mgr Tomasz Marzec laureatem konkursu NCN

22 maja 2024
Z radością informujemy, że mgr Tomasz Marzec, doktorant z Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska WPiA otrzymał dofinansowanie swojego projektu badawczego pt. „Spółdzielnia energetyczna jako forma prawna rozwoju energetyki obywatelskiej” w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 22. Opiekunem Naukowym grantu jest Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska).
 
Celem projektu jest określenie ram prawnych ułatwiających rozwój spółdzielni energetycznych i umożliwiających im osiągnięcie celów energetyki obywatelskiej. Przedmiot badań stanowią prawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), stanowiące odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię. 
 
Zadaniem zespołu badawczego będzie ustalenie, w jakim stopniu regulacja prawna obowiązująca w danym państwie wpływa na rozwój spółdzielczości energetycznej. Realizacja zadania umożliwi odpowiedź na następujące pytania badawcze – w jakim zakresie rozwój spółdzielczości energetycznej jest uzależniony od uwarunkowań prawnych? Jakiego rodzaju system wsparcia w największym stopniu sprzyja rozwojowi spółdzielczości energetycznej? Jakiego rodzaju ramy prawne pozwalają spółdzielniom energetycznym najlepiej realizować cele energetyki obywatelskiej?
 
Cel projektu ma zostać osiągnięty dzięki zbadaniu ram prawnych prowadzenia działalności przez spółdzielnie energetyczne w państwach członkowskich UE, w których rozwijają się one najprężniej – w Niemczech, Austrii, Danii, Hiszpanii, Francji, a także w Polsce oraz ustaleniu, czy przepisy obowiązujące w tych państwach pozwalają na realizację celów energetyki obywatelskiej. W ramach badań komparatystycznych, przepisy obowiązujące w państwach członkowskich objętych badaniami zostaną porównane z krajową regulacją prawną, w celu wypracowania wniosków de lege ferenda. Badanie ma również na celu wywarcie wpływu na działania administracji publicznej w obszarze polityki energetycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym.