Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4233,
bazie@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu

PROFESOROWIE

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY

DOKTORANCI

WSPÓŁPRACOWNICY
mgr Adam Kozak
mgr Jakub Kruczek

OF COUNSEL
dr Piotr Alexandrowicz

PRACOWNICY EMERYTOWANI
prof. UAM dr hab. Ewa Borkowska-Bagieńska
prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie
  • historyczna i porównawcza analiza prawa prywatnego od antycznego prawa rzymskiego poprzez przedkodyfikacyjne prawo w Europie (ius commune), prace kodyfikacyjne ( Francja, Niemcy, Szwajcaria, Polska), stosowanie i nowelizacje europejskich kodyfikacji cywilnych, wpływ civil law tradition w Azji i Ameryce Południowej i proces tzw. dekodyfikacji. Punktami ciężkości takich badań są klauzule generalne, instytucje części ogólnej prawa prywatnego, prawo zobowiązań i transfer majątku mortis causa;
  • rozwój metod prawniczych i argumentacji prawniczej w europejskiej tradycji prawnej. Punktami ciężkości takich badań są: wpływ religii i nauk ścisłych na metody prawnicze oraz stosowanie analogii w prawie;
  • prawo materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz prawne aspekty rynku sztuki;
  • wizualizacja prawa;
  • kultura prawna Polski i Wielkopolski. Punktem ciężkości tych badań są biografie i dorobek prawników polskich oraz praktyka prawna w Wielkopolsce od czasów wczesnonowożytnych.
Współpraca
  • ważnym elementem kształcenia doktorantów, planowania i ewaluacji badań są regularne wspólne spotkania naukowe z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ i Katedrą Europejskiej Tradycji Prawnej UW.
  • równolegle do międzynarodowej współpracy w ramach konkretnych projektów badawczych odbywają się regularne spotkania i konsultacje naukowe z partnerami z Heidelbergu (Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft), Kolonii (Institut für Römisches Recht), Salonik ( Sector of History, Philosophy and Sociology of Law), Padwy (Dipartamento di Diritto Privato e di Critica di Diritto) Brna (Department of the History of the State and Law);
  • popularyzowaniu nauki służy współpraca z Centrum Kultury Zamek oraz Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, głównie w ramach platformy Centrum Dziedzictwa i Rozwoju Wielkopolski.
Strona Intranetowa Zakładu
Dodatkowa Strona Zakładu