Dwa projekty badawcze i granty ID-UB realizowane w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej

21 grudnia 2022

W Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej w bieżącym roku akademickim realizowane będą dwa projekty badawcze i granty ID-UB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza) będące laureatami konkursu nr 076 „Study@research”.

„Study@research” jest konkursem skierowanym do studentów studiów magisterskich. Jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych pod opieką pracowników naukowych UAM.

Pierwszy z grantów (w wys. 5.000 PLN) to indywidualny projekt zatytułowany „Krytyczna analiza zjawiska pinkwashingu” realizowany przez Panią Julię Gołębiowską, studentkę IV roku prawa europejskiego, pod opieką prof. UAM dra hab. Michała Urbańczyka. Projekt ma na celu krytyczną analizę zjawiska pinkwashingu, polegającego na pozornym wspieraniu osób nieheteronormatywnych i ich organizacji przez międzynarodowe firmy i korporacje lub osoby publiczne w celu osiągnięcia innych niż deklarowane w sferze społecznej własnych (biznesowych lub politycznych) celów.

Efektem projektu będzie wygłoszenie referatu podczas konferencji naukowej, przygotowanie artykułu (w wersji anglojęzycznej oraz polskojęzycznej) na podstawie wygłoszonego referatu oraz opublikowanie go w czasopiśmie naukowym.

Drugim projektem będzie zespołowy grant (w wys. 10.000 PLN) pt. „Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie – analiza rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o nr UD451 w porównaniu z procedurami stosowanymi w innych państwach”.

Projekt będzie realizowany w ramach zespołu studentów prawa i prawa europejskiego (Agata Marcinkowska, Michalina Kozińska, Adam Tomaszewski) pod opieką prof. UAM dra hab. Michała Urbańczyka.

Planowany projekt badawczy obejmować ma analizę zagadnienia ochrony małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań przewidzianych w tym zakresie w treści przedstawionego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o nr UD451.

Jako rezultat projektu badawczego przewiduje się dwa artykuły naukowe w języku polskim i w języku angielskim oraz wygłoszenie referatów na konferencji naukowej przygotowanego na podstawie wyżej wskazanych artykułów.