Zaproszenie na wykład prof. ALK dr hab. Agnieszki Grzelak, Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

19 kwietnia 2024

Koło Naukowe Prawa Ochrony Danych Osobowych i Sztucznej Inteligencji „Salus Populi” ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykład pt. „Dyrektywa policyjna 2016/680 – (nie)chciana siostra RODO?”, który poprowadzi profesor ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data: 20 maja 2024 r.

Godzina: 18:00

Platforma: Microsoft Teams

Wykład będzie stanowił głębokie spojrzenie na Dyrektywę policyjną 2016/680 i jej relacje z RODO. Profesor Agnieszka Grzelak, specjalista w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, zaprezentuje istotę i implikacje tej dyrektywy dla praktyki prawniczej oraz polityki bezpieczeństwa.

Agnieszka Grzelak – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa europejskiego (INP PAN 2016), dr nauk prawnych (UJ 2006), profesorka w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE). Autorka, współautorka i redaktorka wielu książek, artykułów i innych publikacji naukowych, w szczególności z zakresu systemu prawnego Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka, zwłaszcza prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Członkini stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie oraz rady naukowej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Od 2024 r. Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/aWk8CEKsg

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdlMDIzZDktNTg5OC00ZWFiLWI0YzctZDZkYjM0NjY1ZGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d