Wykład Profesor Ireny Canfory z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari we Włoszech

Zakład Prawa Rolnego Żywnościowego i Ochrony Środowiska zapraszana wykład ProfesorIreny Canfory z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari we Włoszech zatytułowany „Newchallanges for Agricultural Law towards 2030 – betweenSustainable Development Goals and Common AgriculturalPolicy Reform” 20 grudnia 2021 r.o godzinie 10:00 online viaMS TEAMS.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg0NTkzMDMtMDYxOS00YzM4LTg5OWQtOTA4ZmNmOThiZDJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d