Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213
kpf@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Pracownicy Zakładu

PROFESOROWIE

PROFESOROWIE UCZELNI

DOKTORZY

DOKTORANCI

PRACOWNICY EMERYTOWANI
prof. dr hab. Wojciech Łączkowski
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. UAM dr hab. Eryk Wojciechowski

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Badania naukowe w Zakładzie Prawa Finansowego koncentrują się w obszarze szeroko rozumianego prawa finansowego.

Obejmą problematykę finansów Unii Europejskiej, finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, prawa budżetowego, prawa rynków finansowych, bankowości centralnej i publicznego prawa bankowego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, prawa daninowego, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego, europejskiego i krajowego prawa podatkowego i procedury podatkowej.

Współpraca

Trwająca od 2015 r. współpraca z Wielkopolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W jej ramach Doradcy Podatkowi są zapraszani do wygłoszenia wykładów na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu poświęconych perspektywom rozwoju zawodowego studentów. Drugi obszar współpracy obejmuje współdziałanie przy organizowaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu konkursu wiedzy o podatkach i prawie podatkowym.

Zakład Prawa Finansowego zainicjował także współpracę z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jej celem jest rozpowszechnianie wiedzy o podatkach i prawie podatkowym. Rezultatem współdziałania w tym zakresie mają być przede wszystkim organizowane wspólnie konferencje z udziałem wszystkich grup zawodowych związanych w nakładaniem i poborem podatków.

Strona Intranetowa Zakładu