Ogłoszenie o rekrutacji na nieodpłatne studenckie staże dla Studentów kierunku „Prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w prokuraturach rejonowych, Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

14 stycznia 2022

Uprzejmie informujemy, że został otwarty pierwszy nabór na nieodpłatne studenckie staże w prokuraturach rejonowych, Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Do korzystania z programu Staży uprawnieni są studenci jednolitych studiów magisterskich kierunku „Prawo” – od drugiego roku studiów do dnia uzyskania tytułu magistra prawa ale nie później niż do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych piątego roku studiów.

 

Studenci aplikują poprzez przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia obejmującego:

  1. CV w formacie pdf;
  2. list motywacyjny w formacie pdf;
  3. średnią ocen oraz ocen z prawa karnego i postępowania karnego, o ile Student zrealizował te przedmioty;
  4. oświadczenie o ewentualnej rejonizacji w ramach stażu odbywanego w prokuraturze regionalnej,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kwalifikacji i udziału w Programie (załącznik).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do dnia 15 stycznia 2022 roku na adres: kasiab@amu.edu.pl

Rekrutację na Staż prowadzi Zespół ds. staży, w skład którego wchodzą:

a) przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Poznaniu,

b) przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,

c) przedstawiciel WPiA UAM w Poznaniu,

na podstawie oceny przesłanego przez studenta zgłoszenia: cv, listu motywacyjnego, średniej ocen.

Posiedzenie Zespół ds. staży odbędzie się 20 stycznia 2022 roku.

Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane przez Zespół ds. staży drogą mailową, najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia aplikacji.

Zespół ds. staży może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy z wstępnie zakwalifikowanymi kandydatami do Programu, jak i na każdym etapie jego odbywania.

Decyzje w sprawie ogłoszenia wyników rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Decyzja o zakwalifikowaniu do Programu stanowi podstawę do przystąpienia przez Studenta do odbycia Stażu.