Rekrutacja:

Termin: 15.06.2023 r. – 10.10.2023 r.

Limit miejsc:

Min. 40 osób – Max. 50 osób

Czas trwania:

10 miesięcy (171 godz. wykładowych)

Koszt studiów:

5000 zł (dwa semestry)

Informacje ogólne

Podyplomowe Studia Administracji (PSA) są adresowane do osób zainteresowanych wiedzą o administracji w aspekcie społecznych i prawnych regulacji polskich oraz Unii Europejskiej. Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej – rządowej (ogólnej i specjalnej), w strukturach samorządowych oraz w innych instytucjach realizujących zadania publiczne, a także w instytucjach niepublicznych, w tym w organizacjach pozarządowych.

Profil uczestnika

Podyplomowe Studia Administracyjne są kierowane do osób z wyższym pełnym wykształceniem (co najmniej na poziomie 6 Polskich Ram Kwalifikacji), uzyskanym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, tj. do osób posiadających określony zasób wiedzy i doświadczenia zawodowego. Proponowane Studia Podyplomowe wychodzą poza te ramy, służą nie tylko nabyciu wiedzy teoretycznej (akademickiej) i umiejętności posługiwania się prawem w toku własnej pracy zawodowej, ale i jej rozszerzeniu i pogłębieniu o problematykę nową, w przeważającej mierze koncentrującą się na zagadnieniach publicznoprawnych. Przyjęty model kształcenia akademickiego w niczym nie koliduje z jego praktyczną wartością. Studia służą także umiejętności korzystania z podstawowej literatury prawniczej oraz orzecznictwa polskich i europejskich sądów. To odniesienie warstwy teoretycznej do judykatury wzmacnia praktyczną stronę omawianych zagadnień jej jednak nie wyczerpuje. Praktyczną stronę wypełniają również prowadzone w ramach studiów ćwiczenia (dodatkowo spełniające rolę ilustrującą) oraz seminaria.

Co zyskujesz?

Uczestnicy PSA kończący Podyplomowe Studia Administracji w zakresie wyznaczonym programem Studiów zyskują kwalifikacje cząstkowe drugiego stopnia Polskich Ram Kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedzę o roli prawnych regulacji i zmianach ważnych nie tylko w praktycznej ich działalności zawodowej, lecz i tej służącej pozyskaniu wiedzy szerszej, przewidzianej aktualnym stanem prawnym obowiązującym organy państwa i inne podmioty realizujące zadania publiczne, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między systemami prawa polskiego i UE, wiedzę o człowieku jako podmiocie praw i obowiązków w zakresie poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów oraz o przysługującej ochronie praw i procedurze ich dochodzenia przed organami, sądami i trybunałami; umiejętność służącą samodzielnej zdolności w zakresie propozycji rozwiązań konkretnego problemu z możliwością formułowania własnej opinii i doborem właściwej metody analizy służącej jego rozwiązaniu w sferze działań administracji publicznej i innych instytucji realizujących zadania publiczne oraz zdolności oceny skutków przyjmowanych w tym zakresie zmian; kompetencje społeczne pozwalające na szersze aspekty oceny własnej aktywności w pracy grupowej oraz w organizowaniu i kierowaniu dużymi zespołami, w tym również w roli negocjatora, przy zachowaniu etycznych  postaw i warunków postępowania w tym zakresie, przy właściwie pojmowanym znaczeniu  interesu publicznego i jego wpływu na kształt relacji: administracja publiczna – obywatel. 

Osiągnięciu efektów w tym zakresie służy: realizacja programu i planu PSA obejmujących wykaz przedmiotów ujętych: (1) w semestrze zimowym: Wstęp do prawoznawstwa, Konstytucyjne podstawy ustroju RP i administracji publicznej, Prawo administracyjne ogólne, Prawo administracyjne ustrojowe, Prawo administracyjne materialne, Prawo służb publicznych, Publicznoprawne aspekty prawa cywilnego i rodzinnego, Prawnofinansowe podstawy działania administracji publicznej, Weryfikacja autentyczności dokumentów, (2) w semestrze letnim: Administracja a gospodarka, Formy aktywności administracji, Postępowanie administracyjne (ogólne), Postępowanie administracyjne (egzekucyjne), Postępowanie sądowo-administracyjne, Prawo Unii Europejskiej, Administracja funduszami europejskimi, Etyka w administracji, Komunikacja i negocjacje w administracji, uzupełniona ćwiczeniami i seminariami – zakończonych egzaminem lub zaliczeniem.

Organizacja nauki

Forma zakończenia studiów i uzyskanie końcowego wyniku:

Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji otrzymuje świadectwo ich ukończenia. Świadectwo to może być wydane osobie, która otrzymała pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przedłożyła pracę kończącą PSA ocenioną pozytywnie przez promotora i recenzenta oraz złożyła z oceną pozytywną egzamin kończący te Studia.

Kadra

Zajęcia są prowadzone przez kadrę samodzielnych nauczycieli akademickich (badawczo-dydaktycznych) Wydziału Prawa i Administracji UAM,  w znacznie węższym zakresie również przez praktyków spoza UAM z dużym doświadczeniem praktycznym, zwykle uzasadnionym tematyką im powierzonych zajęć wychodzącą poza zagadnienia publiczno prywatnoprawne. 

Rekrutacja

Kandydaci na Podyplomowe Studia Administracji przyjmowani są z rekrutacji otwartej, co nie wyłącza skierowania kandydata przez macierzystą instytucję, przy założeniu pozostawienia tej sprawy pomiędzy zainteresowanym a tą instytucją (głównie odnośnie strony finansowej). O przyjęciu na Studia Podyplomowe Administracji decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć wynosi nie mniej niż 40 osób.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (magisterskich,  licencjackich, inżynierskich) dowolnego kierunku.

Rekrutacja odbywa się od 15 czerwca do 10 października za pośrednictwem strony https://usosirk.amu.edu.pl/  

Instrukcja dla kandydatów

Kontakt
Kierownik Studiów

Dyżury
w soboty – 08:30 – 12:30 (w terminach zjazdów wg harmonogramu zajęć)