Poznań Miasto Mediacji

27 kwietnia 2023

„Poznań Miasto Mediacji” to projekt środowisk prawniczych miasta skupionych wokół idei propagowania mediacji zarówno w administracji, jak i wzmacniania świadomości prawnej lokalnych społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego w Poznaniu i regionie. Został zainicjowany przez Wydział Prawa i Administracji  UAM, działające przy Wydziale Centrum Wsparcia Mediacji oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej i Sąd Okręgowy w Poznaniu. W trakcie wspólnych prac zostały przygotowane założenia projektu, do którego zaproszono Miasto Poznań i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz  Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W czwartek 27 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji UAM strony zawarły porozumienie o współpracy.

Celem projektu jest budowanie postaw promediacyjnych, kultury polubownego rozwiązywania sporów, kultury dialogu, łagodzenie konfliktów w ramach społeczności lokalnej oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych i związanych z tym obciążeń dla wszystkich uczestników postępowań sądowych w mieście i regionie.

Strony porozumienia zobowiązują się do szerokiego wykorzystania mediacji w ramach swojej działalności, zwiększenie zakresu i efektywności podejmowanych inicjatyw, włączenie podmiotów, które w zakresie mediacji są mniej aktywne i potrzebują merytorycznego, specjalistycznego wsparcia, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i pomysłów, wzajemne wspieranie i promowanie inicjatyw podejmowanych na terenie Miasta Poznania na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie mediacji oraz wspólnego promowania i wspierania dobrych praktyk w zakresie budowania kultury dialogu.

Szczegóły projektu zostaną zaprezentowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisania Porozumienia.