Rekrutacja na nieodpłatne staże dla Studentów kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w prokuraturach rejonowych, Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

20 marca 2023

Szanowni Państwo,

otwarty został drugi nabór na nieodpłatne studenckie staże w prokuraturach rejonowych, Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Regionalnej
w Poznaniu. Do korzystania z programu Staży uprawnieni są studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku „Prawo” – po ukończeniu drugiego roku studiów do dnia uzyskania tytułu magistra prawa ale nie później niż do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych piątego roku studiów.

Studenci aplikują poprzez przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia obejmującego:

  • CV w formacie pdf;
  • list motywacyjny w formacie pdf;
  • średnią ocen oraz ocen z prawa karnego i postępowania karnego, o ile Student zrealizował te przedmioty;
  • oświadczenie o ewentualnej rejonizacji w ramach stażu odbywanego w prokuraturze regionalnej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kwalifikacji i udziału w Programie (załącznik).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 roku na adres: natalia.jaszkiewicz@amu.edu.pl

Rekrutację na Staż prowadzi Zespół ds. staży, w skład którego wchodzą:

a) przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Poznaniu,

b) przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,

c) przedstawiciel WPiA UAM w Poznaniu,

na podstawie oceny przesłanego przez studenta zgłoszenia: cv, listu motywacyjnego, średniej ocen.

Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane przez Zespół ds. staży drogą mailową, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia aplikacji.

Zespół ds. staży może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z wstępnie zakwalifikowanymi kandydatami do Programu, jak i na każdym etapie jego odbywania.

Decyzje w sprawie ogłoszenia wyników rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu stanowi podstawę do przystąpienia przez Studenta do odbycia Stażu.