Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nr 188/2021/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 ustala się następujące opłaty:

Zdjęcie budynku