Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nr 309/2022/2023 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2023/2024 ustala się następujące opłaty:

Zdjęcie budynku