Konferencja naukowa z dziedziny prawa podatkowego poświęcona Należytej staranności w VAT

15 listopada 2022

Zakład Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową z dziedziny prawa podatkowego poświęconą Należytej staranności w VAT. Współorganizatorami konferencji są Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Partnerem konferencji jest Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a patronatem zgodził się objąć konferencję Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Idea, która legła u podstaw organizacji konferencji sprowadza się do wszechstronnego przeanalizowania zagadnienia należytej staranności w VAT, które jest przedmiotem żywych sporów podatkowych, a także stanowi przedmiot zainteresowania doktryny prawa podatkowego. W ocenie organizatorów dyskusja nad proponowaną problematyką wymaga uwzględnienia różnorodnych perspektyw, dlatego w panelach będą zasiadać wybitni przedstawiciele środowiska naukowego, sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, księgowych oraz profesjonalnych pełnomocników procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych.

Ze względu na bogactwo problemów mieszczących w ramach proponowanej tematyki konferencji obrady zostały podzielone na następujące panele dyskusyjne:

  • Należyta staranność w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  • Standardy należytej staranności w transakcjach krajowych i międzynarodowych;
  • Rola administracji skarbowej i służb księgowych w kształtowaniu standardów należytej staranności.

Konferencja została zaplanowana na 25 listopada 2022 r. i odbędzie się w siedzibie WPiA UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53. Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Ze względu na ograniczone możliwości pomieszczenia uczestników wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: https://konferencja.skwp.poznan.pl.

Konferencji będzie można również wysłuchać za pośrednictwem MS Teams pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ0ZDJkMjgtYzEwOC00YTAzLWE4NmUtNWU5ZDI3MTlkODRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d