Monografia „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia” prof. Joanny Muchy

14 czerwca 2023

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia „Ugoda zawarta przed mediatorem. Wybrane zagadnienia” pod redakcją prof. UAM dr hab. Joanny Muchy. Monografia koncentruje się na kwestiach dotyczących ugody mediacyjnej, które są problematyczne w praktyce i przede wszystkim rzadko poruszane w doktrynie. W opracowaniu zawarto analizę takich szczegółowych zagadnień, jak dopuszczalność i warunki zawarcia ugody w przypadku stron wielopodmiotowych i podmiotów nielegitymowanych materialnie, reprezentacja stron przy zawieraniu ugody przed mediatorem czy wyjście jej treści poza przedmiot powództwa. Rozważania te dopełniają uwagi na temat znaczenia ugody mediacyjnej dla sądu oraz jej roli w postępowaniu karnym, a także perspektyw, jakie dla rangi ugód mediacyjnych niesie ze sobą Konwencja o międzynarodowych porozumieniach zawartych w drodze mediacji (Konwencja singapurska). Uzupełnieniem rozważanych na tle polskiego porządku prawnego zagadnień jest zaprezentowanie instytucji ugody mediacyjnej na Litwie, gdzie mediacja jest w niektórych sprawach obligatoryjna oraz w Ukrainie, gdzie prawna regulacja mediacji została wprowadzona niedawno, zatem na kształtowanie się instytucji ugody wpływała przede wszystkim nauka i praktyka w zakresie stosowania prawa. Autorami poszczególnych rozdziałów monografii są również inni pracownicy naszego Wydziału: prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo, prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel oraz dr Piotr Karlik.