Rekrutacja:

od 1 lipca do 15 października 2024

Limit miejsc:

50 osób

Czas trwania:

8 miesięcy – od listopada do czerwca (120 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

4500 zł (dwa semestry) możliwość płatności w 2 ratach po 2250 zł

Informacje ogólne

Studia skierowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy ma możliwość uzyskania podstawowej wiedzy w zakresie podstaw prawnych wykonywania pracy i kluczowych zasad prawa pracy a także wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Poznaje również mechanizmy i zasady funkcjonowania stosunków pracowniczych oraz ich wpływ na rozwój prawa pracy i kształtowania nowych instytucji znajdujących swe miejsce w powszechnym prawie pracy.

Profil uczestnika

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów i mają na celu przekazanie podstawowej aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co zyskujesz?

Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Pracy ma fundamentalną wiedzę w zakresie podstaw prawnych wykonywania pracy i ubezpieczeń społecznych. Zna również podstawowe orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa pracy, a także regulacje europejskie dotyczące pracy ludzkiej.

Wykłady na Studiach obejmują ( w szczególności ) następujące zagadnienia:
 1. Źródła prawa pracy /Konstytucja RP, ustawy i rozporządzenia wykonawcze, akty normatywne samoistne i ich znaczenie w stosunkach pracy/ a nadto układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe i inne akty wewnątrzzakładowe/.
 2. Zasady prawa pracy i ich znaczenie dla praktyki stanowienia i stosowania prawa pracy.
 3. Podstawy stosunku pracy:
  • Umowa o pracę i jej rodzaje /sposoby nawiązania, ograniczenia stosowania umów terminowych, treść umowy i jej forma/,
  • Powołanie jako źródło stosunku pracy /na gruncie Kp. i innych ustaw/,
  • Mianowanie ze szczególnym uwzględnieniem służby cywilnej,
  • Odmienności spółdzielczej umowy o pracę,
  • Wybór na określone stanowisko jako podstawa stosunku pracy.
 4. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę i przez pracownika oraz wypowiedzenie zmieniające i czasowe powierzenie innych obowiązków pracowniczych.
 5. Porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę.
 6. Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę i przez pracownika.
 7. Wygaśnięcie umownego stosunku pracy /przyczyny i skutki/.
 8. Umowa o pracę a zatrudnienie na podstawach pozapracowniczych /cywilno-prawnych – umowa zlecenia, umowa o dzieło itp./.
 9. Zmiana pracodawcy w wyniku przejścia całości lub części zakładu pracy na nowego pracodawcę.
 10. Wynagrodzenie za pracę /zasady jego kształtowania, składniki wynagrodzenia, premia a nagroda pracownicza, oraz inne świadczenia pieniężne na rzecz pracowników/.
 11. Pracownicze odprawy pieniężne.
 12. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę wg Kodeksu pracy, oraz Kpc.
 13. Ochrona należności pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 14. Świadectwa pracy oraz faktyczne problemy opiniowania pracowników.
 15. Zakaz konkurencji na tle Kodeksu pracy i innych aktów ustawowych.
 16. Odpowiedzialność pracowników /porządkowa i dyscyplinarna oraz materialna/.
 17. Odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 18. Problematyka prawna czasu pracy wraz z wynagradzaniem za pracę w godzinach nadliczbowych.
 19. Pracownicze urlopy wypoczynkowe oraz zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 20. Szczególna ochrona pracy kobiet i ochrona prawna macierzyństwa.
 21. Zatrudnianie osób młodocianych.
 22. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracą oraz obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.
 23. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia na rzecz poszkodowanych.
 24. Podstawowe problemy zbiorowego prawa pracy:
  • Układy zbiorowe pracy – zakładowe i ponadzakładowe /treść, zawarcie, zmiana treści, rejestracja/,
  • Porozumienia zbiorowe i ich znaczenie prawne,
  • Spory zbiorowe pracy oraz zasady i tryb rozwiązywania,
  • Ustrój społeczny zakładu pracy /pracodawca, związki zawodowe, organizacje samorządu pracowniczego/,
  • Wybrane problemy prawne partycypacji pracowniczej w zarządzaniu.
 25. Założenia, regulacja prawna i próba oceny praktyki funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych.
 26. Ubezpieczenia rentowo-emerytalne w świetle obecnej regulacji prawnej.
 27. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy i skutki jego naruszenia.
 28. Patologie w stosunkach pracy (mobbing, różne postacie molestowania).
 29. Międzynarodowe i unijne źródła prawa pracy i ich wpływ na stanowienie i stosowanie polskiego prawa pracy.
 30. Instrumenty prawne służące ograniczaniu bezrobocia i łagodzeniu jego skutków.

Stosownie do tematyki danego wykładu – zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań prawnych zawarte w projektach kodyfikacji prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego).

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty i niedziele. W soboty w godz. 9.00 – 18.00, w niedziele w godz. 9.00 – 15.30. Nauka w formie hybrydowej (równocześnie stacjonarnie i zdalnie). W przypadku lockdownu w trybie zdalnym. Jest 8 zjazdów.

Terminy zajęć: 

09 i 10 listopad 2024
23 i 24 listopad 2024
14 i 15 grudzień 2024
18 i 19 styczeń 2025
15 i 16 luty 2025
15 i 16 marzec 2025
12 i 13 kwiecień 2025
17 i 18 maj 2025

Kadra

Wykładowcy na SPPP zatrudnieni w UAM na WPiA:

Anna Musiała – profesor w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie prawo, pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rządu Republiki Francuskiej w Paryżu w 2006 r. (Université Nanterre X); odbyła także staże naukowe w Bordeaux (Université Montesquieu Bordeaux IV – COMPTRASEC), Genewie (Międzynarodowa Organizacja Pracy), Tokio (Tokyo Daigaku) i mieście Meksyku (Universidad Nacional Autónoma de México). W latach 2014-2015, w ramach Programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyła staż w Collège de France w Katedrze Prof. Alain Supiot (État social et mondialisation: analyse juridique de solidarité). Dwukrotna laureatka Programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). W 2011 r. otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca. Jej monografia Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła została dwukrotnie wyróżniona: Nagrodą im. Anieli Hrabiny Potulickiej, przyznawaną przez Fundację Potulicka przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu, a także Nagrodą Naukową I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kuratorka cyklu Ogólnopolskich Konferencji „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” (od 2016 r.), pipwpia.amu.edu.pl. W  2017 roku powołana na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Prawa Pracy. Funkcję tę pełni drugą kadencję.

Krzysztof Ślebzak – studia prawnicze ukończył w 1999 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Rok później na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uzyskał tytuł magister legum z zakresu prawa niemieckiego (LL.M.). W 2003 roku otrzymał stopień doktorski nauk prawnych na podstawie pracy „System emerytalny pracowników jako element zabezpieczenia społecznego”, której promotorem był prof. dr hab. Włodzimierz Piotrowski. Habilitował się w 2010 na podstawie: rozprawy „Ochrona emerytalnych praw nabytych”, oceny pozostałego dorobku naukowego oraz kolokwium habilitacyjnego. W 2017 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Jako nauczyciel akademicki związany z UAM. W 2013 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz rozpoczął pełnić funkcję kierownika Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W 2018 roku został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. 

Od 2004 roku był pracownikiem Sądu Najwyższego, początkowo na stanowiskach asystenckich. W 2006 roku objął funkcję dyrektora Biura Studiów i Analiz SN, którą pełnił do 2015 roku ze względu na wybór przez Sejm VII kadencji dnia 8 października 2015 na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z powodu rozpoczęcia kadencji sędziego TK (zgodnie z uchwałą Sejmu od 7 listopada 2015) rozwiązał stosunek pracy z Sądem Najwyższym. Brak inicjatywy ze strony Prezydenta RP uniemożliwił złożenie ślubowania. Dnia 25 listopada 2015 roku Sejm VIII kadencji głosami posłów PiS i Kukiz’15 podjął uchwałę „w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej” uchwały o jego wyborze na sędziego TK. Natomiast 3 grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o TK, na mocy których nastąpił wybór na sędziego TK są zgodne z przepisami Konstytucji RP, a Prezydent RP jest obowiązany do niezwłocznego przyjęcia ślubowania. W związku z dalszym nieprzyjmowaniem ślubowania, w 2016 r. ponownie podjął zatrudnienie w Sądzie Najwyższym na stanowisku członka Biura Studiów i Analiz. W pracy naukowej zajmuje się problematyką zabezpieczenia społecznego, w tym w zwłaszcza w kontekście działalności otwartych funduszy emerytalnych, konstytucyjnych uwarunkowań kształtowania systemów emerytalnych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej oraz zasad prawa ubezpieczeń społecznych. Jest autorem ponad 100 publikacji, w których szczególne miejsce zajmują pozycje dotyczące: otwartych funduszy emerytalnych i ich roli w systemie zabezpieczenia społecznego, zasady ochrony emerytalnych praw nabytych, konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz zagadnień intertemporalnych w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.

Daniel Eryk Lach LL.M. (EUV) – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (1994-1999, Magister legum [LL.M.]), oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995-1999). Od dnia 1 października 2004 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, od dnia 1 października 2020 jako profesor zwyczajny. Od dnia 1 czerwca 2007 r. zatrudniony w Sądzie Najwyższym, ostatnio na stanowisku asystenta specjalisty do spraw orzecznictwa. Od października 2010 r. wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. Stypendysta Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium. Recenzent wniosków o Diamentowy Grant oraz recenzent NCN, recenzent krajowych czasopism naukowych. Autor ponad 120 prac naukowych dotyczących zagadnień teoretyczno-prawnych systemu opieki zdrowotnej, także w aspekcie konstytucyjnym i transgranicznym, jak również prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy. Uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych.

Aleksandra Bocheńska – adiunkt w Katedrze  Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego UAM; doktor nauk prawnych w zakresie prawa; stopień uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej „Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego” w 2013 roku.  Specjalizuje się w problemach prawnych zatrudnienia nauczyciela akademickiego a także aspektach prawnych funkcjonowania szkoły wyższej i jest autorką publikacji naukowych w tym zakresie. W 2015 roku ukończyła  studia MBA – Zarządzanie Szkołą Wyższą.


Wykładowcy spoza UAM:

Arkadiusz Sobczyk – teoretyk i praktyk specjalizujący w prawie pracy oraz ochrony danych osobowych. Absolwent WPiA UJ, uczestnik seminarium prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Prof. dr hab. na UJ w Krakowie. Autor ośmiu monografii i ponad stu pięćdziesięciu innych publikacji naukowych. Redaktor naukowy komentarza do kodeksu pracy wydanego przez CH Beck. Komentator codziennej prasy fachowej. Promotor w kilku przewodach doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich. Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczący zespołu ds. opracowania projektu kodeksu pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 2016-2018. Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej oraz szeregu uniwersytetów europejskich. Były sędzia orzekający, obecnie radca prawny. Wykładowca i egzaminator na aplikacjach prawniczych.

Sebastian Samol – doktor nauk prawnych i adwokat, wspólnik poznańskiej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy, w szczególności problematyki związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zatrudnieniem w sferze administracji rządowej i samorządowej oraz czasem pracy. Prowadzi wykłady  dla aplikantów adwokackich w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Autor publikacji z dziedziny prawa pracy, w tym monografii na temat pracowniczych podróży służbowych.

Tomasz Gajdziński – doświadczenie zawodowe z zakresu prawa pracy nabyte najpierw w służbie pracowniczej,  następnie od ponad 20 lat w Państwowej Inspekcji Pracy, wypełniając obowiązki nadzorczo – kontrolne (uzyskany tytuł zawodowy starszy inspektor pracy – specjalista w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń), a od ponad 10 lat kierownicze ( Zastępca ca Okręgowego Inspektora Pracy); wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. W okresie 02.2009 r. – 02.2018 r. członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy – udział w przygotowaniu kilkudziesięciu stanowisk interpretacyjnych przepisów prawa pracy.

Andrzej Milewski – wykłady i szkolenia dla płatników składek i ubezpieczonych, w tym dla Stowarzyszenia Pracodawców „Lewiatan”, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Krzysztof Walczak prof. UW dr hab.Praca naukowa i dydaktyczna: 20.03. 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w specjalności prawo pracy na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
12.03. 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w specjalności prawo pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
1990 r. uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW.
Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 1.10. 2004 r.
Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy Prowadzi wykłady z prawnych i praktycznych aspektów zatrudnienia, wynagradzania i motywowania oraz zbiorowych stosunków pracy na praktycznych aspektów zatrudnienia, wynagradzania i motywowania oraz zbiorowych stosunków
pracy na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie , Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Warszawie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.
i Bydgoszczy. Prowadzi szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w
Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe: W latach 1990 – 1996 pracownik Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej odpowiedzialny za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Wielokrotny delegat rządu na obrady komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
W latach 1996 – 1997 zatrudniony w międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy.
Od 1997 do 2002 r. szef działu Beck Info Biznes w Wydawnictwie C.H. Beck.
W latach 2002 do 2006 r. zatrudniony w Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy.
Od 2006 r. wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Specjalizuje się głównie w problematyce systemów wynagrodzeń, rekrutacji, indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, negocjacji ze związkami zawodowymi oraz restrukturyzacji zatrudnienia.
Od 2004 r. Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy.
W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.
Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
Recenzent w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu prawa pracy organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
Dorobek naukowy i osiągnięcia w pracy z praktyką biznesu:
Redaktor Komentarza do Kodeksu pracy w serii Komentarze ONLINE Becka, oraz publikacji Prawo Pracy dla sędziów i prokuratorów. Autor monografii ” Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców – przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”„Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego”, Rada Pracowników 2006 , redaktor publikacji Prawo pracy dla sędziów i prokuratorów, współautor Zarysu Systemu Prawa Pracy (red. prof. K.W. Baran) Komentarza do Kodeksu Pracy – 11 wydań – (red. prof. W. Muszalski), Komentarza do aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy (który redaguje wraz z prof. W. Muszalskim), Komentarza do ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy (który redaguje wraz z prof. J. Wratnym) oraz 4 podręczników do prawa pracy. Autor ponad 100 artykułów w prasie fachowej takich jak „Monitor Prawa Pracy”, Monitor Prawniczy „Personel i Zarządzanie ”, „Rzeczpospolita” z zakresu praktycznych aspektów prawa pracy.

Maciej Sobkowiak- (ur. 1979) absolwent UAM (2004). Radca prawny (2009). Ponad 15 lat doświadczeń zawodowych w obsłudze prawnej przedsiębiorców w branżach: deweloperskiej, budowlanej, nieruchomości, funduszy inwestycyjnych i wysokich technologii; logistyki i produkcji FMCG – ultra fresh; członek komitetów inwestycyjnych funduszy zalążkowych; doradca zarządów i właścicieli grup kapitałowych. Ponad 12 lat doświadczeń jako główny prawnik (general counsel – head of legal) grup kapitałowych: Grupa Nickel – Nickel Development oraz Green Holding.  Wykładowca na studiach podyplomowych UEP i UAM

Rekrutacja

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych ( magisterskich, licencjackich, inżynierskich ) dowolnego kierunku.

Rekrutacja odbywa się od 1 lipca do 15 października br. za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja dla kandydatów

Kontakt
Kierownik Studiów

Dyżur
wtorek w godz.14.00-14.45

Sekretariat

Pokój 316 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4230
w sprawach pilnych tel. 510 701 180
e-mail teresa.szulc@amu.edu.pl

Dyżur

poniedziałek 14.00 – 18.00
środa 14.00 – 18.00