Rekrutacja:

01.06.2024 – 30.09.2024 r. poprzez system IRK

Limit miejsc:

40 osób

Czas trwania:

10 miesięcy (180 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

5500 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach po 2750 zł)

Informacje ogólne

W 100% praktyczne, interdyscyplinarne studia, łączące prawne i ekonomiczne podejście do procesów restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców. Wykładowcy-praktycy podzielą się z Wami swoją wiedzą i doświadczeniem, przećwiczą warsztatowo trudne przypadki praktyczne i przygotują do wyzwań pracy z podmiotami w kryzysie finansowym. W skład kadry wchodzą sędziowie i czynni nadzorcy, zarządcy i syndycy, co pozwoli słuchaczom na poznanie praktyki funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Celem Studium jest przygotowanie do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, pełnienia funkcji menedżerskich w firmach w kryzysie (w tym funkcji interim managera), jak również do występowania w postępowaniach jako pełnomocnik wierzycieli oraz dłużnika.

Podyplomowe studia prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – PROGRAM STUDIÓW 2023-24

Profil uczestnika

Studia kierowane są przede wszystkim do następujących grup zawodowych:

Co zyskujesz?
Świetni wykładowcy
 • praktycy, którzy na co dzień zajmują się tą dziedziną, mają dostęp do najbardziej aktualnych spraw i zjawisk rynkowych, są przez rynek uznawani za ekspertów i liderów w swoich specjalizacjach; 
 • jednocześnie mają duże kompetencje teoretyczne, są to autorzy poczytnych komentarzy, artykułów, glos, profesorowie renomowanych uczelni, którzy jednocześnie aktywnie zajmują się pracą zawodową na rynku;
 • wykładowcami są twórcy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz osoby biorące udział we wszystkich kolejnych, w tym obecnych, pracach legislacyjnych dotyczących prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego
 • wykładowcami są także sędziowie sądu upadłościowego w Poznaniu, których pogląd na omawianą materię ma istotne znaczenie dla słuchaczy – praktyków
 • wykładowcami są menedżerowie firm, którzy przeszły przez kryzys i udaną restrukturyzację
Łączymy prawo z ekonomią

Stawiamy bardzo istotny nacisk na zagadnienia analityczne i zarządcze; w dziedzinie prawa upadłościowego uczymy wyceny majątku, negocjacji z potencjalnymi nabywcami majątku; w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego uczymy analizy finansowej, technik zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej, prawa podatkowego, rachunkowości. 

Techniki komunikacji kryzysowej

Do prawa i ekonomii dodajemy istotny komponent w postaci zajęć z technik komunikacji kryzysowej, zastanawiamy się nad motywacją, która kieruje działaniami osób zaangażowanych w proces, metodami zmiany ich postaw, etc.

Nasze zajęcia przygotowują do egzaminu zawodowego na doradcę restrukturyzacyjnego.
Organizacja nauki

Harmonogram na rok 2024/25 – w trakcie tworzenia.

Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2023/24 (zastrzegamy możliwość niewielkich zmian)

 1. 21-22 października
 2. 25-26 listopada
 3. 9-10 grudnia
 4. 13-14 stycznia
 5. 3-4 lutego
 6. 9-10 marca
 7. 13-14 kwietnia
 8. 11-12 maja
 9. 8-9 czerwca
 10. 22-23 czerwca
Kadra

Wykładowcy na SPPRiU zatrudnieni w UAM na WPiA:

dr Patryk Filipiak
(opiekun naukowy Studium)

Adwokat, kwalifikowany li­­­ce­­n­cjo­­­no­­­wa­­­ny do­­­ra­­d­ca re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ny (nr lic. 624). Wspó­­ł­twó­­r­ca pra­­­wa re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cy­­j­ne­­­go oraz jego nowelizacji. Członek INSOL EUROPE oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ek­spert Ba­n­ku Świa­­to­­we­­go oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. 

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Au­­­tor i re­­­da­­k­tor wielu opracowań oraz ko­­­me­­n­ta­­­rzy do polskiego i unijnego pra­­­wa re­­stru­k­tu­­ry­­za­­cy­j­ne­­go oraz upadłościowego. 

Czynny zarządca, nadzorca sądowy oraz syndyk.


Wykładowcy spoza UAM:

Piotr Zimmermannradca prawny, partner i założyciel kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k., licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, współzałożyciel i Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji oraz prawie spółek handlowych. Były sędzia sądów upadłościowych w Warszawie i Szczecinie (1995-2006), wieloletni sędzia-komisarz w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Znajduje się w gronie twórców nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie w 2016 r. Autor sześciu wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck) oraz jednym z autorów publikacji „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6.”

Łukasz Grenda – Członek OIRP w Poznaniu. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Problematyką niewypłacalności i doradztwa prawnego w tym zakresie zajmuje się od ponad 15 lat. W swojej działalności zawodowej specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, transakcjach handlowych, sporach sądowych i arbitrażowych.

dr hab. Anna Hrycaj – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Tomasz Mleczak – Senior Menedżer w zespole Corporate Finance w firmie doradczej Grant Thornton. Tomasz specjalizuje się w dziedzinie wycen oraz doradztwa finansowego. Zajmuje się realizacją projektów związanych z przeprowadzaniem wycen przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych. Doradza również przedsiębiorstwom poszukującym wsparcia m.in. w takim zakresie jak: budowanie strategii rozwoju, przygotowywanie biznes planów, modelowanie finansowe oraz analiza kosztów i rentowności. Autor publikacji w prasie fachowej. Współautor książki „Przyszłość mojej firmy”.

Sebastian Samoldoktor nauk prawnych i wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Dr Sebastian Samol jest adwokatem, wspólnikiem poznańskiej kancelarii adwokackiej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi również doradztwo z zakresu tematyki dotyczącej prawa europejskiego i prawa gospodarczego.

Pozostali wykładowcy:

mec. Kazimierz Jeleński (radca prawny), dr Mikołaj Kondej (radca prawny , doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny), Anna Michalska (Doradca restrukturyzacyjny), dr Łukasz Pilarczyk (adwokat), dr Sebastian Samol (radca prawny), Bartosz Sierakowski (doradca restrukturyzacyjny, radca prawny),

Irena Flotyńska (sędzia, SSR, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Zastępca Przewodniczącego XI Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wykładowca  WSB w Poznaniu ),
Łukasz Lipowicz  (sędzia , SSR, Przewodniczący Wydziału ds. Restrukturyzacji i Upadłości, Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu).

Katarzyna Balcerkiewicz (HR, trener biznesu), dr Przemysław Grobelny (ekonomista), Jakub Karbowiak (ekonomista), Przemysław Kowalski (ekonomista, biegły rewident), dr hab. Maciej Stradomski (ekonomista), Danuta Wieczerska (ekonomista), Maciej Zając (ekonomista).