Staż naukowy dr Marii Jędrzejczak na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

6 czerwca 2023

W dniach 8-21 maja 2023 r. dr Maria Jędrzejczak realizowała staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunem naukowym stażu był prof. UG dr hab. Mariusz Bogusz, Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat badań dotyczył „Statusu prawnego projektowanych na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Studium prawno-porównawcze”. W ramach tej tematyki analizie zostały poddane regulacje prawne mające na celu wdrożenie w Polsce morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawy offshore), wyznaczające ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

W ramach stażu dr Maria Jędrzejczak przeprowadziła konsultacje z pracownikami naukowymi, kwerendę w bibliotece prawnej oraz zaprezentowała wstępne wyniki badań podczas zebrania Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.