Ogłoszenie o rekrutacji na nieodpłatne studenckie staże dla Studentów kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

25 października 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Otwarty został pierwszy nabór na nieodpłatne studenckie staże w Sądzie Okręgowym
w Poznaniu. Do korzystania z programu Staży uprawnieni są studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku „Prawo” – od trzeciego roku studiów do dnia uzyskania tytułu magistra prawa, ale nie później niż do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych piątego roku studiów.

Studenci aplikują poprzez przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia do Biura Wsparcia Rozwoju Zawodowego (BOS) na adres natalia.jaszkiewicz@amu.edu.pl, obejmującego:

  1. CV w formacie pdf;
  2. listu motywacyjnego w formacie pdf wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem preferowanego pionu/preferowanych pionów, w którym/ch Student zamierza odbywać staż wraz z oświadczeniem, czy student dopuszcza udział w stażu w innym pionie niż wskazany jako preferowany/preferowane;
  3. w zależności od pionu, w którym Student zamierza odbywać staż:
  4. średnią ocen oraz ocen z prawa karnego i postępowania karnego, o ile student zrealizował te przedmioty;
  5. średnią ocen oraz ocen z prawa cywilnego i postępowania cywilnego, o ile student zrealizował te przedmioty;
  6. średnią ocen oraz ocenę z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, o ile student zrealizował ten przedmiot;
  7. średnią ocen oraz ocen z prawa handlowego i publicznego prawa gospodarczego, o ile student zrealizował te przedmioty;
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kwalifikacji i udziału w Programie (załącznik).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od dnia 30.10.2023 roku do dnia 13.11.2023 roku.

Rekrutację na Staż prowadzi Zespół ds. staży, w skład którego wchodzą:

a) przedstawiciele Sądu Okręgowego w Poznaniu,

c) przedstawiciel WPiA UAM w Poznaniu,

na podstawie oceny przesłanego przez studenta zgłoszenia: cv, listu motywacyjnego, średniej ocen.

Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane przez Zespół ds. staży drogą mailową, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia aplikacji.

Zespół ds. staży może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z wstępnie zakwalifikowanymi kandydatami do Programu, jak i na każdym etapie jego odbywania.

Decyzje w sprawie ogłoszenia wyników rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu stanowi podstawę do przystąpienia przez Studenta do odbycia Stażu.

Ogłoszenie o rekrutacji na nieodpłatne studenckie staże dla Studentów