Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolską Izbą Adwokacką w Poznaniu

6 czerwca 2022

W dniu 3 czerwca 2022 roku miało miejsce podpisanie przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Adwokacką w Poznaniu, Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu porozumienia o współpracy i współdziałaniu na rzecz promowania i umacniania Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), zwłaszcza mediacji jako metod sprzyjających kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i społeczno — gospodarczemu rozwojowi kraju. Podpisanie porozumienia towarzyszyło współorganizowanej przez Wydział III Międzynarodowej Konferencji Mediacji, jaka odbywała się w Collegium Iuridicum Novum w dniach 3 – 4 czerwca.

Porozumienie podpisane przez Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu adw. Tomasza Jachowicza oraz Prezes Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu adw. dr Katarzynę Golusińską obejmuje współdziałanie na rzecz propagowania ADR, w szczególności podejmowanie inicjatyw i aktywnego działania w zakresie promowania mediacji i arbitrażu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju ADR, w tym prowadzenie monitoringu i okresowych ocen w zakresie postępu w realizacji lokalnie podejmowanych inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć we wdrażaniu ADR, a także realizowanie programów staży i praktyk studenckich.

Wykład otwierający wygłosiła Pani prof. UAM dr hab. Joanna Mucha pt. Wpływ nauki na rozwój mediacji.