Program NAWA – SPINAKER realizowany będzie na WPiA UAM

25 maja 2022

Z przyjemnością informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozstrzygnęła konkurs w Programie SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez wzrost zainteresowania i udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach. Dofinansowanie otrzymało 32 projektów z 24 uczelni, w tym projekt prof. dr. hab. Wojciecha Dajczaka i prof. UAM dr hab. Joanny Długosz-Jóźwiak (kierownik projektu): „Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy”.

Celem Projektu jest zwiększenie zainteresowania i udziału zagranicznych studentów i doktorantów, zwłaszcza z krajów niemieckojęzycznych, w programach dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji UAM poprzez stworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie innowacyjnego co do treści i metod dydaktycznych programu kształcenia w języku niemieckim, którego kluczowym komponentem będzie popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego i promowanie Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych.

Planowanym rezultatem jest stworzenie innowacyjnych strategii dydaktycznych i multimedialnych produktów dydaktycznych do wielokrotnego zastosowania oraz realizacja tych strategii w formule modułów specjalistycznych obejmujących różnorodne aspekty i uwarunkowania dziedzictwa kulturowego, uwzględniające specyfikę kulturową regionu.

Długofalowym efektem będzie powiązane z wspieraniem pluralizmu językowego i edukacji prawniczej zbudowanie trwałego produktu dydaktycznego z zakresu prawnych uwarunkowań ochrony dziedzictwa kulturowego, skierowanego do zagranicznych studentów i doktorantów.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 706 190,00 PLN.

logo