.04.2015 r.
Dr hab. Katarzyna Kokocińska Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej 17.03.2015 r.
Dr hab. Bartosz Kołaczkowski Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej 20.01.2015 r.
Dr hab. Michał Flieger Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej 12.12.2014 r.
Dr hab. Wojciech Sawczyn Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego 21.10.2014 r.
od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Dorota Sokołowska Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim 23.09.2014 r.
Dr hab. Justyn Piskorski Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej 01.07.2014 r.
Dr hab. Jakub Pokrzywniak Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia. Zagadnienia cywilnoprawne 01.07.2014 r.
Dr hab. Marcin Walasik Analogia w prawie procesowym cywilnym 20.05.2014 r.
Dr hab. Anna Musiała Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy 15.04.2014 r.
Dr hab. Jacek Wiewiorowski Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji 21.01.2014 r.
Dr hab. Magdalena Fedorowicz Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej 10.12.2013 r.
Dr hab. Rafał Sikorski Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej 19.11.2013 r.
od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Radosław Pacud Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego 14.05.2013 r.
Dr hab. Marzena Kordela Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne 07.05.2013 r.
Dr hab. Tomasz Sójka Umowa objęcia akcji 26.02.2013 r.
Dr hab. Marek Krzymkowski Rada Stanu Księstwa Warszawskiego 19.02.2013 r.
Dr hab. Przemysław Szustakiewicz Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna 15.01.2013 r.
Dr hab. Anna Hrycaj Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego 27.11.2012 r.
Dr hab. Marcin Orlicki Ubezpieczenia obowiązkowe 23.10.2012 r.
Dr hab. Daniel Eryk Lach Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 02.10.2012 r.
od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Maciej Mataczyński Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych 29.05.2012 r.
Dr hab. Andrzej Jarocha Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej 08.05.2012 r.
Dr hab. Joanna Haberko Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych 13.03.2012 r.
Dr hab. Paweł Grzegorczyk Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym 24.01.2012 r.
Dr hab. Andrzej Gulczyński Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych 13.12.2011 r.
od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Rafał Szczepaniak Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej 27.09.2011 r.
Dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe 14.12.2010 r.
Dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska Internacjonalizacja współczesnego procesu karnego w Polsce 09.11.2010 r.
Dr hab. Jarosław Mikołajewicz Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne 23.03.2010 r.
Dr hab. Ryszard Sowiński Uchylanie się od opodatkowania – przyczyny, skutki oraz sposoby zapobiegania zjawisku 16.03.2010 r.
Dr hab. Krzysztof Ślebzak Ochrona emerytalnych praw nabytych 09.03.2010 r.
Dr hab. Dominik Mączyński Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych 16.02.2010 r.

 

Brak wyników.

2000 – 2009

2009
Imię i Nazwisko Temat pracy habilitacyjnej Data Nadania stopnia
Dr hab. Tomasz Nieborak (Nauki prawne Prawo) Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej 23.06.2009 r.
2008
Dr hab. Hanna Paluszkiewicz (procedura karna) Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym 16.12.2008 r.
Dr hab. Eryk Kosiński (publiczne prawo gospodarcze) Rodzaje i zakres sektorowych wyłączeń zastosowania ogólnych reguł ochrony konkurencji 25.11.2008 r.
Dr hab. Łukasz Pohl (prawo karne) Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym (zagadnienia ogólne) 1.07.2008 r.
Dr hab. Robert Zawłocki (prawo karne) Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym 15.05.2008 r.
Dr Jerzy hab. W. Ochmański (historia doktryn) Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944-1989) 26.02.2008 r.
2007
Dr hab. Maciej Gutowski (prawo cywilne) Nieważność czynności prawnej 20.11.2007 r.
Dr hab. Michał Skąpski (prawo pracy i prawo socjalne) Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej 20.03.2007 r.
Dr hab. Paweł Wiliński (postępowanie karne) Zasada Prawa do obrony w polskim procesie karnym 17.02.2007 r.
2005
Dr hab. Krystian M. Ziemski (prawo administracyjne)    
Dr hab. Andrzej Skoczylas (postępowanie administracyjne)    
Dr hab. Zbigniew Kuniewicz (postępowanie cywilne)    
2004
Dr hab. Marek Smolak (teoria i filozofia prawa)    
Dr hab. Andrzej Janiak (prawo cywilne)    
2003
Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko (historia ustroju państwa i prawa)    
Dr hab. Henryk Antoni Haak (postępowanie cywilne)    
2002
Dr hab. Leopold Moskwa (prawo cywilne)    
Dr hab. Artur Nowak-Far (prawo europejskie)    
2000
Dr hab. Krystyna Wojtczak (prawo administracyjne)    

 

Brak wyników.

1990-1999

1999
Dr hab. Anna Koziczak (kryminalistyka)    
Dr hab. Henryk Dolecki (postępowanie cywilne)    
1998
Dr hab. Jacek Napierała (prawo cywilne)    
Dr hab. Michał Waligórski (prawo administracyjne)    
1997
Dr hab. Tomasz Sokołowski (prawo cywilne)    
1996
Dr hab. Stanisław Czepita (teoria prawa)    
Dr hab. Marek Szewczyk (prawo administracyjne)    
Dr hab. Bożena Popowska (prawo zarządzania gospodarką narodową)    
1995
Dr hab. Adam Olejniczak (prawo cywilne)    
Dr hab. Aurelia Nowicka (prawo cywilne)    
1994
Dr hab. Eugeniusz Kunze (prawo karne)    
Dr hab. Krzysztof Knoppek (prawo cywilne)    
1993
Dr hab. Andrzej Szlęzak (prawo cywilne)    
Dr hab. Bogusław Janiszewski (prawo karne)    
Dr hab. Krzysztof Krasowski (historia ustroju państwa)    
1992
Dr hab. Janina Panowicz-Lipska (prawo cywilne)    
Dr hab. Roman Budzinowski (prawo rolne i cywilne)    
1991
Dr hab. Roman Sowiński (zarządzanie gospodarką narodową)    
Dr hab. Jan Kufel (prawo cywilne)    
1990
Dr hab. Tadeusz Gadkowski (prawo międzynarodowe publiczne)    

 

Brak wyników.

1980 – 1989

1989
Dr hab. Roman Hauser (prawo administracyjne)    
Dr hab. Andrzej Gomułowicz (prawo finansowe)    
Dr hab. Maria Zmierczak (historia doktryn polityczno-prawnych)    
Dr hab. Zbigniew Janku (prawo administracyjne)    
1988
Dr hab. Bogusław Sygit (prawo karne)    
1987
Dr hab. Józef Jan Skoczylas (prawo cywilne)    
Dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska (historia państwa i prawa)    
1986
Dr hab. Bronisław Ziemianin (prawo cywilne)    
1985
Dr hab. Jacek Sobczak (historia państwa i prawa)    
1984
Dr hab. Lesław Kański (prawo państwowe)    
Dr hab. Andrzej Chobot (prawo pracy)    
1983
Dr hab. Andrzej Koch (prawo cywilne)    
1982
Dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (teoria państwa i prawa)    
Dr hab. Andrzej Wierciński (postępowanie karne)    
Dr hab. Jerzy Małecki (prawo finansowe)    
Dr hab. Kazimierz Kruczdok (prawo cywilne)    
1981
Dr hab. Krzysztof Dembski (teoria państwa i prawa)    
Dr hab. Edward Sosnowski (prawo finansowe)    
Dr hab. Andrzej Redelbach (teoria państwa i prawa)    
Dr hab. Andrzej Straburzyński (prawo międzynarodowe publiczne)    
Dr hab. Jerzy Pieńkos (prawo międzynarodowe publiczne)    
Dr hab. Maciej Tarnawski (prawo karne)    
1980
Dr hab. Bogdan Błażejczak (prawo cywilne)    
Dr hab. Maciej Zieliński (teoria państwa i prawa)    
Dr hab. Marian Kępiński (prawo cywilne)    
Dr hab. Andrzej Zieliński (prawo rolne)    
Dr hab. Anna Wolff-Powęska (historia doktryn polityczno-prawnych)    

 

Brak wyników.

1975 – 1979

1979
Dr hab. Zdzisław Niedbała (prawo gospodarcze i prawo pracy)    
Dr hab. Jerzy Młynarczyk (prawo cywilne)    
Dr hab. Eugeniusz Tegler (prawo finansowe)    
Dr hab. Andrzej Kijowski (prawo pracy)    
1978
Dr hab. Andrzej Jan Szwarc (prawo karne)    
Dr hab. Włodzimierz Piotrowski (prawo pracy)    
Dr hab. Jerzy Tyranowski (prawo międzynarodowe publiczne)    
Dr hab. Jerzy Wisłocki (historia państwa i prawa)    
1977
Dr hab. Feliks Zedler (postępowanie cywilne)    
Dr hab. Adam Lityński (historia państwa i prawa polskiego)    
Dr hab. Jan Sandorski (prawo międzynarodowe publiczne)    
Dr hab. Eryk Wojciechowski (prawo finansowe)    
Dr hab. Mieczysław Paszkowski (prawo międzynarodowe publiczne)    
Dr hab. Hubert J. Kołecki (kryminalistyka)    
1976
Dr hab. Tadeusz Chrustowski (prawo karne)    
Dr hab. Lech Janicki (prawo państwowe)    
1975
Dr hab. Lucjan Czubiński (prawo karne)    
Dr hab. Janusz Justyński (historia doktryn polityczno-prawnych)    
Dr hab. Marian Kallas (prawo administracyjne)    

 

Brak wyników.