Porozumienie o współpracy pomiędzy WPIA UAM w Poznaniu i Sądem Okręgowym w Poznaniu

28 października 2021

Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 26 października 2021 r. podpisały porozumienie o współpracy w zakresie współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu prawnych zagadnień związanych z mediacją, w szczególności propagując ideę mediacji poprzez działalność edukacyjną i naukową, współpracując przy organizacji szkoleń, konferencji naukowych oraz innych form edukacji w zakresie mediacji i promowania jej w społeczeństwie, wspierając merytorycznie WPiA w procesie zmian programów nauczania. Ponadto strony przewidują wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień prawnych związanych z mediacją.

Podpisane porozumienie przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Krzysztofa Lewandowskiego jest efektem wcześniejszej współpracy w sferze mediacji.