Pokój nr 10

Collegium Iuridicum

telefon: 61-82-94-240

Zasady udostępniania w Wypożyczalni

Wielkopolska Biblioteka Prawnicza jest biblioteką naukową wchodzącą w skład Systemu Bibliotecznego-Informacyjnego UAM, której zasadniczym zadaniem jest obsługa studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, jednakże prawo do korzystania z jej zasobów mają wszyscy zainteresowani tematyką na zasadach zawartych w niniejszych Zasadach udostępniania.

 1. Wielkopolska Biblioteka Prawnicza udostępnia zbiory:
  • w Czytelniach na miejscu,
  • drogą wypożyczeń indywidualnych.
 2. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:
  • pracownicy naukowo-dydaktyczni UAM,
  • studenci UAM (studia licencjackie oraz magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, podyplomowe),
  • słuchacze studiów doktoranckich,
  • pozostali pracownicy Wydziału,
  • inne osoby, w szczególności doktoranci indywidualni Wydziału Prawa, wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Biblioteki na podstawie wniosku podpisanego przez promotora (wypożyczenia kaucyjne – kaucja uzależniona jest od ekwiwalentnej wartości książki minimum 100 zł za 1 wol.).
 3. Pozostałe osoby mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie w Czytelniach. Karta Gościa ważna jest 48 godzin i może być wystawiona nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Można także otrzymać legitymację uprawniającą do korzystania w czytelniach UAM. Koszt – 12 zł na okres roku akademickiego.
 4. Każda karta biblioteczna ważna jest przez rok akademicki, a jej aktywność wygasa 31 października.
 5. Nie wypożycza się:
  • czasopism i gazet,
  • książek wydanych do roku 1970 (włącznie),
  • książek oznaczonych literą „M” (do korzystania na miejscu),
  • zbiorów specjalnych, książek rzadkich i szczególnie cennych, uszkodzonych.
 6. Okres wypożyczenia i liczba wypożyczonych książek wynoszą:
  • dla pracowników naukowych wydziału: do 70 wol. na 180 dni,
  • dla pracowników naukowych innych wydziałów UAM: do 20 wol. na 60 dni,
  • dla doktorantów naszego wydziału: do 30 wol. na 60 dni,
  • dla doktorantów innych wydziałów UAM: do 10 wol. na 30 dni,
  • dla studentów wydziału: do 20 wol. na 30 dni,
  • dla studentów SWW: do 20 wol. na 30 dni,
  • dla studentów innych wydziałów: do 10 wol. na 30 dni,
  • pozostałym uprawnionym osobom: do 5 wol. na 30 dni.
 7. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony dwukrotnie elektronicznie o 30 dni w przypadku braku rezerwacji ze strony innych czytelników lub bezpośrednio w wypożyczalni. Nie ma możliwości prolongat telefonicznych. Przedłużenie wypożyczenia możliwe jest w okresie 7 dni przed datą zwrotu.
 8. Kierownikowi Biblioteki przysługuje prawo do skrócenia czasu wypożyczenia książki w uzasadnionych przypadkach dużego zainteresowania nią innych czytelników.
 9. Wypożyczeń można dokonywać wyłącznie osobiście po okazaniu:
  • ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) lub
  • jednolitej dla Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UAM aktualnej karty bibliotecznej wydawanej przez Wypożyczalnię Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM, wypożyczalnie innych bibliotek wydziałowych UAM lub Biblioteki Uniwersyteckiej.
 10. Za każdy dzień zwłoki system komputerowy generuje karę w wys. 30 gr za każdą przeterminowaną książkę oraz blokuje automatycznie możliwość prolongaty/wypożyczania kolejnych książek do momentu rozliczenia się przez czytelnika z zaległości
 11. Warunkiem posiadania konta w Wypożyczalni jest:
  • przedstawienie dowodu osobistego i aktualnej legitymacji służbowej lub studenckiej,
  • coroczne wnoszenie przewidzianej opłaty aktywacyjnej (12 zł na rok akademicki dla pracowników naukowych i studentów UAM).
 12. Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki korzystać można wyłącznie w godzinach jej otwarcia, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.
 13. Książki i czasopisma z magazynów realizują dyżurujący bibliotekarze.
 14. Realizacja zamówień z magazynów:
  • do Czytelni Czasopism jest natychmiastowa,
  • do Czytelni Książek co 1/2 godziny,
  • do Wypożyczalni na godzinę otwarcia, na godz.10.00, 12.00 i 14.00 oraz później na następny dzień, po zamówieniu w katalogu komputerowym (odbiór książek możliwy jest wyłącznie osobiście w godzinach otwarcia Wypożyczalni)
  • Możliwy jest odbiór książek z Wypożyczalni w dniu złożenia zamówienia.
 15. Zamówione książki należy odebrać nie później niż w ciągu 6 dni od złożenia elektronicznego zamówienia, po pojawieniu się na koncie czytelnika informacji, że książka jest przygotowana do wypożyczania na zewnątrz (indywidualna data i godzina podana jest w zakładce „zamówienia” przy każdym zamówionym egzemplarzu)
 16. Okres rezerwacji książek z magazynu do udostępniania na miejscu w Czytelni Książek wynosi 7 dni.
 17. W celu wypożyczenia książki nie wprowadzonej jeszcze do katalogu komputerowego należy złożyć specjalny formularz dyżurującemu bibliotekarzowi. Zgłoszony tytuł zostanie opracowany w możliwie najkrótszym terminie (nie dłużej niż 14 dni). W zależności od nasilenia ruchu czytelniczego każde zamówienie będzie traktowane indywidualnie.
 18. W przypadku:
  • przetrzymania lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów,
  • trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia,
  • nieprzestrzegania Zasad udostępniania
  1. wobec użytkowników stosowane będą sankcje.
  2. Całkowitą odpowiedzialność za nieterminowy zwrot książek ponosi wypożyczający.
 19. W przypadku nieprzestrzegania Zasad udostępniania Wielkopolska Biblioteka Prawnicza ma prawo do:
  • naliczania kary umownej za przekroczenie terminu zwrotu w wysokości ustalonej rokrocznie przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania dla bibliotek należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN) – obecnie 30 gr za każdy dzień zwłoki,
  • osobom, które nie zwróciły materiałów bibliotecznych w terminie 21 dni i więcej system będzie zmieniał kategorię czytelnika na OM (ostatni monit) uniemożliwiając tym samym korzystanie z baz danych, zamówień i rezerwacji. Konto czytelnika będzie zablokowane do momentu uregulowania należności,
  • pisemnego monitowania na koszt czytelnika,
  • skierowania pisemnej uwagi do władz jednostki organizacyjnej,
  • wystąpienia do władz macierzystej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zawieszenie w prawach użytkownika.
 20. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiału Wielkopolska Biblioteka Prawnicza ma prawo zażądać:
  • zwrotu identycznego egzemplarza,
  • zakupu wskazanej przez Bibliotekę książki o ekwiwalentnej wartości,
  • poniesienia pełnego kosztu wykonania (zastępującej oryginalny egzemplarz) oprawionej kserokopii lub wersji elektronicznej oryginału.
 21. Za zniszczenie kodu kreskowego opłata karna wynosi 5 zł.
 22. Użytkownicy mają prawo do używania na terenie Czytelni własnych laptopów. Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci internetowej EDUROAM przez  osoby, które posiadają konto w systemie USOS.
 23. Wnoszenie i używanie na terenie Biblioteki innych urządzeń (aparaty fotograficzne, skanery) wymaga każdorazowo zgody pracownika Biblioteki.
 24. Wynoszenie materiałów bibliotecznych udostępnianych prezencyjnie w Czytelniach poza Bibliotekę w celu ich kserografowania, skanowania, fotografowania jest zabronione. Na terenie Biblioteki istnieje możliwość skorzystania z kserografów oraz bezpłatnych skanerów.
 25. Do obowiązków czytelnika należy:
  • przestrzeganie terminów zwrotów książek oraz uiszczanie ewentualnych kar pieniężnych,
  • przed wypożyczeniem książki sprawdzenie stanu jej zachowania i zgłoszenie jej ewentualnego uszkodzenia, zabrudzenia itp. dyżurnemu bibliotekarzowi,
  • w przypadku wyjazdów na dłuższe okresy niż przewidziane w Zasadach udostępniania zwracanie wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • rozliczanie tzw. obiegówki w przypadku przerwania lub zakończenia studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz w przypadku ustania stosunku pracy z UAM,
  • pozostawianie okryć wierzchnich oraz dużych bagaży w szafkach depozytowych,
  • przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych,
  • przestrzeganie zakazu spożywania na terenie Biblioteki jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów (wyjątek stanowią napoje w butelkach),
  • przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących Zasad udostępniania i innych zarządzeń porządkowych wydawanych przez Kierownika Biblioteki.
 26. Skargi i wnioski rozstrzyga Kierownik Biblioteki.

Nieprzestrzeganie Zasad udostępniania powoduje czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Wykaz opłat obowiązujący w Wielkopolskiej Bibliotece Prawniczej

Opłaty ogólne

Rodzaj usługi/opłatyCena brutto
Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego (na rok akademicki)12,00 zł
Duplikat karty bibliotecznej12,00 zł
Wydanie Karty Gościa dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego (raz na pół roku)nieodpłatnie
Wypożyczenie kaucyjneminimalna kaucja – 50,00 zł
Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)0,30 zł
Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał bibliotecznyzgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (pkt. 56)
Opłata za tradycyjny monit papierowywg aktualnego cennika Poczty Polskiej

Inne opłaty

Rodzaj usługi/opłatyCena brutto
Opłata za kserowanie materiałów bibliotecznych (za każdą stronę)0,30 zł
Opłata za wydruk dokumentów (za każdą stronę)0,30 zł