Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 202, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4233,
bazie@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Zakład Teorii i Filozofii Prawa prowadzi badania z zakresu teorii i filozofii prawa. Do szczegółowych problematyk podejmowanych przez pracowników Zakładu należy zaliczyć: problematykę wykładni prawa, rozumowań prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji prawniczej oraz uzasadnień sądowych, problematykę aksjologii prawa i jego stosowania, szeroko pojętą problematykę teorii norm i systemu prawnego. Szczególnym przedmiotem zainteresowania pracowników Zakładu są zagadnienia analityczne uwzględniające najnowsze osiągnięcia filozofii języka oraz językoznawstwa. Przedmiotem badań uczyniono również zagadnienia związane z pojęciem oraz funkcjonowaniem demokratycznego państwa prawnego, legitymizacji władzy sądowniczej, moralnych podstaw funkcjonowania organów władzy publicznej. Osobnym przedmiotem badawczym są zagadnienia dotyczące zasad techniki prawodawczej, procesu legislacyjnego oraz budowy aktu normatywnego.

Strona Intranetowa Zakładu