Wystąpienie mgr. Mateusza Grabarczyka na 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists

26 września 2023

W dniach 14-15 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 15th CEE Forum of Young Legal, Political and Social Theorists pt. „Democratic Futures: New Technologies, Crises, Emotions”, w tym roku organizowana przez Katedrę Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ. Celem Konferencji było zbadanie przyszłości demokracji z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas konferencji swój referat pt. „Judges’ complicity in building non-democratic regimes” wygłosił mgr Mateusz Grabarczyk. Celem referatu była prezentacja wstępnych wyników badań dotyczących zjawiska współudziału sędziów w budowaniu reżimów niedemokratycznych, w szczególności próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego sędziowie, często wykształceni i mianowani w warunkach demokratycznych, wspierają bądź akceptują autorytarną politykę władzy?

W swoim wystąpieniu, posługując się wybranymi przykładami związanymi ze sprawiedliwością tranzycyją, odnosząc się do współczesności (krajów borykających się z tzw. democratic backsliding), prelegent wskazywał na możliwe wyjaśnienia ww. postawy sędziów, wskazując przy tym jego zdaniem najistotniejsze, tj. wyjaśnienie instytucjonalne. Wyjaśnienie to sprowadza się do idei „antypolityczności” sądów jako instytucji, wspieranej represyjnym systemem wewnętrznej kontroli zachowań. Pan Magister szukał też potencjalnych rozwiązań tego problemu, odwołując się w szczególności do koncepcji kultury uzasadniania zaproponowanej przez Davida Dyzenhausa.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie internetowej Konferencji oraz portalu społecznościowym Facebook