Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213
kpr@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania dotyczą podstawowych zagadnień współczesnego prawa rolnego, uwzględniają one prawo krajowe, prawo unijne oraz międzynarodowe prawo rolnictwa, a także lokalne, regionalne i globalne uwarunkowania kształtowania polityki i prawa w obszarze gospodarki rolno-żywnościowej i środowiska. Badania pracowników Zakładu koncentrują się na teoretycznych podstawach rozwoju prawa rolnego, zagadnieniach wspólnej polityki rolnej i prawa rolnego Unii Europejskiej, w tym instrumentach polityki strukturalnej i dochodowej; administracji rolnictwa; szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. W ramach prawa krajowego – badania dotyczą gospodarki mieniem publicznym zwłaszcza rolnym i leśnym, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Współpraca

Współpraca Zakładu z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma różną postać. Szczególnie rozwinięta jest współpraca naukowa z różnymi ośrodkami naukowymi z zagranicy i w kraju. Zakład zorganizował 12 międzynarodowych konferencji naukowych, w których brali udział agraryści z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Francji. W 2018 r. był organizatorem, po raz pierwszy w Polsce, XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego w ramach międzynarodowej organizacji Unione Mondiale degli Agraristi Universitari, a w 2019 r. – XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego w ramach Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego.   Odbyły się także liczne międzynarodowe konferencje online, w których wzięli udział agraryści z różnych kontynentów. Z kolei w ramach współpracy z podmiotami krajowymi (w tym zwłaszcza Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, samorządem terytorialnym i samorządem notarialnym) zostało zorganizowanych wiele konferencji naukowo-szkoleniowych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników (do 800 osób). Pracownicy Zakładu występują jako eksperci, sporządzają opinie i prowadzą szkolenia dla różnych podmiotów. Występują także jako członkowie rad naukowych wielu czasopism krajowych i zagranicznych. To staraniem pracowników Zakładu wydawane jest ogólnopolskie czasopismo „Przegląd Prawa Rolnego”, stanowiące forum wymiany myśli agrarystów z całego świata.

Strona Intranetowa Zakładu