Rekrutacja:

otwarta (termin: 11 lipca – 

25 października 2022 r.) 

Limit miejsc:

30 osób

Czas trwania:

80 godz. zajęć

Koszt :

Całkowita opłata  dla słuchaczy nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantami i studentami Wydziału Prawa i Administracji wynosi 2.000 zł (płatna w 2 ratach semestralnych).  

Inauguracja XVII edycji Szkoły Prawa Niemieckiego

Uprzejmie informujemy, że uroczysta inauguracja XVII edycji Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali epsilon Collegium Iuridicum Novum. Wykład inauguracyjny zatytułowany: Die Jahrhundertreform der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich im Jahr 2014: eine erste Bilanz. wygłosi pani profesor Katharina Pabel, Kierownik Instytutu Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Informacje ogólne

Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego na kolejny rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 11 lipca 2022 r. i trwać będzie do 25 października 2022 r. 

Rekrutacja na Kurs odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap postępowania polega na złożeniu wymaganych dokumentów, w tym formularza zgłoszeniowego.  

Drugi etap postępowania obejmuje test niemieckiego języka prawniczego sprawdzający kompetencje językowe kandydatów na Kurs. Test odbędzie się dnia 29 października 2022 r. o godz. 9.00 przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. 

Na Kurs mogą zostać przyjęte osoby posługujące się językiem niemieckim: studenci i doktoranci, a nadto nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz inne osoby, które ukończyły studia wyższe (np. osoby odbywające aplikacje prawnicze, przedstawiciele zawodów prawniczych, tłumacze). 

Terminy i sale Szkoły Prawa Niemieckiego 2022-2023

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do 25.10.2022 r. 

Test z języka niemieckiego: 29.10.2022 r. godz. 9.00 przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. 

Test w formie pisemnej będzie bazował na literaturze podanej poniżej: 

1. H. Simon, G. Funk-Baker, Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, München 2013; 

2. Ewa Schwierskott, Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, Warszawa 2009.

Logo przedstawiające Bramę Brandenburską
Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • studenci: podanie (do pobrania), zaświadczenie o studiowaniu, ksero dowodu osobistego
  • nauczyciel akademicki WPiA: podanie (do pobrania)
  • pozostałe osoby: podanie (do pobrania), odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (w przypadku złożenia kserokopii konieczne jest okazanie – po rozpoczęciu studiów – oryginału  dyplomu w sekretariacie w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem), ksero dowodu osobistego

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Szkoła Prawa Niemieckiego

ul. Św. Marcin 90, pok. 317
61-809 Poznań

Kontakt