Zygmunt Ziembiński 1920-2020

10 października 2022

W czwartek 6 października 2022 r. w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego Collegium Iuridicum Novum miała miejsce konferencja naukowa pt. „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” organizowana przez Zakład Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM. W jej trakcie upamiętniona została rocznica 100-lecia urodzin Profesora Zygmunta Ziembińskiego, założyciela poznańskiej szkoły teorii prawa oraz jednego z najwybitniejszych polskich teoretyków prawa XX-wieku. Plany organizacji konferencji w pierwotnie zakładanym terminie pokrzyżowała pandemia COVID-19. Konferencję otworzyły wystąpienia Kierownika Zakładu Teorii i Filozofii Prawa prof. Marka Smolaka, JM Prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym, prof. Zbyszko Melosika oraz Dziekana Wydziała Prawa i Administracji UAM prof. Tomasza Nieboraka.

Pierwszy panel otworzyło wystąpienie prof. Jana Woleńskiego dotyczące relacji między teorią prawa a filozofią w pracach Profesora Ziembińskiego. Po nim referat „Zygmunta Ziembińskiego wizja współpracy teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych o prawie obowiązującym” wygłosiła prof. Sławomira Wronkowska. Trzecie wystąpienie w tym panelu wystąpił prof. Marcin Matczak dotyczące fundamentalnego osiągnięcia Profesora Ziembińskiego: rozróżnienia przepisu prawnego i normy prawnej. Następnie głos zabrał prof. Andrzej Bator wygłaszając referat zatytułowany „Profesora Zygmunta Ziembińskiego koncepcja normy prawnej. Między prawodawcą a prawoznawcą”. Ostatnie wystąpienie w pierwszym panelu wygłosił prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, który zwrócił uwagę na problematykę norm kompetencyjnych w pracach Profesora Ziembińskiego.

Drugi panel otworzyło wystąpienie prof. Leszka Leszczyńskiego dotyczące tzw. rozwiniętej normatywnej koncepcji źródeł prawa Profesora Ziembińskiego. Po nim głos zabrał prof. Jerzy Zajadło, który przygotował referat zatytułowany „Zygmunt Ziembiński wobec formuły «ius et lex»”. Następnie wystąpienie dotyczące postawy religijno-etycznej Profesora Ziembińskiego wygłosił dr Maciej Dybowski. Przedostatni referat w drugim panelu pt. „Wartości w teorii prawa Zygmunta Ziembińskiego. Źródła” przedstawiła prof. Marzena Kordela. Wystąpienie zamykające konferencję zaprezentował dr Mikołaj Hermann, który rozważał problematykę poznańskiej koncepcji czynności konwencjonalnych. Rolę moderatora obu paneli pełnił prof. Marek Smolak.

Wystąpienia wygłoszone w trakcie konferencji dowiodły zarówno aktualności, jak i doniosłości szeregu ustaleń teoretycznoprawnych Profesora Profesorów za jakiego uznawany był i jest Profesor Zygmunt Ziembiński. Warto także wspomnieć, że w konferencji w charakterze słuchaczów (zarówno w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego, jak również za pośrednictwem wideokonferencji) brało udział wielu wybitnych przedstawicieli polskiego prawoznawstwa i szczegółowych nauk prawnych.