Wykład o prof. K. Skubiszewskim – „Poznańska droga do restytucji samorządu terytorialnego”

13 listopada 2023

„Poznańska droga do restytucji samorządu terytorialnego” to tytuł wykładu, jaki 16 listopada o godz. 17:00 w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27 wygłosi dr Marcin Princ (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji) w ramach cyklu „Na drodze do wolności. Poznański sposób na niepodległość 1956-1990”.

Streszczenie
Przywrócenie samorządu terytorialnego w Polsce nastąpiło w 1990 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory samorządowe w III Rzeczpospolitej. Uchwalona w marcu tego roku ustawa o samorządzie terytorialnym przewidywała, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Przełomowe znaczenie miało stwierdzenie, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Można zaryzykować tezę, że zmiany miały charakter rewolucyjny. Głównym celem wystąpienia jest ukazanie zakresu zmian, które nastąpiły w 1990 roku. Podjęta zostanie próba wyjaśnienia, , na ile nowa konstrukcja samorządu terytorialnego była tożsama z rozwiązaniami z dwudziestolecia międzywojennego jak wyglądało przywrócenie samorządu w Poznaniu i jakie były jego atuty i pierwsze działania organizacyjne, a także jakie wyzwania stanęły przed nowymi władzami samorządowymi.

Marcin Princ – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów prawno-ekonomicznych, autor ponad 50 opracowań naukowych, w tym monografii „Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym” (2016); badacz zrzeszony w Centrum Badań Migracyjnych UAM, Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. W swych badaniach koncentruje się na problemach administracyjnoprawnego statusu jednostki, sytuacji prawnej cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, relacji między administracją publiczną a jednostką oraz teoretycznych i aksjologicznych podstaw funkcjonowania współczesnej administracji publicznej.