Biuro Katedry:

pokój 119 A ul. Św Marcin 90
tel. (061) 829-4293
kne@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.30 – 15.30.

Pracownicy Katedry

PROFESOROWIE

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY

WYKŁADOWCA

PRACOWNICY SPOZA KATEDRY
dr Andrzej Podleśny, e-mail: andrzej.podlesny@amu.edu.pl
dr Piotr Wachowski, e-mail: piowac2@amu.edu.pl

BYLI PRACOWNICY
Prof. dr hab. Jerzy Babiak
Prof. dr. Tadeusz Brzeski
Prof. UAM dr hab. Edward Cyrson
Prof. dr hab. Mieczysław Gulcz
Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
Prof. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska
doc. dr hab. Wacław Jurek
Prof. dr hab. Seweryn Kruszczyński
Prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Doc. dr hab. Aleksander Okuniewski
Doc. Dr hab. Kazimierz Oryl
Doc. dr hab. Wacław Radkiewicz
Prof. dr. Stefan Rosiński
Prof. dr hab. Władysław Rusiński
Prof. dr. Edward Taylor
Prof. dr hab. Stefan Zaleski
dr Hanna Augustyniak
dr Marian Brzeziński
dr Ewa Cenker
dr Jacek Dubisz
dr Małgorzata Kobierska
dr Andrzej Malinowski
dr Witold Michalik
dr Alicja Niedbała
dr Henryk Paszke
dr Wanda Piotr
dr Edward Stawicki
dr Urszula Szulczyńska

Badania naukowe prowadzone w Katedrze

Zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy pracowników Katedry mieści w ramach dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. W związku z tym, problematyka podejmowanych przez nie badań jest relatywnie szeroka. Sytuacja ta sprawia, że w Katedrze funkcjonują specjaliści reprezentujący różne dziedziny szczegółowe, takie jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość, bankowość, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie procesami, marketing, przedsiębiorczość. Badania naukowe pracowników przebiegają dwutorowo. Po pierwsze prowadzone są indywidualnie przez każdego pracownika Katedry i po drugie prowadzone są zespołach badawczych tworzonych z uwzględnieniem potrzeb wynikających z tematyki i charakteru badań. Zespoły takie często podejmują tematy o charakterze interdyscyplinarnym. Do realizacji projektów badawczych zapraszani są również specjaliści z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Współpraca

Katedra Nauk Ekonomicznych ma bardzo dobre doświadczenia we współpracy badawczej i dydaktycznej z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Pracownicy Katedry odbywali liczne staże w renomowanych uczelniach zagranicznych (w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Ukrainie, Chinach, Korei, Senegalu). Katedra gościła również badaczy reprezentujących uniwersytety zagraniczne (z USA, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii). W ostatnich 5 latach Katedra współorganizowała 7 konferencji naukowych we współpracy z innymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi, w tym m.in. wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Akademią Wojsk Lądowych, a także ze Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym w Łucku (Ukraina).

W czerwcu 2021 r. KNE zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych”. W konferencji uczestniczyli badacze z pięciu polskich uczelni oraz z czterech ośrodków naukowych na Ukrainie.

Strona Intranetowa Katedry