Kierownik Katedry: 
Biuro Katedry:


pokój 220, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4268,
kpchiu@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Katedry

PROFESOROWIE

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY HABILITOWANI

DOKTORZY

DOKTORANCI

PRACOWNICY SPOZA KATEDRY

BYLI PRACOWNICY
prof. dr hab. Andrzej Koch
prof. dr hab. Jacek Napierała
prof. dr hab. Zdzisław Niedbała
prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński
dr hab. Dorota Sokołowska
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
dr hab. Andrzej Szlęzak

ZMARLI PRACOWNICY
prof. UAM dr hab. Bogdan Błażejczak
doc. dr Jerzy Fabian
prof. dr hab. Józef Górski
prof. zw. dr Dominik Lasok
prof. dr hab. Witalis Ludwiczak
prof. dr hab. Zygmunt K. Nowakowski
prof. dr hab. Aurelia Nowicka
prof. zw. dr Alfred Ohanowicz
prof. dr Romuald Paczkowski
prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska
prof. zw. dr Zbigniew Radwański
doc. dr hab. Jacek Trojanek
prof. dr hab. Andrzej Wąsiewicz

Badania naukowe prowadzone w Katedrze

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w szeroko pojmowanym obszarze prawa cywilnego, uwzględniającym także prawo rodzinne, handlowe, ubezpieczeniowe, własności intelektualnej i międzynarodowe prywatne. Do podstawowych przedmiotów badań należą: stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, konstrukcja i ochrona praw podmiotowych, ochrona dóbr niemajątkowych, status prawny osób fizycznych i prawnych, ochrona nasciturusa, dokonywanie czynności prawnych, reprezentacja podmiotów, stosunki prawnorzeczowe, powstanie i treść zobowiązania, wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność odszkodowawcza, bezpodstawne wzbogacenie, kontrakty, zabezpieczenia wierzytelności, prawo wekslowe, ochrona konsumenta, ochrona praw pacjenta, prawo ubezpieczeń majątkowych, czynności prawnospadkowe, dziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, prawo małżeńskie i filiacyjne, wspomagana medycznie prokreacja, konstrukcja, funkcjonowanie i przekształcenia spółek handlowych, europejskie prawo spółek, czynności handlowe, prawo holdingowe, regulacja rynku kapitałowego, obrót bankowy, papiery wartościowe, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym, konstytucjonalizacja prawa cywilnego, ochrona konkurencji; prywatnoprawne aspekty e-sportu; rejestracja i używania domen internetowych, umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, ochrona wzorów przemysłowych, prawo autorskie.

Współpraca

Współpraca Katedry z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma zróżnicowany charakter i głównie  dotyczy działalności naukowej i popularyzatorskiej, eksperckiej, szkoleniowej i wydawniczej. Zależnie od przedsięwzięcia, jest realizowana indywidulanie lub wspólnie przez pracowników Katedry. Do różnych form tych działań należą: współpraca z korporacjami prawniczymi (w oddziałach terenowych i centralach); szkolenia sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy; szkolenia aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych; udział w egzaminach konkursowych na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną oraz w egzaminach zawodowych aplikantów notarialnych; współpraca naukowa w ramach prac Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego; współpraca z Polską Izbą Ubezpieczeń, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej przy Rzeczniku Finansowym; udział w charakterze arbitrów w sądach polubownych; współpraca z wydawcami – udział w redakcji Systemu Prawa Prywatnego oraz w zespołach redakcyjnych i radach programowych prawniczych czasopism naukowych i zawodowych. 

Strona Intranetowa Katedry