Spotkanie z przedstawicielami Prokuratury Regionalnej i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

14 grudnia 2021
Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Prokuratury Regionalnej i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczące zasad realizacji staży dla studentów II-V roku kierunku Prawo w dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 9.30 w auli prof. Zbigniewa Radwańskiego w budynku CIN oraz online
link do spotkania w MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcxNDBjNzUtNGNjMC00ODcwLTkzNmItMmRhNmVmZDVkMzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d