Kierownik Zakładu
Biuro Zakładu:


pokój 220, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4268,
kpc@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Poznański Zakład Postępowania Cywilnego należy do wiodących polskich ośrodków badań nad prawem procesowym cywilnym i dydaktyki w zakresie postępowania cywilnego. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu obejmują ogół aspektów postępowania sądowego w sprawach cywilnych, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki, oraz związki postępowania cywilnego z innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem konstytucyjnym i prawem międzynarodowym publicznym. Do zainteresowań naukowych pracowników Zakładu należy postępowanie rozpoznawcze w obu trybach (proces i postępowanie nieprocesowe), arbitraż i mediacja, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, a także procesowa problematyka restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. Specjalizacja naukowa Zakładu obejmuje również zagadnienia europejskiego i międzynarodowego prawa procesowego cywilnego, związane z granicami kompetencji sądów polskich w kontekście międzynarodowym i skutecznością orzeczeń sądów państw obcych w Unii Europejskiej i państwach trzecich.

Do aktualnych tematów badawczych Zakładu należą w szczególności: konsekwencje i ocena nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., aksjologia Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie dowodowe, zakres postępowania nieprocesowego, procesowe aspekty prawa spółek oraz prawa prasowego i wyborczego, a także mediacja w sprawach z udziałem dzieci.

Współpraca

Pracownicy Zakładu w szerokim zakresie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, pełniąc urząd sędziego, wykonując zawód radcy prawnego i adwokata oraz wykonując funkcje eksperckie. Prowadzą działalność szkoleniową dla sędziów, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych oraz mediatorów, w tym w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz studiów podyplomowych. Są również zaangażowani we współpracę naukową z innymi ośrodkami naukowymi w obszarze postępowania cywilnego, opiekę nad Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną, jak również w inicjatywy lokalne związane z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów cywilnych (np. Rada Konsultacyjna Środowisk przy Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) Wielkopolska).

Strona Intranetowa Zakładu