Międzynarodowe seminarium o roli sądów administracyjnych najwyższych instancji

27 listopada 2023

W dniach 23 i 24 listopada 2023 r. odbyło się na naszym Wydziale seminarium naukowe poświęcone różnym zadaniom wykonywanym przez sądy administracyjne najwyższych instancji w wybranych europejskich porządkach prawnych. Oprócz pracowników Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, a także doktorantów oraz studentów współpracujących z Zakładem w ramach projektów naukowych, w seminarium wzięli udział profesorowie oraz sędziowie z siedmiu państw. Wygłoszone wykłady oraz towarzysząca im dyskusja ukazały specyfikę wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych, sprawowanego w państwach Grupy Wyszehradzkiej, w Niemczech, we Francji, we Włoszech oraz w Szwecji. Chociaż bezpośrednim powodem organizacji seminarium była realizacja badań w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, poświęconego zaskarżalności orzeczeń sądów administracyjnych, to dyskusja wykraczała poza ten obszar zagadnień, inspirując do podejmowania dalszych wyzwań na polu nauki.