Rekrutacja:

Rekrutacja od 17.06 – 6.10.2024 szczegóły w zakładce rekrutacja

Limit miejsc:

40 osób

Czas trwania:

10 miesięcy – od października do czerwca (180 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

5500 zł (dwa semestry)

Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Mediacji przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem prawniczym lub innym ( w poszczególnych rocznikach to z reguły proporcja pół na pół), które chcą w przyszłości wykonywać zawód mediatora. Zajęcia obejmuję szeroki program w wymiarze aż 180 godzin, obejmujący zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę. Na podstawie otrzymanego dyplomu absolwenci uzyskują wpisy na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.

Profil uczestnika

Studia Podyplomowe Mediacji adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. Treści kształcenia koncentrują się na aspektach prawnych oraz psychologicznych związanych z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.

Co zyskujesz?

Zakładane efekty kształcenia dla absolwenta tych studiów podyplomowych są następujące:

 • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie podstaw prawnych i zasad mediacji, wskazuje cele i rozumie funkcje mediacji oraz jej wpływ na stosunki prawne między podmiotami stosunków prawnych
 • szczegółowo zna procedury służące realizacji celów postępowania mediacyjnego
 • opisuje szczegółowo sytuację uczestników postępowania mediacyjnego, zna i rozumie zakres ich praw i obowiązków oraz czynności podejmowanych w postępowaniu
 • charakteryzuje, odczytuje i objaśnia podstawy i zachowania uczestników mediacji z uwzględnieniem podstawowych zasad psychologii i socjologii
 • samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy, proponuje alternatywne rozwiązania w zakresie zagadnień objętych przedmiotem studiów, formułuje własne opinie i dobiera właściwe metody analizy
 • potrafi przygotować i przedstawić w formie ustnej swoje wystąpienia służąc pomocą stronom przy sporządzaniu ugody oraz sporządzać pisma procesowe i inne dokumenty dotyczące zagadnień objętych przedmiotem studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym
 • potrafi prawidłowo interpretować przepisy i wynikające z nich pojęcia z zakresu nauk wykładanych w ramach studiów oraz znajdować właściwe i niezbędne źródła prawa, literaturę i orzecznictwo dotyczące badanych zagadnień

Na program studiów składa się 180 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

 • Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów – wprowadzenie,
 • Postępowanie mediacyjne – przebieg i zasady,
 • Teoria konfliktu,
 • Podstawy psychologii konfliktu,
 • Techniki komunikacyjne i negocjacyjne – komunikacja w mediacji,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Techniki mediacji i wywierania wpływu,
 • Kreatywność w pracy mediatora,
 • Metodyka i warsztat pracy mediatora,
 • Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • Mediacja w sprawach pracowniczych i konfliktów zbiorowych,
 • Mediacja w sprawach rodzinnych,
 • Mediacja w sprawach karnych i nieletnich,
 • Mediacja w sprawach administracyjnych, 
 • System mediacji w UE i innych krajach,
 • Mediacja transgraniczna,
 • Rola pełnomocnika w mediacji,
 • Normy etyczne pracy mediatora,
 • Odpowiedzialność, rola i samoświadomość mediatora,
 • Seminarium,
 • Warsztaty.
Organizacja nauki

Zajęcia realizowane są w formie tradycyjnej w budynku Collegium Iuridicum Novum.  

Zaplanowano 10 zjazdów (sobota, niedziela) w godzinach: 9.00 – 19.00

W przypadku obostrzeń covidowych możliwa zmiana na formę zdalną prowadzenia zajęć.

Terminarz zjazdów na r.a. 2023/2024

Kadra

Prowadzącymi zajęcia są wybitni teoretycy i praktycy, miedzy innymi :

 • Prof. UAM dr hab. Joanna Mucha (Zakład Postępowania Cywilnego),
 • Dr Piotr Karlik (Zakład Postępowania Karnego)
 • Mec. Maciej Bobrowicz,
 • Mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska,
 • Dr Ewa Habryn – Chojnacka,
 • Dr Tomasz Antoszek,
 • Dr Grzegorz Frączek,
 • Mgr Maciej Tański
Rekrutacja
Warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku, kończących  się  uzyskaniem  tytułu  zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.

Rekrutacja odbywa się od 17 czerwca do 6 października za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja dla kandydatów

Kontakt
Sekretariat

Pokój 1 (I piętro) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Telefon (61) 829-3103
e-mail rogula@amu.edu.pl 

Sekretariat czynny w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-14.30