Ogłoszenie o rekrutacji na nieodpłatne studenckie staże dla Studentów kierunków: prawo, administracja, prawo europejskie, kierunek prawno-ekonomiczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu staży organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Poznaniu.

13 listopada 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Otwarty zostanie pierwszy nabór na nieodpłatne studenckie staże w ramach programu staży organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Poznaniu. Do korzystania z programu Staży uprawnieni są studenci:

  • jednolitych studiów magisterskich kierunku „prawo” – od drugiego roku studiów do dnia uzyskania tytułu magistra prawa, ale nie później niż do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych piątego roku studiów,
  • kierunkach administracja, kierunek prawno-ekonomiczny oraz prawo europejskie: I stopnia od drugiego roku i II stopnia od pierwszego roku do dnia uzyskania tytułu licencjata albo magistra, ale nie później niż do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych dla danego stopnia studiów.

Studenci aplikują poprzez przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do Biura Wsparcia Rozwoju Zawodowego (BOS) na adres sandra.hildebrandt@amu.edu.pl, obejmującego:

  • CV w formacie pdf;
  • listu motywacyjnego w formacie pdf;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kwalifikacji i udziału w Programie (załącznik).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dnia 14.11.2023 roku do dnia 15.12.2023 roku.
Rekrutację na Staż prowadzi Zespół ds. staży, w skład którego wchodzą:

a) 2 przedstawicieli PIBR Regionalny Oddział w Poznaniu,

b) 1 przedstawiciel WPiA UAM w Poznaniu wskazany przez Dziekana WPiA,

na podstawie oceny przesłanego przez studenta zgłoszenia: cv, listu motywacyjnego.

Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane przez Biuro Wsparcia Rozwoju Zawodowego, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia aplikacji.

Zespół ds. staży może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z wstępnie zakwalifikowanymi kandydatami do Programu, jak i na każdym etapie jego odbywania.

Decyzje w sprawie ogłoszenia wyników rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu stanowi podstawę do przystąpienia przez Studenta do odbycia Stażu.