Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych  

28 września 2022

W dniu 27 września 2022 roku miało miejsce podpisanie przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych porozumienia o współpracy w zakresie badań, przygotowywania analiz i promowania prawnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, w szczególności w zakresie wykorzystywania zamówień publicznych jako jednego z kluczowych instrumentów osiągania strategicznych celów dla rozwoju kraju, w tym  inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Huberta Nowaka.