Rekrutacja:

Termin: 15.06.2022 r. – 10.10.2022 r.

Limit miejsc:

Min. 40 osób – Max. 50 osób

Czas trwania:

10 miesięcy (171 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

4500 zł (dwa semestry)

Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Administracji (PSA) są adresowane do osób zainteresowanych wiedzą o administracji w aspekcie społecznych i prawnych regulacji polskich oraz Unii Europejskiej. Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej – rządowej (ogólnej i specjalnej), w strukturach samorządowych oraz w innych instytucjach realizujących zadania publiczne, a także w instytucjach niepublicznych, w tym w organizacjach pozarządowych.

Profil uczestnika

Podyplomowe Studia Administracyjne są kierowane do osób z wyższym pełnym wykształceniem (co najmniej na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji), uzyskanym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, tj. do osób posiadających określony zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego. Proponowane Studia Podyplomowe wychodzą poza te ramy, służą nie tylko nabyciu wiedzy teoretycznej (akademickiej) i umiejętności posługiwania się prawem w toku własnej pracy zawodowej, ale i jej rozszerzeniu i pogłębieniu o problematykę nową, w przeważającej mierze koncentrującą się na zagadnieniach publicznoprawnych. Przyjęty model kształcenia akademickiego w niczym nie koliduje z jego praktyczną wartością. Studia służą także umiejętności korzystania z podstawowej literatury prawniczej oraz orzecznictwa polskich i europejskich sądów. To odniesienie warstwy teoretycznej do judykatury wzmacnia praktyczną stronę omawianych zagadnień jej jednak nie wyczerpuje. Praktyczną stronę wypełniają również prowadzone w ramach studiów ćwiczenia (dodatkowo spełniające rolę ilustrującą) oraz seminaria.

Co zyskujesz?

Uczestnicy PSA kończący Podyplomowe Studia Administracji w zakresie wyznaczonym programem Studiów zyskują kwalifikacje cząstkowe drugiego stopnia Polskich Ram Kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedzę o roli prawnych regulacji i zmianach ważnych nie tylko w praktycznej ich działalności zawodowej, lecz i tej służącej pozyskaniu wiedzy szerszej, przewidzianej aktualnym stanem prawnym obowiązującym organy państwa i inne podmioty realizujące zadania publiczne, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między systemami prawa polskiego i UE, wiedzę o człowieku jako podmiocie praw i obowiązków w zakresie poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów oraz o przysługującej ochronie praw i procedurze ich dochodzenia przed organami, sądami i trybunałami; umiejętność służącą samodzielnej zdolności w zakresie propozycji rozwiązań konkretnego problemu z możliwością formułowania własnej opinii i doborem właściwej metody analizy służącej jego rozwiązaniu w sferze działań administracji publicznej i innych instytucji realizujących zadania publiczne oraz zdolności oceny skutków przyjmowanych w tym zakresie zmian; kompetencje społeczne pozwalające na szersze aspekty oceny własnej aktywności w pracy grupowej oraz w organizowaniu i kierowaniu dużymi zespołami, w tym również w roli negocjatora, przy zachowaniu etycznych  postaw i warunków postępowania w tym zakresie, przy właściwie pojmowanym znaczeniu  interesu publicznego i jego wpływu na kształt relacji: administracja publiczna – obywatel. 

Osiągnięciu efektów w tym zakresie służy: realizacja programu i planu PSA obejmujących wykaz przedmiotów ujętych: (1) w semestrze zimowym: Wstęp do prawoznawstwa, Konstytucyjne podstawy ustroju RP i administracji publicznej, Prawo administracyjne ogólne, Prawo administracyjne ustrojowe, Prawo administracyjne materialne, Prawo służb publicznych, Publicznoprawne aspekty prawa cywilnego i rodzinnego, Prawnofinansowe podstawy działania administracji publicznej, Weryfikacja autentyczności dokumentów, (2) w semestrze letnim: Administracja a gospodarka, Formy aktywności administracji, Postępowanie administracyjne (ogólne), Postępowanie administracyjne (egzekucyjne), Postępowanie sądowo-administracyjne, Prawo Unii Europejskiej, Administracja funduszami europejskimi, Etyka w administracji, Komunikacja i negocjacje w administracji, uzupełniona ćwiczeniami i seminariami – zakończonych egzaminem lub zaliczeniem.

Organizacja nauki

Forma zakończenia studiów i uzyskanie końcowego wyniku:

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji otrzymuje świadectwo ich ukończenia. Świadectwo to może być wydane osobie, która otrzymała pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przedłożyła pracę kończącą PSA ocenioną pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący te Studia.

Kadra

Zajęcia są prowadzone przez kadrę samodzielnych nauczycieli akademickich (badawczo-dydaktycznych) Wydziału Prawa i Administracji UAM,  w znacznie węższym zakresie również przez praktyków spoza UAM z dużym doświadczeniem praktycznym, zwykle uzasadnionym tematyką im powierzonych zajęć wychodzącą poza zagadnienia publiczno prywatnoprawne. 

Rekrutacja

Kandydaci na Podyplomowe Studia Administracji przyjmowani są z rekrutacji otwartej, co nie wyłącza skierowania kandydata przez macierzystą instytucję, przy założeniu pozostawienia tej sprawy pomiędzy zainteresowanym a tą instytucją (głównie odnośnie strony finansowej). O przyjęciu na Studia Podyplomowe Administracji decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 40 osób.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich na dowolnym kierunku, kończących  się  uzyskaniem  tytułu  zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego.

Rekrutacja odbywa się od 15 czerwca do 10 października za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/  

Instrukcja dla kandydatów

Kontakt

Dyżury
w soboty – 08:30 – 12:30 (w terminach zjazdów wg harmonogramu zajęć)