Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na wykład, z cyklu Szkoły Nestorów Nauki, Pana prof. dra hab. Andrzeja J. Szwarca pt.: „Prawne aspekty pandemii SARS-CoV-2 oraz Covid 19”

15 lutego 2022

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 o godzinie 17.00 na You Tube.

Dostęp do spotkania poprzez zamieszczony link: https://youtu.be/l9gN4UrjdQs

W wykładzie poświęconym prawnym aspektom pandemii SARS-COV-2 oraz Covid-19 prof. Andrzej J. Szwarc nawiązuje do wcześniejszej pandemii HIV/AIDS z uwagi na pewne podobieństwa obu pandemii, zwłaszcza że 40 lat temu prawne aspekty pandemii HIV/AIDS były przedmiotem jego zainteresowań. Był autorem wielu publikacji poświęconych tej problematyce. Przede wszystkim nawiązuje do tej wcześniejszej pandemii po to, aby wskazać jej aspekty prawne wówczas rozważane, już pojawiające się  albo mogące się pojawić także w związku z obecną pandemią.

Ale nade wszystko, aby podkreślić, że natychmiast podjęto wówczas rozważanie aspektów prawnych pandemii HIV/AIDS, jeszcze przed pojawieniem się w praktyce niektórych z nich albo mimo, że potem niektóre z nich w praktyce bądź w ogóle się nie pojawiły 
albo były rejestrowane w niewielkich tylko rozmiarach.

Czyniono to w przekonaniu, że w takich wypadkach, z wyprzedzeniem albo w każdym razie jak najszybciej należy uruchamiać wszelkie instrumenty zapobiegania szerzeniu się pandemii, gdy tymczasem w związku z obecną pandemią rejestruje się ich podejmowanie z opóźnieniem, w sposób niewłaściwy lub nieprzemyślany albo rejestruje się w tym względzie wręcz karygodne zaniechania lub bierność.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc

Po odbyciu studiów prawniczych w latach 1956-1961 był w latach 1961-2016 nauczycielem akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1970 roku, stopień doktora habilitowanego w 1977 roku, tytuł profesora w 1993 roku oraz tytuł doktora honoris causa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w 2008 roku. Wśród wielu także innych funkcji był w latach 2002-2008 dziekanem Wydziału oraz w  latach 2002-2010 był kierownikiem Katedry Prawa Karnego. W ramach współdziałania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uczestniczył w latach 1994-2016 w realizacji wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych, a w latach 2012-2016 był dyrektorem wspólnego Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego. W latach  1994-2017 był także profesorem prawa sportowego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Od 2016 roku jest profesorem oraz dyrektorem Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 1962-1964 odbył aplikację sądową i w 1964 złożył egzamin sędziowski.

Od 1982 roku jest wpisany na listę adwokatów w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej (bez wykonywania zawodu adwokata). W latach 2007-2011 był sędzią Trybunału Stanu RP. Był stypendystą wielu zagranicznych fundacji naukowych (m.in. Fundacji Aleksandra von Humboldta w Bonn), profesorem gościnnym w zagranicznych uniwersytetach: Freie Universität Berlin (1983), Ruhr-Universität Bochum (1985/1986) oraz Universität Bayreuth (1991), na wielu dalszych zagranicznych uniwersytetach wygłaszając wykłady oraz uczestnicząc z referatami na wielu międzynarodowych i zagranicznych konferencjach. Był w 1991 roku współtwórcą oraz w latach 1989-1998 Sekretarzem Generalnym „Societas Humboldtiana Polonorum” (stowarzyszenie polskich stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta), w roku 1990 założycielem oraz w latach 1990-2019 prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, w latach 1994-2007 członkiem oraz w latach 1994-2002  prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, w latach 2007-2011 członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu międzynarodowych, zagranicznych i polskich towarzystw naukowych, a także organizatorem wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Głównymi nurtami badawczymi są: prawo karne, międzynarodowe i europejskie prawo karne, prawno-porównawcza problematyka prawa karnego, przestępczość transgraniczna, prawne aspekty wielokulturowości społeczeństwa, prawo wykroczeń, prawo dyscyplinarne, prawne problemy HIV/AIDS oraz pandemii SARS-0CoV-2 i Covid-19, prawo sportowe.

Był promotorem ponad 600 prac dyplomowych i magisterskich, autorem ponad 400 publikacji naukowych, uczestniczył w charakterze promotora, recenzenta lub członka komisji w 26 postępowaniach doktorskich, w 20 postępowaniach habilitacyjnych, w 12 postępowaniach dotyczących nadania tytułu profesora względnie zatrudnienia na stanowisku profesora oraz w charakterze wnioskodawcy, laudatora względnie recenzenta w 7 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa. Odznaczony między innymi: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zasługi 1. Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Medalem Homini Vero Academico Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrodą Srebrnej Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania oraz Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”.

Serdecznie zapraszamy.