Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4233
kpf@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY HABILITOWANI

DOKTORANCI

PRACOWNICY EMERYTOWANI
prof. dr hab. Krzysztof Krasowski 

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania Zakładu, jedynego tego typu w Polsce, koncentrują się na szeroko rozumianych problemach przemian w organizacji, ustroju i zadaniach państwa od czasów najdawniejszych po współczesność. Przedmiotem badań jest zarówno sfera prawa publicznego, państwowego, z konstytucjami włącznie jak i wymiar gospodarczo – społeczny życia państwowego ze skarbowością włącznie. Badania prowadzone przez Zakład obejmują także wymiar sprawiedliwości i organa ochrony prawnej, a więc sferę gwarantowanych praw i wolności jednostki. Stąd też obecna intensywnie w profilu badawczym Zakładu refleksja nad dziejami administracji, korpusu urzędniczego i rozwojem biurokratyzmu. Odrębnym polem badań Zakładu pozostaje prawo wyznaniowe i stosunki państwo – Kościół w ujęciu tak historycznym jak i współczesnym.

Strona Intranetowa Zakładu
Olimpiada Historyczno-Prawna

Olimpiada Historyczno-Prawna im. M. Sczanieckiego w roku akademickim 2022/2023 – WPiA UAM

 1. Finaliści wyłonieni przez poszczególne ośrodki akademickie w eliminacjach wydziałowych (organizatorzy
  finału nie narzucają w tej materii żadnych rozwiązań – pozostają one jak co roku w kwestii poszczególnych
  ośrodków) zostają zgłoszeni organizatorowi finału olimpiady najpóźniej do dnia 10 maja 2023 r. do
  godziny 23:59.
 2. Zespoły z poszczególnych uczelni (w maksymalnej liczbie 2 osób z jednego ośrodka) konkurują ze sobą
  podczas finału Olimpiady, który będzie miał miejsce dnia 29.05.2023 r. od godziny 12:00. Zespoły
  wybierają 2 spośród 3 komisji konkursowych, które obejmują zakresem tematycznym:
  a. Powszechną historię państwa i prawa;
  b. Historię państwa i prawa polskiego;
  c. Prawo rzymskie.
 3. Finaliści po wyborze komisji odpowiadają na pytania z zakresu wskazanego w lit. a-c punktu 2.
 4. Olimpiadę wygrywa zespół, który zdobędzie największą ilość punktów. Dla laureatów organizator
  przewiduje nagrody rzeczowe.
 5. Poza konkursem grupowym w bieżącej edycji OHP im. prof. M. Szczanieckiego organizatorzy zapraszają
  do udziału w dodatkowym konkursie indywidualnym, polegającym na zaprezentowaniu przed komisją
  konkursową 15 minutowej prezentacji na wybrany temat historyczno-prawny z następujących obszarów
  tematycznych:
  a. Problematyka ustroju i prawa państwa autorytarnego;
  b. Wymiar sprawiedliwości w Europie XIX w.
 6. Finaliści Olimpiady uczestniczą zarówno w konkursie grupowym, jak i indywidulanym. Punkty z tych
  konkursów nie sumują się.
 7. Informacje bieżące na temat Olimpiady Historyczno – Prawnej zamieszczane będą na stronie:
  https://prawo.amu.edu.pl/zaklad-badan-nad-ustrojem-panstwa/ .

W sprawach związanych z tegoroczną edycją konkursu prosimy o kontakt z mgr. Dawidem Szulcem: dawid.szulc@amu.edu.pl