Wykład dr hab. Lucyny Staniszewskiej w ramach realizowanego projektu “Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”

3 marca 2023
Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału w wykładzie dr hab. Lucyny Staniszewskiej pt. „Model karania za przetwarzanie danych niezgodne z przepisami”, w ramach realizowanego projektu “Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”.

Wykład odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r. o godzinie 17:30 za pomocą platformy MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTI1OTBjYjAtODRiMi00Yzg0LWJhNjEtZGYxODI0M2Y1ZmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d

Wykład dr hab. Lucyny Staniszewskiej w ramach realizowanego projektu 
“Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”