Biuro Zakładu:


pokój 220, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4268,
kpe@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Katedra Jean Monnet


Kliknij tutaj, aby przejść na stronę Katedry Jean Monnet
Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

W Zakładzie Prawa Europejskiego prowadzone są badania w zakresie prawa materialnego Unii Europejskiej a szczególnie w obszarze rynku wewnętrznego i prawa konkurencji. W obszarze badań nad rynkiem wewnętrznym szczególną uwagę poświęcamy swobodom: przepływu osób, towarów i usług z perspektywy założeń Jednolitego Rynku Cyfrowego. Badania obejmują również zwalczanie nieuczciwej konkurencji i ochronę konsumenta oraz prawo prywatne międzynarodowe, uwzględniają perspektywę obywatela, przedsiębiorcy i konsumenta.

Kluczowym obszarem badań jest szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej, obejmujące badania w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa patentowego, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Badania koncentrują się wokół zagadnień harmonizacji, stanowienia i stosowania prawa w zmieniających się warunkach technologicznych i wspierania innowacji.

Współpraca

W 2021 roku rozpoczęliśmy organizację wspólnych seminariów naukowych z udziałem przedstawicieli pokrewnych Katedr i Zakładów z innych Uniwersytetów w Polsce. Dotychczas odbyło się seminarium międzyuczelniane z Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ na temat: „Zarządzanie danymi w Unii Europejskiej w świetle projektu Data Governance Act”, 25.03.2021, oraz wspólne seminarium naukowe z Katedrą Prawa Unii Europejskiej UMCS „Kompetencje legislacyjne Unii Europejskiej w obszarze prawa własności intelektualnej” ,17.06.2021.

Strona Intranetowa Zakładu