mgr Michał Wieczorkowski laureatem konkursu NCN

22 maja 2024

Z radością informujemy, że mgr Michał Wieczorkowski, doktorant z Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA otrzymał dofinansowanie swojego projektu badawczego pt. „Prawnicze a powszechne użycie wyrażeń językowych. Pomiędzy semantyką minimalną a eliminatywizmem znaczeniowym” w konkursie Narodowego Centrum Nauki Preludium 22.

 

      Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak wyjaśnić związek między powszechnym a prawnym użyciem wyrażeń językowych. Autor projektu wychodzi z założenia, iż  powszechnym błędem jest zakładanie, że pewne słowa używane w języku powszechnym, takie jak „prawa”, „obowiązki”, „złośliwość”, „zamiar” czy „zaniedbanie”, niosą ze sobą taką samą treść, gdy są używane w domenie prawa

      Autor projektu zauważa, że najczęstszy obecnie sposób wyjaśnienia relacji między prawnymi i potocznymi sposobami użycia wyrażeń językowych przyjmuje, zgodnie z założeniami semantyki minimalnej, że wyrażenia językowe mają określone, niezależne od kontekstu znaczenie leksykalne. Różnice pomiędzy sposobami użycia wyrażeń językowych w poszczególnych kontekstach są tu wyjaśniane w terminach procesów pragmatycznych, które jednak umiejscawia się przed lub po przetwarzaniu językowym (tj. przetwarzaniu wynikającym z naszych zdolności językowych). 

      W odpowiedzi na podnoszone w literaturze ograniczenia powyższego ujęcia, autor proponuje stanowisko oparte na eliminatywizmie znaczeniowym, zgodnie z którym wyrażenia językowe nie mają określonego znaczenia poza kontekstem użycia – znaczenie danego wyrażenia jawi się raczej jako zależne od określonych okoliczności użycia tego wyrażenia.

      Wyniki projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości do wyjaśnienia, dlaczego przedstawiciele zawodów prawniczych interpretują teksty prawne w określony, odmienny od powszechnego, sposób. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą również przysłużyć się do wyeliminowania określonych problemów zachodzących na poziomie komunikacji między użytkownikami języka prawnego a pozostałymi użytkownikami języka.